Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia


Dysponuje aparaturą do pomiaru zmiennych fizjologicznych i behawioralnych ważnych dla zrozumienia emocjonalnych i motywacyjnych uwarunkowań zdrowia somatycznego. Oprócz eksperymentalnych badań laboratoryjnych nasz zespół prowadzi badania w terenie oraz przez Internet rozpoznając zjawiska, które następnie próbujemy przenosić do warunków laboratoryjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO BADAŃ

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym e-sportu prowadzonym w Laboratorium Psychofizjologii: Gaming & Streaming (Wydział Psychologii i Kognitywistyki, UAM, Kampus Ogrody). Badania są elementem realizacji grantu badawczego z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM (102/13/SNS/0004 )

Badanie polega na rywalizacji w grze Counter-Strike 2, wypełnianiu kwestionariuszy i obejrzeniu kilku krótkich filmów. Uczestnictwo w badaniu może być stresujące i wiązać się z przeżywaniem intensywnych emocji. W trakcie badania mierzone są reakcje fizjologiczne. Badanie trwa ok. 1 godziny.

W podziękowaniu za udział w całym badaniu otrzymasz voucher w wysokości 100 zł. Najlepszy gracz otrzyma dodatkową nagrodę – 2500zł za zwycięstwo w turnieju. Dodatkowo istnieje również możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia o udziale w badaniach naukowych w roli osoby badanej.

Aby zarejestrować swój udział, przejdź do formularza.

Liczba uczestników badania jest ograniczona i wynosi 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział możliwy jest tylko w przypadku spełniania kryteriów związanych z celami naukowymi projektu. W trakcie badania będzie analizowana praca układu krążenia. W związku z tym w badaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które nie mają zdiagnozowanych chorób serca i układu krwionośnego oraz nie przyjmują leków psychotropowych. Mogą wziąć w nim udziału osoby o stanie odżywienia mieszczącym się w przedziale BMI od 17 do 30 (można to obliczyć, np. tutaj).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, rejestracja nie gwarantuje udziału w badaniu.

mgr Patrycja Chwiłkowska
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89AB
60-568 Poznań
E-mail: patchw1@amu.edu.pl
Tel: 509 960 884

INFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU

Formularz zawiera ważne informacje na temat badania. Opisano w nim cel badania oraz ryzyko i możliwe korzyści wynikające z udziału w badaniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w badaniu, zostaniesz poproszony o potwierdzenie jego znajomości.

CEL BADANIA

* Badanie, w którym będziesz uczestniczyć, ma na celu zbadanie rywalizacji e-sportowej od strony psychologicznej.

OPIS BADANIA

Badanie polega na grze w Counter Strike 2 i składa się z następujących etapów:
* Wyrażenie chęci uczestnictwa w badaniu przez formularz zgłoszeniowy online
* Wizyta w Laboratorium:
1) Część informacyjna i wyrażenie zgody na udział w badaniu
2) Podłączenie aparatury do pomiarów fizjologicznych
3) 5-minutowy pomiar wartości spoczynkowych parametrów fizjologicznych
4) Gra w Counter Strike, wypełnianie kwestionariuszy, obejrzenie kilku krótkich filmów
5) Odłączenie aparatury i zakończenie udziału w badaniu
* W trakcie badania rejestrowane będą następujące aspekty:
1) przebieg rozgrywki (rejestracja ekranu gry),
2) Twój obraz (sylwetka, twarz),
3) aktywność fizjologiczna (np. częstotliwość skurczów serca),
4) samopoczucie,
5) zachowanie (np. ruchy nóg).
* Badanie odbędzie się w Laboratorium Psychofizjologii: Gaming & Streaming UAM
mieszczącym się przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU

* mężczyźni,
* w wieku 18 lat i więcej (osoby pełnoletnie),
* grający w CS2 co najmniej 6 godzin w tygodniu,
* nie cierpiący na zaburzenia układu krążenia lub inne choroby lub zaburzenia wymagające
przyjmowania leków wpływających na procesy fizjologiczne (np. beta-blokery) lub emocje (np.
leki psychotropowe),
* charakteryzujący się stanem odżywienia organizmu określanym na podstawie BMI w zakresie
od 17 do 30 (BMI można obliczyć tutaj – https://bmi-online.pl/).

SPODZIEWANIE KORZYŚCI Z BADAŃ:


* Wyniki badania są ważne dla zrozumienia procesów emocjonalnych i fizjologicznych w
trakcie aktywności e-sportowej.
* Wyniki mogą być ważne dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o tym, jak granie
wpływa na doświadczenie emocjonalne człowieka oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
podczas gry i po grze, a zatem dla graczy, e-sportowców oraz psychologów e-sportu.
* Mogą mieć również znaczenie dla promocji zdrowia i prewencji chorób wśród graczy poprzez
dostarczenie wiedzy ważnej dla minimalizowania czynników ryzyka i zachęty do zachowań
prozdrowotnych w trakcie grania i po grze.
* Wyniki badań zostaną opublikowane w formie publicznie dostępnych artykułów naukowych.
* Dane zebrane w trakcie badania posłużą do stworzenia zanonimizowanej otwartej bazy danych
psychofizjologicznych i behawioralnych związanej z aktywnością e-sportową, z której będą mogli
korzystać również inni naukowcy.

RYZYKA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W BADANIU


* Uczestnictwo w badaniu może być stresujące i wiązać się z przeżywaniem intensywnych
emocji. Poziom stresu może być porównywalny z udziałem w turnieju sportowym. Dyskomfort może
wynikać z wielu aspektów badania, np. podłączenia do aparatury do pomiarów fizjologicznych,
rejestracji wizerunku w trakcie gry, negatywnych emocji związanych z wymaganiami gry (np. frustracji
i rozgoryczenia), obserwacji rozgrywki przez osobę prowadzącą badanie, czy też braku wygranej. Aby
zminimalizować ryzyko takich sytuacji, w każdym momencie (także po rozpoczęciu badania) będziesz
mógł się z niego wycofać bez podawania powodu. Otrzymasz pełną rekompensatę za udział w projekcie.
Informacja o możliwości i sposobie przerwania badania będzie Ci również przypomniana w instrukcji
wyświetlanej na ekranie komputera.
* Niektórzy uczestnicy mogą czuć się wewnętrznie lub zewnętrznie przymuszeni, aby
rywalizować w CS2 (np. „dla dobra nauki”), pomimo silnej awersji i potencjalnej szkody, którą to może
wywołać. Po badaniu uczestnicy mogą doświadczać przeżytego epizodu emocjonalnego jako osobistej
krzywdy. Aby zminimalizować ryzyko takich sytuacji zespół badawczy będzie mógł przedwcześnie
zakończyć udział uczestnika w badaniu, jeśli zauważy, że np. 1) udział w badaniu nie leży w interesie
uczestnika; 2) uczestnik stanie się osobą niekwalifikującą się do udziału w badaniu; 3) stan zdrowia
uczestnika ulegnie zmianie i będzie on wymagał leczenia, gdy ten bierze udział w badaniu, 4) uczestnik
nie stosuje się do zaleceń badaczy.
* Uczestnictwo w badaniu wiąże się z graniem w CS2, która jest charakteryzowana jako
symulowana walka wojskowa. Gra CS2 zawiera agresywne treści w swojej fabule, w związku z czym
klasyfikowana jest jako forma rozrywki dopuszczalna jedynie w przypadku osób dorosłych (Pan
European Game Information, PEGI 18) ze względu na częstotliwość przemocy o umiarkowanej
intensywności.
* Pomiar aktywności pracy serca w Laboratorium wiąże się przyczepieniem siedmiu
samoprzylepnych sensorów w różnych miejscach na klatce piersiowej. Odczepienie sensorów z ciała
może się wiązać z lekkim bólem i zaczerwienieniem skóry podobnie jak przy zrywaniu plastra. U osób
o silnie owłosionej skórze na potrzeby badania może być konieczne wygolenie niewielkiego kawałka
skóry w miejscu przymocowania sensora przy pomocy maszynki do włosów. Pomiar sygnałów w trakcie
badania nie wiąże się z żadnym dodatkowym, znanym ryzykiem. Wykorzystywane w badaniu sensory
odbierają sygnały elektryczne naturalnie wytwarzane przez ciało. Cel tego badania nie jest kliniczny,
czy też diagnostyczny, a osoba prowadząca badanie może nie umieć interpretować danych od strony
medycznej.
* Udział w tym badaniu może nie przynieść Ci żadnych osobistych korzyści. Ewentualne korzyści
poznawcze i praktyczne mogą mieć zastosowanie jedynie zbiorczo wobec grupy osób interesujących się
e-sportem, do której należysz.
* Zidentyfikowane przez zespół badawczy ryzyka związane z wzięciem udziału w badaniu są
krótkotrwałe, o niskiej lub średniej intensywności oraz powinny mieć małe znaczenie dla codziennego
funkcjonowania uczestników.
* Zespół badawczy podjął kroki w celu zminimalizowania ryzyka związanego z tym badaniem.
Mimo to możesz doświadczać problemów lub skutków ubocznych, nawet jeśli badacze starają się ich
unikać. Badania prowadzone w ramach projektu są ubezpieczone. W przypadku wystąpienia
niepożądanych szkód, skutków ubocznych lub innych problemów, prosimy o kontakt z osobą realizującą
projekt: mgr Patrycja Chwiłkowska, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, e-mail:patchw1@amu.edu.pl

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BADANIU


* Po zakończeniu badania w podziękowaniu za czas i wysiłek poświęcony na udział w badaniu
otrzymasz voucher w wysokości 100 zł.


PRAWA UCZESTNIKA BADANIA


* Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (także po rozpoczęciu badania)
możesz się z niego wycofać bez podawania powodu. Wcześniejsza rezygnacja z udziału w badaniu nie
wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
* Przed rozpoczęciem badania zostaniesz poproszony o podpisanie formularza zgody na udział w
badaniu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody stanowi
potwierdzenie zapoznania się i przyjęcia zaproponowanych zasad udziału w badaniu.
* Zostaniesz poproszony o podpisanie formularza zgody na udostępnienie danych
zarejestrowanych w trakcie badania tj. danych fizjologicznych, behawioralnych, nagrań wideo z wizyt
laboratoryjnych oraz danych samoopisowych do stworzenia zanonimizowanej otwartej bazy danych
psychofizjologicznych związanej z rozgrywkami e-sportowymi. Możesz odmówić zgody na
udostępnienie danych, bez konsekwencji dla Twojego dalszego udziału w badaniu.
* W trakcie badania możesz zadawać pytania dotyczące własnej roli w prowadzonym badaniu.
Osoba prowadząca badanie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. W niektórych
przypadkach, ze względu na cel badań, może poprosić o poczekanie na odpowiedź do końca badania.
Jeżeli dana informacja jest dla Ciebie ważna dla podjęcia decyzji o udziale, możesz w takiej sytuacji
odmówić udziału w badaniu.
* Badania będą prowadzone przez personel przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązujących na Kampusie Ogrody, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia personel będzie postępował zgodnie z
instrukcjami i zasadami BHP dla Kampusu Ogrody.
* Po zakończonym badaniu możesz w trakcie trzech miesięcy poprosić o usunięcie z bazy swoich
wyników i danych. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Twoich wyników badań oraz danych
osobowych. Twoje dane będą przechowywane na nośnikach chronionych hasłem, a następnie
przechowywanych w bezpiecznych pomieszczeniach. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych.
* Ze względu na troskę o jakość badań prosimy, aby przez okres pół roku nie opisywać tego co
działo się w trakcie badania innym osobom, które potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania.
Dotyczy to również treści umieszczanych w mediach społecznościowych. Dla dobra badań, oczekujemy,
że wszystkie osoby badane będą miały ten sam zakres wiedzy na temat badania w momencie jego
rozpoczęcia.

ANONIMIZOWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


* Twoje dane będą zanonimizowane, tzn. zostaną z nich usunięte informacje osobowe
pozwalające na identyfikację danej osoby, takie jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe (e-mail/numer
telefonu). Każdej osobie badanej zostanie nadany indywidualny numer, który posłuży do oznaczenia
danych, bez konieczności użycia danych osobowych.
* Po zanonimizowaniu danych nie będzie możliwy dostęp oraz zmiana danych na poziomie
indywidualnym. Dostęp do danych na poziomie grupowym zostanie zapewniony przez publikację
zanonimizowanej otwartej bazy danych psychofizjologicznych z wizyt w Laboratorium.
* Dane zbierane w trakcie badań będą gromadzone na zabezpieczonych hasłem urządzeniach
mobilnych lub bezpośrednio na komputerach należących do Laboratorium. Dane z urządzeń mobilnych
będą zgrywane na komputery za pomocą kabli USB. Dostęp do danych zebranych podczas wizyt w
Laboratorium i pomiędzy nimi będzie miał jedynie zespół badawczy.
* Dochowujemy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wyników badań oraz danych
osobowych uczestników. Wypełnione kwestionariusze i zgody uczestników na udział w badaniu
przechowywane będą w Laboratorium Psychofizjologii: Gaming & Streaming UAM. Dane
elektroniczne będą przechowywane na zabezpieczonych hasłem komputerach Laboratorium oraz
dyskach zewnętrznych. Oba typy danych będą przechowywane w zamykanych szafach pancernych
znajdujących się w Laboratorium.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

* Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
* Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy
iod@amu.edu.pl.
* Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu naukowego Wpływ
pozytywnych emocji na przebieg reakcji fizjologicznych w aktywności e-sportowej (102/13/SNS/0004 )
* Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
* Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dostęp do Twoich danych
będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych, tj. członkowie zespołu realizującego projekt badawczy.
* Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
* Masz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa.
* W odniesieniu do Twoich danychosobowych decyzje będą rozpatrywane
indywidualnie. Wszelkie decyzje nie będą
opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

MIEJSCE BADANIA

* Badania odbędą się w Laboratorium
Psychofizjologii: Gaming & Streaming.
Laboratorium znajduje się przy ul. Szamarzewskiego 89 (kampus Ogrody), budynek AB, sala 63 (po
wejściu do budynku korytarzem prosto i w prawo). Po przybyciu na miejsce prosimy poczekać przy
drzwiach do sali.

lab_psycho.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

* Na dwie godziny przed badaniem prosimy: nie pić kawy, herbaty ani innych napojów
zawierających kofeinę, nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie przyjmować leków bez recepty. Na
godzinę przed badaniem prosimy nie jeść i ograniczyć aktywność fizyczną.
* Na badanie prosimy przyjść w wygodnym,
dwuczęściowym ubraniu (np. T-shirt i spodnie) ze
względu na konieczność przyklejenia sensorów do
ciała.
* Na ilustracji zamieszczonej po lewej stronie
zaznaczono miejsca przymocowania sensorów na
klatce piersiowej i plecach. W wypadku osób o
silnie owłosionej skórze na potrzeby badania
może być konieczne wygolenie niewielkiego kawałka skóry w miejscu przymocowania sensora.

* Ponadto w trakcie badania będzie mierzona również ilość ruchu wykonywana przez
uczestników badania. W tym celu sensory zostaną umiejscowione na prawym nadgarstku oraz przy obu
kolanach i obu kostkach. Sensory zostaną umieszczone za pomocą pasków mocujących sensor wokół
kończyny.

elektrody

ODWOŁANIE BADANIA


* Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz wziąć udziału w umówionym badaniu, prosimy o
informację (e-mail, SMS lub rozmowa telefoniczna). W przypadku choroby lub znaczącego
negatywnego wydarzenia życiowego prosimy o umówienie się na inny termin.
DODATKOWE PYTANIA I INFORMACJE
* Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące badania lub jeśli chciałbyś otrzymać
końcowy raport z wynikami badań z tego projektu, prosimy o kontakt z osobą realizującą projekt: mgr
Patrycja Chwiłkowska, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, e-mail: patchw1@amu.edu.pl
* Badania są elementem realizacji grantu badawczego z programu Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza UAM (102/13/SNS/0004).

ZASADY TURNIEJU


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

* Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) określa zasady rozgrywania i organizacji turnieju o
nazwie „IPER” w grze komputerowej: Counter-Strike 2 (CS2), który odbędzie się w 2024 roku w Poznaniu.
* Organizatorem Turnieju jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Psychologii i
Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiK UAM). Kontakt e-mail do organizatora:
Patrycja Chwiłkowska, adres pocztowy: patchw1@amu.edu.pl.
* Udział uczestnika w turnieju połączony jest z udziałem w projekcie naukowym realizowanym na WPiK UAM,
o tytule Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania rozgrywki e-sportowej - zgodnie z odrębnymi zasadami udziału
w ww. projekcie naukowym. Udział w Turnieju warunkowany jest zgodą uczestnika na udział w ww. projekcie
naukowym i akceptacją zasad udziału w nim.
* Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika Turnieju.

2. UCZESTNICY TURNIEJU

* W Turnieju mogą wziąć osoby, które na dzień zgłoszenia do udziału w Turnieju: ukończyły 18 rok życia,
dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych oraz które są graczami CS2 minimum cztery miesiące. Żaden gracz
nie może posiadać tzw. bana (weryfikacja następować będzie w serwisie blacklisted.pl).
* Zgłoszenie do udziału w turnieju następuje zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3 poniżej.
* Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w Turnieju na każdym jego etapie, lecz nie później niż do dnia
ogłoszenia wyników Turnieju.

3. SYSTEM I HARMONOGRAM ROZGRYWEK


* W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 150 zawodników – zgłoszenie następuje poprzez rekrutację online prowadzoną za pomocą formularza internetowego: https://forms.office.com/e/B4EFUZEfP9. W przypadku
zgłoszenia się większej ilości kwalifikujących się zawodników, o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
* Zapisy startują dnia 23.01.2024 i kończą się z końcem dnia 30.04.2024;
* Rozgrywki turniejowe będą odbywać się w Laboratorium Psychofizjologii: Gaming & Streaming UAM (adres:
ul. Szamarzewskiego 89 AB, pokój 63, 60-568 Poznań) w okresie od 29.01.2024 do 30.04.2024 po umówieniu
się na dogodny dla gracza termin przypadający w okresie jw..
* Ze względu na połączenie Turnieju z projektem naukowym, rywalizacja w Turnieju będzie odbywać się
pojedynczo, a o końcowych rezultatach będzie decydować najlepszy osiągnięty wynik. Rywalizacja będzie odbywać
się w przedziale czasowym od poniedziałku do niedzieli, od 9:00 do 18:00 - zawodnicy będą przychodzić na umówioną
wcześniej godzinę. Czas udziału w Turnieju dla jednego uczestnika będzie wynosił około 1 godziny.
* Rozgrywka odbywać się będzie w grze komputerowej Counter Strike 2 na PC.
* Turniej będzie rozgrywany w trybie gracz kontra boty na mapie „Dust 2”.
* Turniej będzie polegał na rozegraniu 1 rundy trwającej 10 min.
* O wyniku osiągniętym w zawodach będzie decydował najwyższy wynik osiągnięty w trakcie 1 rundy
turniejowej.
* Turniej odbywa się na wyłącznie sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu zapewnianym przez Organizatora.

4. NAGRODY

* Udział w Turnieju jest bezpłatny (brak opłaty wpisowej). Najlepszy zawodnik Turnieju otrzyma pojedynczą
nagrodę (w postaci voucherów do Allegro) w wysokości: 2500,00 zł brutto za 1. miejsce w Turnieju. Miejsce w
turnieju jest ustalane na podstawie sumy zdobytych punktów w trakcie 1 rundy turniejowej.
* W przypadku gdy obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa, wypłacone kwoty zostaną pomniejszone
o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
* Wyniki Turnieju ogłoszone zostaną przez Organizatora poprzez: wysłanie wiadomości e-mail do uczestników
turnieju w terminie 30 dni od zakończenia Turnieju.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Zmiana jakichkolwiek ustawień systemowych w grze, używanie skryptów, cheatów, modyfikacja gry/sprzętu,
wykorzystywanie błędów gry/mapy, obraźliwe wypowiedzi dotyczące Organizatorów lub innych uczestników oraz
czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe Wydawcy Gry jest ZABRONIONA.
* Niestawienie się na umówiony termin rozgrywki powoduje dyskwalifikację.
* Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Turnieju.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem Turnieju, jeżeli nastąpiły one na
skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie poprzez ich ogłoszenia na stronie internetowej
https://psychologia.amu.edu.pl/o-wydziale/badania/laboratorium-psychofizjologii-zdrowia /. Wszelkie kwestie sporne
nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
* Poprzez zgłoszenie się do Turnieju członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją Turnieju oraz promocją Organizatora Turnieju.
* Regulamin Turnieju jest dostępny w formie drukowanej w siedzibie Organizatora oraz
w formie elektronicznej na stronie https://psychologia.amu.edu.pl/o-wydziale/badania/laboratorium-psychofizjologiizdrowia.
* Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

* Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą
przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
* Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
* Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu naukowego Wpływ Pozytywnych Emocji
na Regenerację Fizjologicznąw Rozgrywce E-sportowej (102/13/SNS/0004 ),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
* Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych (jeżeli się na to zdecydujesz).
* Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dostęp do Twoich danych będą posiadać
osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych, tj. członkowie zespołu realizującego projekt badawczy.
* Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
* W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje będą rozpatrywane indywidualnie. Wszelkie decyzje
nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Administrator Turnieju:
mgr Patrycja Chwiłkowska