Studia kognitywistyka

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych.Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.


Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne metody, za pomocą których starają się rozwiązywać fascynujące zagadki umysłu, inteligencji, świadomości. Poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy – biologiczne, obliczeniowe bądź inne – stanowią bazę tego, co nazywamy ”inteligencją”, pytają o rolę środowiska – od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne – w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.

Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod. Co za tym idzie, kognitywistyka jest nauką inną niż wymienione tradycyjne dyscypliny. Stąd też i studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami.


Studia I stopnia

Studia na kierunku kognitywistyka adresowane są do osób zainteresowanych umysłem człowieka. W centrum poznania są procesy mentalne, takie jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja. Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowy

 • Językoznawstwo kognitywne
 • Komunikacja człowiek-komputer
 • Matematyczne podstawy kognitywistyki
 • Neuronauka
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Programowanie
 • Sztuczna inteligencja
 • Teorie inteligencji
 • Realizacja zadań związanych z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego.
 • Projektowanie rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego.
 • Projektowanie usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer.
 • Rozwiązywanie problemów multidyscyplinarnych, wymagających wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią.
 • Agencje public relations
 • Członek multidyscyplinarnych zespołów projektowych
 • Sektor trenerski
 • Szkolnictwo
 • Tester oprogramowania
 • User Experience Desiger

Dołącz do nas!

Studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku kognitywistyka adresowane są do osób zainteresowanych umysłem człowieka. W centrum poznania są procesy mentalne, takie jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja. Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych k

 • Behavioral & Cognitive Neuroscience
 • Logic and Cognition
 • Metodologia badań psychologicznych z elementami statystyki
 • Pisanie tekstów akademickich
 • Prowadzenie pracy badawczej i wdrożeniowej związanej z zagadnieniami umysłu.
 • Projektowanie rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego.
 • Projektowanie usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer.
 • Rozwiązywanie problemów multidyscyplinarnych, wymagających wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią.
 • Członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych
 • Instytucje wymagające interdyscyplinarnych kompetencji, wiążących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych

Kognitywistyka na WPiK

 • Sylwetka absolwenta

  Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

  Absolwenci kognitywistyki przygotowani są do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego – od administracji publicznej po przemysł. Wiedza kognitywistyczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, projektowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z wiedzy i umiejętności z dziedziny poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i rozwiązywać problemy multidyscyplinarne, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią. Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych.

 • O Zakładzie Logiki i Kognitywistyki

  Pracownia Logiki i Kognitywistyki została powołana w Instytucie Psychologii w marcu 2005 r. Powołanie Pracowni związane było z uruchomieniem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2005/2006 kierunku studiów kognitywistyka, pierwszych tego typu studiów magisterskich w Polsce.

  Z dniem 4.12.2006 Pracownia Logiki i Kognitywistyki przekształcona została w Zakład Logiki i Kognitywistyki.

  Badania naukowe, prowadzone przez pracowników ZLiK-u, skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień z zakresu logiki pytań, logik epistemicznych oraz teorii dowodu i dotyczą zastosowań logiki do analiz i modelowania typów aktywności poznawczych i rzeczywistej praktyki rozumowań, a także kwestii związanych z wyjaśnianiem naukowym, procesami dokonywania odkryć oraz problematyką tzw. problem-solving. W tym zakresie zespół ZLiK-u współpracuje z uniwersytetami w Gandawie (Belgia), Groningen (Holandia), Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Westminsterskim (Wlk. Brytania), UMCS w Lublinie i Uniwersytetem Zielonogórskim.

  Pracownicy ZLiK biorą udział w pracach naukowej sieci badawczej:
  Logical and Methodological Analysis of Scientific Reasoning Processes

 • Dokumenty

  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną na studia II Stopnia z Kognitywistyki

  Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. Dokumenty z przebiegiem studiów zamieszczone są tutaj. Na stronie umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.).

  Kontakt Pełnomocnik ds. studiów z Kognitywistyki

  dr inż. Marcin Jukiewicz zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

 • Erasmus

  Osoby zakwalifikowane na program stypendialny Erasmus, które są zobowiązane ustalić przedmioty zaliczane w ramach stypendium na innej uczelni, prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z następującymi dokumentami:

  1. wypełnioną matrycą Learning Agreement (tu wpisujecie Państwo propozycje zamienników do naszego Programu Studiów),

  2. sylabusami przedmiotów z innej uczelni (do porównania treści programowych z opisanym wyżej programem studiów na WPiK),

  Zgłoszenia na konsultacje proszę wysyłać na adres e-mail – marcin.jukiewicz@amu.edu.pl

 • Studia na WPiK

  Wydział prowadzi studia magisterskie na dwóch kierunkach: psychologii (studia pięcioletnie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz kognitywistyce (stacjonarne studia I i II stopnia), na których kształci się niemal 1700 studentów pod opieką 120 nauczycieli akademickich – pracowników Wydziału oraz współpracujących specjalistów i ekspertów spoza Uniwersytetu.

  Na Wydziale prowadzimy także program tutoringu akademickiego dla studentów. Nasze studia uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 • Oferta Zajęć
 • Plany zajęć, program studiów, sylabusy