Studia Psychologia

Psychologia to fascynujący kierunek studiów, który zajmuje się badaniem ludzkiego umysłu, zachowań i emocji. Jeśli jesteś zainteresowany/a tym, co skrywa się wewnątrz naszych głów, to psychologia może być właśnie dla Ciebie!


Studia Psychologiczne na WPIK


Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

Studia na kierunku psychologia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie) i adresowane są do osób zainteresowanych psychiką i zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach. W innowacyjny sposób kształcimy specjalistów w zakresie pomocy człowiekowi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przygotowujemy absolwentów do udzielania wsparcia jednostkom i grupom społecznym. Rozwijamy wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania i prawidłowego rozwoju jednostek, grup oraz instytucji społecznych, umiejętności diagnozowania i kierowania procesami z nimi związanymi, a także identyfikowania i niwelowania czynników zaburzających funkcjonowanie człowieka i grup.

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów dają szerokie możliwości pracy w zawodzie psychologa z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej, a także w środowisku pracy zawodowej.

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Doradztwo personalne
 • Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
 • Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
 • Psychologia zdrowia i choroby
 • Psychoterapia zaburzeń psychicznych
 • Seksuologia kliniczna
 • Metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Procesy poznawcze
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychopatologia
 • Wiedza umożliwiająca analizę zdrowia i zaburzeń psychicznych, osobowości człowieka i jego rozwoju w cyklu życia.
 • Wiedza na temat możliwości stosowania psychologii w obszarze działań diagnostycznych i pomocowych, zwłaszcza w dziedzinach psychologii zdrowia, klinicznej, pracy i organizacji, społecznej i edukacji.
 • Umiejętności integrowania informacji pochodzących z różnych koncepcji psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka.
 • Umiejętności postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego dla osób z grup niskiego i wysokiego ryzyka problemów i zaburzeń psychicznych.
 • Kompetencje do podjęcia zadań z zakresu psychologicznej pomocy indywidualnej i grupowej.
 • Animator
 • Biegły sądowy
 • Doradca zawodowy
 • Interwent kryzysowy
 • Mediator
 • Naukowiec
 • Psycholog diagnosta
 • Psycholog kliniczny
 • Psycholog penitencjarny
 • Psycholog policyjny
 • Psycholog sportu
 • Psycholog transportu
 • Psycholog w systemie edukacji formalnej (psycholog szkolny)
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista HR

Dołącz do nas dziennie!

Dołącz do nas zaocznie!

Psychologia na WPiK

 • Sylwetka absolwenta

  Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:
  – psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
  – metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
  – biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
  – umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych


  W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

 • Dokumenty

  Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. Dokumenty z przebiegiem studiów zamieszczone są tutaj. Na stronie umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.).
  [tutaj] dla Psychologii Stacjonarnej
  [tutaj] dla psychologii Niestacjonarnej

 • Studia na WPiK

  Wydział prowadzi studia magisterskie na dwóch kierunkach: psychologii (studia pięcioletnie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz kognitywistyce (stacjonarne studia I i II stopnia), na których kształci się niemal 1700 studentów pod opieką 120 nauczycieli akademickich – pracowników Wydziału oraz współpracujących specjalistów i ekspertów spoza Uniwersytetu.

  Na Wydziale prowadzimy także program tutoringu akademickiego dla studentów. Nasze studia uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 • Oferta zajęć
 • Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów, sylabusy
 • Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

  Psychologia Stacjonarna:
  Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

  Psychologia Niestacjonarna:
  [tutaj]