Dotychczasowe projekty

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943)

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 – 31.07.2023

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Gabinetem Psychiatrycznym Romana Ciesielskiego Wrocławski Instytut Psychoterapii

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań.

Uniwersytet Jutra II

Jest to kolejne, po programie Uniwersytet Jutra I przedsięwzięcie grantowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym UAM pozyskał środki na kompleksowe działania wspierające rozwój uczelni. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej – studentów, doktorantów, wykładowców, a także do kadry zarządzającej i pracowników administracji.

W ramach projektu realizowane są działania związane z zakupem nowoczesnych narzędzi informatycznych niezbędnych zarówno do doskonalenia procesu zarządzania uczelnią jak i do unowocześnienia procesu dydaktycznego (mowa tu o sprzęcie i oprogramowaniu „obsługującym” proces kształcenia na UAM), Wprowadzone rozwiązania znacznie ułatwiły nam prowadzenie zajęć zdalnych w trudnym okresie zagrożenia epidemiologicznego – nauczyciele korzystają z Panelu Dydaktycznego a studenci z darmowych aplikacji dostępnych

w Intranecie. W pakiecie wsparcia kształcenia doktorantów za priorytetowe uznano przede wszystkim wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów.

Uniwersytet Jutra

Tytuł projektu: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2022-02-28 (projekt jest w trakcie realizacji)

Projekt realizowany jest w ramach programu zintegrowanego rozwoju UAM, w którym uczestniczą też inne wydziały naszej Uczelni. Podstawowym celem Projektu, jest „modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy” oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu.

W jego ramach, w odniesieniu do kierunku PSYCHOLOGIA i KOGNITYWISTYKA realizowane są następujące działania szczegółowe:

· modyfikacja programu studiów i opracowanie programów, sylabusów oraz konsultowanie ich z ekspertami

· opracowanie materiałów dydaktycznych

· zakup literatury do modyfikowanych przedmiotów do biblioteki

· zakup testów psychologicznych (arkusze, podręczniki testowe)

· modernizacja zaplecza dydaktycznego: wyposażenie pracowni komputerowej, wyposażenie laboratoriów, zakup licencji oprogramowania

· podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej

· zatrudnienie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia zajęć (ćwiczeń terenowych)

Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Tytuł projektu: „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – program przygotowywania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa” (POWR.03.01.00-00-K182/15)

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymi organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cele projektu to:

· poszerzenie wiedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych,

· rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych,

· nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami informatycznymi i cyfrowymi,

· poszerzenie umiejętności analizy danych jakościowych.

Formy i sposoby pracy:

· zajęcia treningowe i warsztatowe w grupach interdyscyplinarnych,

· laboratoria,

· praca metodą projektu,

· wizyty studyjne, spotkania z praktykami.

Adresaci to: studenci dwóch ostatnich semestrów studiów dziennych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM z kierunków: Filozofia, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo, Praca Socjalna, Psychologia, Socjologia.

Przetestuj Rynek Pracy

Tytuł projektu: PRZETESTUJ RYNEK PRACY! – wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17)

Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2019-10-31

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Głównym celem projektu „Przetestuj rynek pracy!” było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom naszego Instytutu poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.

Projekt adresowany był do studentów stacjonarnych 5 roku psychologii i kognitywistyki. Rozpoczął się w 2018 r. trwał 2 lata. W ramach tego programu studenci piątego roku psychologii oraz kognitywistyki odbywali 3-miesięczne praktyki (po 30 godzin tygodniowo, w sumie 360 godzin przez cały okres trwania projektu) i otrzymywali w tym czasie stypendium stażowe. Z tej możliwości skorzystało 30% naszych studentów.