Biuro Obsługi Studenta

Budynek C, parter, pokój 6
Biuro czynne jest w godz. 9.00-14.00. BOS dyżuruje również w wybrane soboty (soboty zjazdowe 9.00-13.00)

  • przedłużanie legitymacji studenckich;
  • odbiór dyplomów;
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • wprowadzanie danych do USOSa w zakresie przebiegu studiów dotyczących studentów;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
  • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, sporządzanie list stypendialnych;
  • przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia oraz rejestracja prac dyplomowych;
  • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydania decyzji związanych z procesem kształcenia;
  • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów;
  • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów.
uam_logo

Koordynator BOS, sprawy stypendialne i bytowe

mgr Honorata Matuszak

Sprawy stypendialne i bytowe
uam_logo

Koordynator USOS

mgr Nikodem Kałek

mgr Agnieszka Babińska

Psychologia stacjonarna III i V rok, Psychologia Niestacjonarna I i II rok

mgr Agnieszka Babińska

Anna Mikołajczyk

Psychologia stacjonarna I, II i IV rok, Psychologia niestacjonarna V rok

Anna Mikołajczyk

mgr.

Kognitywistyka, Psychologia niestacjonarna III i IV rok

mgr Paulina Wieloch