Komunikacja

Pracownicy Wydziału publikują swoje prace naukowe w renomowanych czasopismach i wydawnictwach oraz pełnią funkcje redaktorów naczelnych czasopism naukowych, których profil obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii i kognitywistyki. Wydział rozwija także własną inicjatywę wydawniczą, WPiK Open Access, której celem jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców prac badawczych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Działalność naukowa Wydziału obejmuje ponadto organizację cyklicznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wykładów zaproszonych gości.

Wydawnictwa naukowe

Inicjatywa wydawnicza, której celem jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców prac badawczych pracowników, doktorantów i studentów WPiK UAM. W ramach WPiK Open Access publikujemy wyniki badań empirycznych, raporty z badań, zestawy narzędzi badawczych wraz z instrukcjami, rozbudowane przeglądy literatury, prace problemowe i analityczne. WPiK Open Access wspiera otwarty model komunikacji naukowej oraz ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów badawczych i edukacyjnych. Redaktorką naukową serii jest prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska.

Kliknij i zapoznaj się!

Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i psychometrii. Pismo jest adresowane do psychologów zatrudnionych w różnych działach psychologii stosowanej, środowisk akademickich, studentów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami psychologii; link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb

Jest interdyscyplinarnym czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.; link: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce. W czasopiśmie ukazują się dotąd nie publikowane artykuły o postaci koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, sprawozdania z badań empirycznych, przeglądy badań i stanowisk, recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem; link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu

(wkrótce)

Czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.; – link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis

Konferencje naukowe

Strona http://konferencja-kliniczna.amu.edu.pl/

Rozwój psychologii klinicznej jako dyscypliny naukowej i praktycznej zaowocował zarówno różnymi stylami jej uprawiania w zakresie diagnozowania, jak i wieloma, szeroko rozumianymi oddziaływaniami psychologicznymi. Społeczeństwo stawia psychologii klinicznej coraz to nowe wyzwania, które nie tylko dotyczą trafnej diagnozy, ale przede wszystkim efektywnej pomocy w przezwyciężaniu różnych problemów życiowych oraz leczeniu zaburzeń natury psychospołecznej.

Dla psychologów klinicznych ważne wydają się rozważania i poszukiwanie odpowiedzi na co najmniej kilka ważnych pytań.

Jakie występują obszary wspólnych i odmiennych zainteresowań psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologicznego poradnictwa zdrowotnego i prewencji? Która z nich ma dziś największy potencjał rozwoju?
Jakie występują związki między teorią i praktyką oddziaływań psychologicznych i psychospołecznych? Jak radzimy sobie z praktycznymi wyzwaniami dzięki rozwijanym teoriom?
Co stanowi o tożsamości psychologa klinicznego, gdy po sformułowaniu diagnozy planuje najbardziej efektywną pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną w świetle wyników badań oraz indywidualnych możliwości jej przyjęcia przez potrzebującą osobę? Do czego przechodzi i może nawet kim staje się psychologii kliniczny po wykonaniu zadania diagnostycznego?

Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii.

Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez:
– doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych – informację nt. zostaną podane wkrótce);

– prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze.

Konferencja stanowi okazję do wymiany wyników badań oraz rozmów na temat koncepcji macierzyństwa i ojcostwa. Do pytań, które stawialiśmy do tej pory dołączają nowe. Wynikają one z aktualnych trendów społeczno-kulturowych oraz bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Wśród problemów, które chcemy uczynić przedmiotem naszych debat są pytania o transformację w zakresie ról rodzicielskich oraz pytania o doświadczenia rodziców w warunkach pandemii. Zachęcamy do dyskusji na temat zmian w zakresie rodzicielstwa oraz zmian, które stanowią kontekst funkcjonowania matek i ojców.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu. Pragniemy umożliwić przedstawicielom nauki i praktyki spotkanie w celu dyskusji nad obecnym stanem wiedzy, zapotrzebowaniem na badania oraz możliwościami sprawnej współpracy.