Nostryfikacje dyplomów

Informacje istotne w procesie nostryfikacji dyplomu na kierunku Psychologia prowadzonym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM Poznań

Obowiązujące akty prawne przy nostryfikacji dyplomu

Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 28 września 2018 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001877/O/D20181877.pdf

Na  stronie NAWY jest też szczegółowo wyjaśniona procedura https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow.

Uszczegółowienia dotyczące realizacji procedury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zawiera zarządzenia Rektora z dnia 19 grudnia 2019 r. https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0017/343520/Zarzadzenie-Nr-410_2019_2020.pdf

Wyciąg z rozporządzenia: wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej, do którego dołącza:

1) dyplom ukończenia studiów;

2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się (sylabusy przedmiotów z zakresu psychologii lub kognitywistyki) i czasu trwania studiów;

3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia;

4) podanie o przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego

5) oświadczenie o dacie i miejscu urodzenia

6) oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą nostryfikacyjną WPiK

Dokumenty wymienione w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga

Wydział Psychologii i Kognitywistyki korzysta z prawa żądania od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczeń profesjonalnych, zwykłych na język polski sylabusów przedmiotów wskazanych z załączniku 1. Pozostałe dokumenty określone w rozporządzeniu muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie wnosi się na rachunek bankowy:

Konto UAM: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

tytułem: Nostryfikacja Wydział Psychologii i Kognitywistyki

albo w kasie uczelni potwierdzającej, w terminie określonym przez tę uczelnię.

Wyciąg z zarządzenia Rektora UAM: opłaty

Opłata: opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego albo postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie ustala się w wysokości 3200 zł.
Opłata, wnoszona jest przez wnioskodawcę po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku na rachunek bankowy:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

tytułem: Nostryfikacja Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Zwolnienie z opłat: Rektor może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku wniesienia opłaty w części lub w całości, w przypadku udokumentowanych szczególnych okoliczności nie pozwalających wnioskodawcy na wniesienie opłaty. Zwolnienia z opłaty, może być przyznane wyłącznie na pisemny wniosek wnioskodawcy kierowany do Rektora po zaopiniowaniu przez Dziekana. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczególne okoliczności niepozwalające wnioskodawcy na wniesienie opłaty.

Procedura postępowania Komisji ds. nostryfikacji dyplomów WPiK

Wniosek o nostryfikację dyplomu kierowany jest do Rektora UAM, ten przekazuje wniosek do rozpatrzenia na Wydział prowadzący dany kierunek.

Na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki organem powołanym do przeprowadzenia postępowania nostryfikacji dyplomu z kierunków Psychologia jest Komisja ds. nostryfikacji dyplomów. Jej przewodniczącym na WPiK jest Dziekan.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki korzysta z prawa żądania od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział wymaga przedłożenia kompletu sylabusów objętych programem studiów oraz pracy dyplomowej. Dodatkowo Wydział wymaga profesjonalnych tłumaczeń zwykłych sylabusów wybranych, wskazanych w załączniku 1 przedmiotów oraz profesjonalnego zwykłego tłumaczenia streszczenia pracy dyplomowej.

Postępowanie Komisji ds. nostryfikacji dyplomów WPiK przebiega w etapach:

Etap 1: Po wpłynięciu na Wydział wniosku o nostryfikację sprawdzana jest jego kompletność. W przypadku niekompletności wniosku wnioskodawca proszony jest o jego uzupełnienie. Wyznaczany jest 2 tygodniowy termin na jego uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony wydawana jest decyzja o pozostawieniu go bez rozstrzygnięcia.

Etap 2: W przypadku stwierdzenia kompletu dokumentów Przewodniczący Komisji zwołuje jej pierwsze posiedzenie. W jego trakcie członkowie zostają zapoznani z treścią wniosku i z dołączoną do niego dokumentacją. Poddawany jest analizie porównawczej program studiów kierunku zrealizowanego przez wnioskującego z programem studiów odpowiedniego kierunku prowadzonego przez WPiK. W przypadku stwierdzenia przez członków komisji wysokiej zbieżności obu programów postępowanie przechodzi do następnego etapu. W przypadku stwierdzenia niskiej zbieżności, szczególnie braku kluczowych przedmiotów programu (załącznik 1), postępowanie kończy się odmową uznania dyplomu za równoważny z wydawanym przez WPiK.

Etap 3: W przypadku stwierdzenia wysokiej zbieżności programów poszczególni członkowie komisji, jako eksperci w zakresie wybranych przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku prowadzonym przez Wydział, dokonują porównania z nimi wybranych sylabusów dostarczonych przez wnioskującego, oraz analizowana jest jakość pracy dyplomowej. Jeżeli wnioskujący nie dostarczył profesjonalnych tłumaczeń zwykłych wskazanych w załączniku 1 sylabusów zostaje zobowiązany do dokonania ich profesjonalnego tłumaczenia zwykłego na język polski. Na dostarczenie tłumaczeń zostaje wyznaczony czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. Na czas tłumaczenia postępowanie zostaje zawieszone. Niedostarczenie w terminie tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów powoduje przerwanie postępowania i wydanie decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozstrzygnięcia.

Etap 4: Po wykonanej przez członków Komisji analizie wybranych sylabusów zwoływane jest drugie jej posiedzenie. Na nim przedstawiane są przez jej członków, równocześnie ekspertów z danego przedmiotu, konkluzje dotyczące zbieżności sylabusów, przede wszystkim efektów uczenia, treści nauczania, form nauczania, literatury, nakładu pracy, form sprawdzania efektów uczenia się. W przypadku stwierdzenia braku zbieżności podejmowana jest decyzja o odmowie uznania dyplomu za równoważny. W przypadku uznania przez członków komisji wysokiej zbieżności sylabusów i decyzji o nie powoływaniu dodatkowych ekspertów wniosek o uznanie równoważności dyplomu zostaje poddany głosowaniu.

W przypadku wątpliwości kolejne sylabusy zostają poddane analizie porównawczej a do wykonania tej pracy powoływani są dodatkowi eksperci z grona pracowników WPiK (merytorycznie odpowiedzialni za przedmioty wytypowane do porównania). Również wtedy, jeżeli brak jest profesjonalnych tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów, wnioskujący zostaje zobowiązany do dostarczenia ich profesjonalnych tłumaczeń zwykłych na język polski. Na dostarczenie tłumaczeń zostaje wyznaczony czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. Na czas tłumaczenia postępowanie zostaje zawieszone. Niedostarczenie w terminie tłumaczeń zwykłych wskazanych sylabusów powoduje podjęcie decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozstrzygnięcia. Powołani przez Komisję eksperci przygotowują notatkę z konkluzją końcową o stopniu zbieżności analizowanego sylabusa z sylabusem przedmiotu za który sprawują na kierunku Psychologia merytoryczną odpowiedzialność.

Etap 5: W przypadku konieczności powołania dodatkowych ekspertów, po wykonaniu przez nich analizy porównawczej i dostarczeniu konkluzji przewodniczącemu komisji, zwoływane jest ostatnie posiedzenie Komisji. W jego trakcie jej członkowie zapoznają się z konkluzjami z analiz porównawczych, po czym wniosek poddawany jest głosowaniu. Wynik tego głosowania kończy postępowanie, a wnioskujący niezwłocznie informowany jest o jego wyniku.

Załącznik 1: Kluczowe przedmioty kierunku Psychologia prowadzonego przez WPiK

Nazwa przedmiotuMinimalna liczba godzin przedmiotu
Psychologia emocji i motywacji60
Metodologia badań psychologicznych i statystyka120
Osobowość60
Psychologia społeczna120
Różnice indywidualne60
Procesy poznawcze60
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia90
Psychopatologia50
Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje110
Psychometria: konstruowanie narzędzi badawczych30
Podstawy pomocy psychologicznej80
Psychologia stosowana I150
Psychologia stosowana II150
Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa120
Etyka zawodu psychologa30