Data publikacji w serwisie:

Przeniesienie na studia prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zgodnie z § 49 regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu istnieje możliwość przeniesienia z innej uczelni na studia stacjonarne albo niestacjonarne prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. O przeniesienie może ubiegać się student_ka innej uczelni pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Przeniesienie na studia stacjonarne możliwe jest wyłącznie dla studentów z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen powyżej 4,60).

Nie można przenieść studenta_tki z innej uczelni, jeżeli:

 1. nie zaliczył_a pierwszego roku studiów
 2. jest zawieszony_a w prawach studenta
 3. toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie dyscyplinarne.

Wniosek o przeniesienie kierowany do prodziekana ds. studenckich WPiK powinien zawierać:

 1. dokumenty poświadczające status studenta
 2. zgodę uczelni macierzystej na przeniesienie
 3. zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen
 4. dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów: uwierzytelnioną przez uczelnię macierzystą kartę przebiegu studiów, sylabusy przedmiotów zrealizowanych na uczelni macierzystej (z uwzględnieniem treści programowych, efektów uczenia się, punktów ECTS, liczby godzin zajęć)
 5. uzasadnienie zmiany uczelni.

Osoby studiujące za granicą dołączają dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z uchwałą Rady Programowej kierunku psychologia z dnia 30 kwietnia 2024 r. (Uchwała 14PS_2023_2024), przeniesienie na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia określone jest dodatkowymi kryteriami.

 1. Przeniesienie na studia realizowane w formie stacjonarnej jest możliwe wyłącznie dla studenta_tki z uczelni publicznej.
 2. Przeniesienie na studia realizowane w formie niestacjonarnej jest możliwe, jeżeli
  1. wynik przeliczony ze świadectwa dojrzałości wynosi co najmniej 49 punktów (zgodnie z zasadami przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości, por. Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/psychologia,381)
  2. średnia ocen uzyskanych dotychczas w uczelni macierzystej wynosi co najmniej 4,5.

Wniosek o przeniesienie należy składać do 31 sierpnia 2024 r. w Biurze Obsługi Wydziału. Można to zrobić

 1. osobiście: Wydział Psychologii i Kognitywistyki ul. A. Szamarzewskiego 89/AB,
  Poznań, kampus Ogrody
 2. za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Wydziału: ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60 – 568 Poznań
 3. mailowo, e-mail wraz ze skanami wniosku i załączników kierowany do BOW: mgr Marlena Janasik marlena.janasik@amu.edu.pl.

Zgoda lub odmowa przeniesienia z innej uczelni następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji. W przypadku zgody na przeniesienie wskazany zostaje rok studiów, na który student_ka zostanie przyjęty_a oraz wyznaczane są ewentualne różnice programowe. Przyjęcie na studia z przeniesienia z innej uczelni następuje na podstawie wpisu na listę studentów. Wpisu dokonuje się na podstawie zgody Rektora, po uwzględnieniu opinii dziekana wydziału przyjmującego. Student_ka otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się w programie studiów WPiK UAM.