Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska członkiem zespołu MNiSW

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została powołana w skład zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychologa. Do zadań zespołu należy opracowanie propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychologa dotyczących:
a) sposobu organizacji kształcenia,
b) osób prowadzących kształcenie,
c) ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się,
d) sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
Gratulujemy!