Zakład Psychologii Osobowości

Problematyka badawcza Zakładu dotyczy struktury i dynamiki osobowości. Szczególnie ważnym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu jest szeroko rozumiany stosunek człowieka do samego siebie, w tym zagadnienia związane ze strukturą Ja, Ja cielesnym, poczuciem tożsamości osobistej, tożsamością mniejszościową, samoregulacją, samooszukiwaniem. Na gruncie psychologii emocji i motywacji realizowane są badania nad przywiązaniem i związkami miłosnymi. Innym obszarem, eksplorowanym z perspektywy teoretycznej i praktycznej, jest diagnoza psychologiczna. Kierunki prac i badań wyznaczają tu m.in. problemy związane z konceptualizacją i diagnozą osobowości. W ramach badań empirycznych podejmowanych w wymienionych obszarach pracownicy Zakładu adaptują lub opracowują autorskie narzędzia do badania osobowości i jej istotnych składników.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje wykłady kursowe, konwersatoria i ćwiczenia z psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji oraz diagnozy psychologicznej, a także wykłady i seminaria monograficzne. Istotnym aspektem działalności dydaktycznej pracowników Zakładu jest opieka nad kołami naukowymi: Kołem Naukowym Psychoanalizy Lacanowskiej UAM, Kołem Naukowym Psychologii LGBT, Kołem Naukowym Psychologii Osobowości.

Prócz pracy naukowej i dydaktycznej pracownicy Zakładu pozostają zaangażowani we współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Ważnymi obszarami ich aktywności są działalność szkoleniowa (m.in. z zakresu diagnozy psychologicznej zaburzeń osobowości oraz metod pomocy psychologicznej), ekspercka (m.in. prace na rzecz Urzędu Miasta Poznania) i poradniano-terapeutyczna.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content