Wyjazdy dla kadry dydaktycznej w projekcie „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości”

utworzone przez | lip 2, 2015 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka

W związku z wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc).

Staże mogą zostać zrealizowane wyłącznie przez młodych doktorów, tj. osoby posiadające stopień doktora nie dłużej niż 5 lat i które nie ukończyły 35 roku życia. Ponadto muszą to być osoby wchodzące w skład kadry dydaktycznej UAM, tj. będące nauczycielami akademickimi w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszystkie ww. kryteria muszą być spełnione przez cały okres trwania stażu.

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą także osoby, które są świeżo po obronie doktoratu i będą zatrudnione w UAM w nadchodzącym roku akademickim.

Wysokość stypendium: 5000,00 PLN miesięcznie (x 2 miesiące = 10 000,00 PLN/staż).

Staże muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 31.12.2015 r., tj. do końca realizacji projektu.

Zasady rekrutacji na zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) określa Regulamin (na etapie aplikacji należy złożyć zał. 1-6):
Rekrutacja odbywa się na zasadach uproszczonych (tj. bez etapu oceny aplikacji przez Radę Wydziału):
1 etap: młodzi doktorzy składają aplikacje bezpośrednio do Biura Projektu, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 306.
2 etap: Komisja Kwalifikacyjna na bieżąco rozpatruje wpływające dokumenty i niezwłocznie przekazuje decyzję młodemu doktorowi.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content