O Nas

LOGO KOLOR01

Kim jesteśmy?

Fabryka Młodych Profesjonalistów to zespół studentów i absolwentów, którzy wyszli z inicjatywą stworzenia wspólnej płaszczyzny do współpracy między studentami, absolwentami, profesjonalistami oraz podmiotami rynku pracy. Istotą naszego działania jest zdobywanie doświadczenia zawodowego pod okiem mentorów, budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i rynkiem pracy oraz promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Rosnące tempo zmian na rynku pracy wymaga od nas stałego zaangażowania w rozwój własnych kompetencji. Ale jak można szukać dodatkowych doświadczeń zawodowych, mając przez pół dnia zajęcia na uczelni, minimum doświadczenia w swoim zawodzie i nie rzadko dodatkową pracę jako kelner po godzinach? Na ten problem odpowiada Fabryka Młodych Profesjonalistów – dajemy możliwość zdobywania pierwszych oświadczeń zawodowych już na studiach a do tego pracujemy w elastycznych godzinach, co daje nam możliwość pogodzenia studiów, pracy zarobkowej i zdobywania doświadczenia w wyuczonym zawodzie.

Działamy z pasją, ponieważ stworzone przez nas szkolenia są zawsze rezultatem wiedzy i własnych pomysłów bazujących na zainteresowaniach. Dzięki temu jesteśmy wiarygodni dla naszych partnerów instytucjonalnych, jak i dla opiekunów naukowych.

Za sprawą wszystkich wyżej opisanych czynników, a więc współpracy, pasji, wiedzy i doświadczeniu oferujemy zleceniobiorcom usługi wysokiej jakości, zaś sami zyskujemy bezpieczną przestrzeń do odkrywania własnych możliwości, potencjału i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Jak powstała Fabryka Młodych Profesjonalistów?

Inicjatorem projektu jest Karolina Giesko, absolwentka psychologii na UAM, obecna koordynatorka Fabryki. Razem z zespołem (Vampek Król, Anna Laskowska, Jowita Najman, Antonina Witajewska-Grzelak, Joanna Gajewska, Karolina Kruczyńska, Błażej Czwojdziński) w 2012 roku w ramach projektu zaliczeniowego na specjalności Animacja Społeczności Lokalnych stworzyli projekt organizacji typu Junior Enterprise. Pomysł spotkał się z aprobatą opiekunów naukowych oraz entuzjastycznym przyjęciem studentów i doczekał się realizacji już kilka tygodni po obronie projektu. W marcu 2013 roku została utworzona pierwsza grupa członków organizacji. Opiekunem naukowym organizacji ze strony UAM został dr hab. Błażej Smykowski, który śledził postępy projektu już od pierwszych chwil jego powstawania.

Jak działamy?

Nasza organizacja funkcjonuje na styku świata akademickiego i realiów praktyki zawodowej na rynku pracy. Oznacza to, że nad warstwą merytoryczną szkoleń czuwają akademicy i poza akademiccy specjaliści, a szkolenia przeprowadzane są przez studentów w firmach, szkołach i instytucjach, które zamawiają dany rodzaj szkolenia.

W Fabryce Młodych Profesjonalistów każdy student i absolwent ma możliwość zdobycia doświadczenia przygotowując od podstaw własne szkolenie, a następnie samodzielnie je przeprowadzając u danego klienta. Każde szkolenie musi zostać najpierw zaakceptowane przez jednego z naszych mentorów, zaś przed pierwszą jego realizacją studenci przeprowadzają je na spotkaniach wewnętrznych, aby móc jeszcze przed spotkaniem z partnerem uzyskać informacje zwrotne i udoskonalić warsztat. Każde tak przeprowadzone szkolenie jest następnie ewaluowane a z całości przedsięwzięcia sporządzany jest raport podsumowujący.

Aktywność w Fabryce Młodych Profesjonalistów to nie tylko praca nad projektowaniem szkoleń. W ramach działań na rzecz naszego stowarzyszenia zajmujemy się wszystkim tym, co wchodzi w zakres obowiązków szefa firmy: budujemy strategie promocji, prowadzimy stronę internetową, przeprowadzamy rekrutacje, piszemy oficjalne pisma, a ponadto uczymy się zachowań podczas profesjonalnych spotkań biznesowych z partnerami zewnętrznymi.

Fabryka Młodych Profesjonalistów zapewnia przestrzeń dla młodych ludzi, w której młodzi ludzie mogą zetknąć się z realnymi wymaganiami współczesnego rynku pracy. Działając w naszej organizacji jej członkowie określają swoje zainteresowania, oceniają i rozwijają różnorodne umiejętności.

Nasi mentorzy to:

Dr hab. Lucyna Bakiera

Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Dr Aleksandra Jasielska

Dr Maciej Macko

Dr Monika Zielona-Jenek

Dr Agnieszka Rosińska

Cele i założenia

 Fabryka Młodych Profesjonalistów to miejsce, w którym:

  • wspieramy studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, które jest zgodne z ich zainteresowaniami
  • budujemy wizerunek studenta i absolwenta nauk społecznych, który jest młodym profesjonalistą
  • stwarzamy przestrzeń do realizacji własnych pomysłów szkoleniowych w realnych warunkach rynku
  • wypracowujemy wspólną płaszczyznę do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelnią a rynkiem pracodawców

Naszym założeniem teoretycznym jest istnienie pozytywnego wpływu doświadczeń życiowych (osobistych i zawodowych) na rozwój osobowości i kształtowanie się dojrzałej tożsamości zawodowej. Inspiracją jest dla nas koncepcja Koena Luyckx i współpracowników (2008), która stanowi rozwinięcie teorii Jamesa Marcii z 1960 roku.

W celu zrozumienia koncepcji Luyckx’a i współpracowników, warto sięgnąć do teorii J. Marcii, według której osoby będące w okresie dorastania i wczesnej dorosłości przechodzą przez dwa etapy kształtowania się tożsamości. Pierwszy z nich to moment kryzysu, który wiąże się z poszukiwaniem celów i wartości, eksplorowaniem alternatyw działania. Zaś drugi etap to czas, w którym młoda osoba podejmuje zobowiązania, a więc dokonuje wyboru związanego z daną ścieżką rozwoju, wartościami, potrzebami, czy pragnieniami. Pozytywne lub negatywne rozwiązanie tych etapów wiąże się z osiągnięciem danego statusu tożsamości. Rezultatem kombinacji rozwiązań wyżej opisanych etapów są 4 możliwe statusy tożsamości: tożsamość rozproszona, nadana, moratoryjna i osiągnięta.

Rozwinięciem tej myśli jest wspomniana wcześniej koncepcja Luyckx i współpracowników. Założyli oni, że eksploracja i zobowiązanie nie następują po sobie kolejno etapami, ale są przenikającymi się, złożonymi procesami. Zgodnie z tym, wyróżniono następujące wymiary rozwoju osobowości:

eksploracja wszerz – to zakres, w jakim zbiera się wiedzę na temat różnych stylów życia, eksperymentuje z rolami, poszukuje obszarów zaangażowania,

eksploracja w głąb – to zakres, w jakim następuje ocena własnego stylu funkcjonowania w wybranych obszarach oraz stopnia zgodności z własnymi wartościami,

eksploracja ruminacyjna – to nieadaptacyjna forma eksploracji,
w której jednostka stale wątpi we właściwość obranego kierunku. Wiąże się z tym lęk, utrudniający podejmowanie zobowiązań,

podejmowanie zobowiązania – to zakres, w jakim dokonuje
się wyborów, podejmuje zobowiązanie w obszarze wyboru podejmowanych ról,

identyfikacja z zobowiązaniem – to zakres, w jakim następuje internalizacja zobowiązania, a więc ugruntowanie przekonania, zgodnie
z którym podjęte zobowiązania są zgodne z celami i wartościami jednostki.

K. Luyckx i współpracownicy założyli, że kształtowanie osobowości jest związane z wyżej opisanym procesem, nazywanym cyklem formowania zobowiązań. Dzięki niemu młoda osoba ma możliwość eksplorowania,
ale też oceniania swoich doświadczeń zgodnie z wartościami i celami. W przypadku ich niezgodności cykl doświadczania i eksplorowania powtarza się, dając możliwość ponownych poszukiwań i rozwoju.

Uważamy, że aktywność w ramach naszej organizacji umożliwia kształtowanie umiejętności, wzrost kompetencji oraz zapewnia przestrzeń do eksploracji własnych możliwości, wartości i celów, która według K. Luyckx i wsp. jest nieodzownym elementem rozwoju. Każdy ma także możliwość podejmowania zobowiązań, które może w bezpieczny sposób weryfikować, a realizacja własnych projektów i sprawdzanie się w sytuacjach niejednoznacznych, trudnych i wymagających pozwala poznać siebie samego, swoje potrzeby i możliwości. Wszystko to należy do procesu kształtowania tożsamości, a naszym celem jest to, aby każdy z członków organizacji mógł w tym procesie brać czynny udział.

Skip to content