Na skróty – lista programów

Uniwersytet Jutra

Uniwersytet Jutra II

Wydział w działaniu – Aktualne programy

Uniwersytet Jutra

Tytuł projektu:UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)
Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2022-02-28 (projekt jest w trakcie realizacji)
Projekt realizowany jest w ramach programu zintegrowanego rozwoju  UAM, w którym uczestniczą też inne wydziały naszej Uczelni. Podstawowym celem Projektu, jest „modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy” oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu.
W jego ramach, w odniesieniu do kierunku PSYCHOLOGIA i KOGNITYWISTYKA realizowane są następujące działania szczegółowe:

 

 • modyfikacja programu studiów i opracowanie programów, sylabusów oraz konsultowanie ich z ekspertami
 • opracowanie materiałów dydaktycznych
 • zakup literatury do modyfikowanych przedmiotów do biblioteki
 • zakup testów psychologicznych (arkusze, podręczniki testowe)
 • modernizacja zaplecza dydaktycznego: wyposażenie pracowni komputerowej, wyposażenie laboratoriów, zakup licencji oprogramowania
 • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej
 • zatrudnienie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia zajęć (ćwiczeń terenowych)

Uniwersytet Jutra II

Jest to kolejne, po programie Uniwersytet Jutra I przedsięwzięcie grantowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym UAM pozyskał środki na kompleksowe działania wspierające rozwój uczelni. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej – studentów, doktorantów, wykładowców, a także do kadry zarządzającej i pracowników administracji.
W harmonogramie projektu wyłoniono 3 grupy zadań merytorycznych:

 

 1.  Rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni
 2.  Wsparcie kształcenia w szkole doktorskiej oraz podniesienie jakości studiów doktoranckich
 3.  Rozwijanie nowoczesnej oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości kształcenia

W ramach projektu realizowane są działania związane z zakupem nowoczesnych narzędzi informatycznych niezbędnych zarówno do doskonalenia procesu zarządzania uczelnią jak i do unowocześnienia procesu dydaktycznego (mowa tu o sprzęcie i  oprogramowaniu „obsługującym” proces kształcenia na UAM), Wprowadzone rozwiązania znacznie ułatwiły nam prowadzenie zajęć zdalnych w trudnym okresie zagrożenia epidemiologicznego – nauczyciele korzystają z Panelu Dydaktycznego a studenci z darmowych aplikacji dostępnych w Intranecie. W pakiecie wsparcia kształcenia doktorantów za priorytetowe uznano przede wszystkim wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów.
Wśród szkoleń specjalistycznych dla kadry administracyjnej i dydaktycznej prowadzone będą m.in.: szkolenia z zarządzania projektami, szkolenia z zarządzania zespołem pracowniczym, szkolenia z zarządzania nieruchomościami czy liczne szkolenia informatyczne, a także różnorodne kursy językowe. Część z nich już jest realizowana. Ponadto wzbogacenie oferty edukacyjnej obejmie szkolenia językowe, zajęcia z przedsiębiorczości, innowacji społecznych oraz ICT oraz organizację szkół letnich dla studentów studiów II stopnia.

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia  w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia  w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943)
Okres realizacji projektu: 1.11.2019 – 31.07.2023
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Gabinetem Psychiatrycznym Romana Ciesielskiego Wrocławski Instytut Psychoterapii
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań.
Zadania realizowane w projekcie:

 

 1. Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
 2. Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;
 3. Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży – podniesienie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia i przygotowanie ich do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny;
 4. Psychiatria dzieci i młodzieży wybrane zagadnienia – podniesienie kwalifikacji lekarzy innych niż psychiatria specjalności i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki odpowiada za realizację zadania: Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży dla 25 uczestników.  W ciągu 3,5 roku uczestnicy będą realizować 534 godziny zajęć teoretycznych oraz 1920 godzin stażu kierunkowego zgodnie z Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP, Warszawa, 2018.

Studenci w działaniu

STUDENCI W DZIAŁANIU

Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Projekt Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM polega na przeprowadzeniu warsztatu w liceach, do których uczęszczali studenci Instytutu. Celem projektu Ambasadorzy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach średnich, stworzenie studentom psychologii i kognitywistki możliwości zdobycia doświadczeń warsztatowych oraz promocja studiowania w Instytucie Psychologii UAM. Więcej informacji

Fabryka Młodych Profesjonalistów

Fabryka Młodych Profesjonalistów to zespół studentów i absolwentów, którzy wyszli z inicjatywą stworzenia wspólnej płaszczyzny do współpracy między studentami, absolwentami, profesjonalistami oraz podmiotami rynku pracy. Istotą naszego działania jest zdobywanie doświadczenia zawodowego pod okiem mentorów, budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i rynkiem pracy oraz promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Zachęcamy do zapoznania się z nami oraz naszą ofertą warsztatów i szkoleń. Tutaj znaleźć można informacje o naszych wystąpieniach w mediach. Zapraszamy do kontaktu!

Mitingi Umiejętności Społecznych

Mitingi Umiejętności Społecznych

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkół średnich Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM stworzył cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne – Mitingi Umiejętności Społecznych. Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwój wybranych kompetencji adolescentów przygotowujących się do podjęcia studiów, co wiąże się z pełnieniem nowych ról społecznych i zawodowych. W programie mitingów największy nacisk położono na przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, co pomoże im wywrzeć pożądane wrażenie w trakcie matury ustnej i zredukować ich lęk z tym związany. Więcej informacji.

MUZG. Brudnopis studencki

Jest to jeden z pomysłów realizowany w ramach projektu „Neony na Ogrodach”, który przygotowujemy na naszym Wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Więcej informacji.

Oferta warsztatów dla szkół

Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych i średnich studentów

 • udział w warsztatach jest darmowy
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM opłaca koszty dojazdu studentów do szkoły i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć
 • warsztaty prowadzą studenci psychologii należący do różnych organizacji studenckich – scenariusz każdego warsztatu został skonsultowany z pracownikiem naukowym Wydziału
 • dojeżdżamy do szkół na terenie całej Wielkopolski
 • by wybrane warsztaty zostały poprowadzone w Państwa szkole należy napisać wiadomość na wskazany do kontaktu adres e-mailowy

Pełna oferta warsztatów

Rozwój kompetencji psychospołecznych wychowanków domów dziecka

Celem projektu jest przeprowadzenie w wielkopolskich domach dziecka warsztatów psychoedukacyjnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne wychowanków tych domów. Warsztaty będą prowadzone przez studentów psychologii i kognitywistki przynależących do różnych organizacji studenckich Wydziału Psychologii i Kognitywistki. Więcej informacji.

Zrealizowane programy

Przetestuj Rynek Pracy

Tytuł projektu: PRZETESTUJ RYNEK PRACY! – wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17)
Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2019-10-31
Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Głównym celem projektu „Przetestuj rynek pracy!” było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom naszego Instytutu poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.
Projekt adresowany był do studentów stacjonarnych 5 roku psychologii i kognitywistyki. Rozpoczął się w 2018 r. trwał 2 lata.  W ramach tego programu studenci piątego roku psychologii oraz kognitywistyki odbywali 3-miesięczne praktyki (po 30 godzin tygodniowo, w sumie 360 godzin przez cały okres trwania projektu) i otrzymywali w tym czasie stypendium stażowe. Z tej możliwości skorzystało 30% naszych studentów.
Więcej informacji

Laboratorium Kompetencji Zawodowych

Tytuł projektu: „LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – program przygotowywania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa” (POWR.03.01.00-00-K182/15)
Okres realizacji: od 1-10-2016 do 30-09-2020 (projekt w trakcie czwartej, ostatniej edycji)
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymi organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cele projektu to: 1. poszerzenie wiedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych, 2. rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych, 3. nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami informatycznymi i cyfrowymi, 4. poszerzenie umiejętności analizy danych jakościowych.
Formy i sposoby pracy: 1. zajęcia treningowe i warsztatowe w grupach interdyscyplinarnych, 2. laboratoria, 4. praca metodą projektu, 4. wizyty studyjne, spotkania z praktykami.
Adresaci to: studenci dwóch ostatnich semestrów studiów dziennych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych UAM z kierunków: Filozofia, Kognitywistyka, Kulturoznawstwo, Praca Socjalna, Psychologia, Socjologia.
Więcej informacji

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content