Test poziomujący z języka obcego – 2016/2017

utworzone przez | lut 8, 2017 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka

Test poziomujący z języka obcego – 2016/2017
Szkoła Językowa UAM
Dział Nauczania
1
Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
W dniu 19 grudnia 2016r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2016/2017. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.
Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
– języka angielskiego,
– języka francuskiego,
– języka hiszpańskiego,
– języka niemieckiego,
– języka rosyjskiego,
– języka włoskiego.
Logowanie do testów poziomujących:
1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.
Termin wykonania testu poziomującego:
Od 19 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 r.
Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.
Dodatkowe informacje na temat testów poziomujących:
Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentowi żetonu z danego języka na odpowiednim poziomie.
Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
Test składa się ze 100 zadań, za każde zadanie można otrzymać 1 punkt, czyli maksymalnie 100 punktów za test.
Po ukończeniu testu poziomującego student otrzyma informację o poziomie znajomości języka obcego (wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów: A2, B1, B2.1, B2.2). Student rozpocznie od II semestru zajęcia z lektoratu na poziomie wynikającym z uzyskanego w czasie testu poziomującego wyniku. Lektorat zakończy się obowiązkowym egzaminem certyfikacyjnym na poziomie B2.
Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:
Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student* otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.
Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest na dzień 14 lutego 2017 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 26 lutego 2017 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/
Test poziomujący z języka obcego – 2016/2017
Szkoła Językowa UAM
Dział Nauczania
2
Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.
*) Studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Słubicach oraz Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu nie obowiązuje rejestracja na lektoraty języków obcych przez system rejestracji żetonowej.
16 grudnia 2016 r.
Dział Nauczania

Skip to content