Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów

oraz

Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii

NOWY NABÓR! REKRUTACJA TRWA DO 31.01.2021

Studium Pedagogiczne zostało powołane przy Instytucie Psychologii przez Rektora UAM.
Kierownikiem Studium oraz Kursu jest dr Karolina Appelt.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89AB, pokój nr 84
tel. (061) 8292-138 lub -301 (pon.:11.00-14.00)
Celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty w rozumieniu § 6.2. Rozporządzenia MEN i S z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Program Studiów Podyplomowych dostępny jest tutaj
Program Kursu dostępny jest tutaj.

Kurs obejmuje dwa semestry nauki, po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra psychologii absolwenci mogą podjąć naukę na Studium Podyplomowym. Absolwenci Kursu przyjmowani są na III semestr Studiów. Osobom tym zalicza się I i II semestr Studiów –  na podstawie zaliczenia I i II semestru Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, po uprzednim stwierdzeniu braku różnic programowych na obu kierunkach

Wykładowcy: zajęcia prowadzą pracownicy WPiK UAM oraz zaproszeni specjaliści spoza WPiK UAM.
Uczestnictwo w zajęciach Studium jest odpłatne – 3600,00 zł (3 x 1200,00 zł)
Słuchaczami studium mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają tytuł zawodowy magistra psychologii
Uczestnictwo w zajęciach Kursu jest odpłatne – 2400,00 zł (2 x 1200,00 zł)
Słuchaczami kursu mogą być studenci psychologii od IV roku studiów.
Terminy zjazdów i Plan zjazdów – zostaną opublikowany w najbliższym czasie
Warunkiem ukończenia Studium jest aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach oraz napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu.
Praca dyplomowa i egzamin:

  • słuchacze przygotowują samodzielny projekt działań edukacyjnych w wybranym obszarze i dla wybranej grupy dzieci, młodzieży lub osób dorosłych oraz projekt jego ewaluacji
  • przedmiotem egzaminu jest analiza założeń projektu oraz warunków jego efektywności
  • egzamin odbywa się przez komisją w składzie 3-osobowym: psycholog, pedagog, metodyk – kierownik przygotowanego projektu

Limit przyjęć – 60 osób (na Kurs oraz Studium). Decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie Kursu oraz Studiów Podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby chętnych.
Zapisy:
Komplet dokumentów należy składać korespondencyjnie lub drogą e-mailową: marlena.janasik@amu.edu.pl
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. Szamarzewskiego 89/AB, p. 73
60-568 Poznań
Więcej informacji:
Marlena Janasik
tel.: 61 829 2305
e-mail: marlena.janasik@amu.edu.pl
Wymagane dokumenty od absolwentów i studentów:

Skip to content