Instytut Psychologii UAM jest wpisany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na listę jednostek szkolących w dziedzinie: PSYCHOLOGIA KLINICZNA

https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=194&woj=30

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


Wydział Psychologii i Kognitywistyki nie planuje naboru na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej do połowy 2023 roku. 


Informacje o projekcie i harmonogram

Informacje dotyczące projektu i harmonogramu znaleźć można pod tym linkiem.

Rekrutacja na rok 2020/2023


Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej


Informacja o dofinansowaniu szkolenia specjalizacyjnego: W dniu 5.12.2019r. otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu dofinansowania z Funduszy Unijnych w ramach projektu POWER Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nr POWR 05.04.00-00-0177/19. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu


Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego w trybie określonym Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rekrutacja odbędzie się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) w dniach 15.11-15.12.2019r.


Dodatkowe warunki uczestnictwa w projekcie finansowanym z Funduszy Unijnych – Projekt POWER Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:


  1. W ramach projektu POWER finansowanie szkolenia specjalizacyjnego może otrzymać 25 uczestników. Finansowanie dotyczy całości szkolenia (wszystkich zajęć teoretycznych, staży kierunkowych) pod warunkiem ukończenia szkoleń w terminie przewidzianym w harmonogramie projektu – lipiec 2023r.
  2. Szkolenie dotyczy bloku podstawowego i bloku szczegółowego – psychologia kliniczna dzieci i młodzieży zgodnie z programem specjalizacji (nie ma możliwości realizowania innych subspecjalizacji w bloku szczegółowym).
  3. Grupą docelową projektu są osoby zatrudnione (tzn. osoby zaangażowane na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym systemie: opieki zdrowotnej[1], oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.
  4. Warunkiem udziału w projekcie POWER jest zobowiązanie podpisane przez uczestnika projektu, że po otrzymaniu zaświadczenia o ukończonych szkoleniach pozostanie zatrudniony w wymiarze co najmniej 1⁄2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym równoważnym 1⁄2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia szkolenia.
  5. Uczestnikami specjalizacji mogą być osoby z terenu całego kraju.
  6. Uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania kursu (odległość miejsca zamieszkania od miejsca odbywania kursu musi wynosić więcej niż 50 km) zostanie zapewniony 1 nocleg w trakcie każdego zjazdu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne.


Dokładne informacje będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Dla Kandydata – Studia Podyplomowe – Specjalizacja kliniczna.


Informacji udziela również p. Anna Niedźwiedzińska


e-mail: specjalizacjapsychologiakliniczna@amu.edu.pl


tel.: (061) 829-22-59, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00—15.30


Serdecznie zapraszamy! Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska


Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży


Szanowni Państwo,


Informujemy, że w dniach 15.11.2019r.-15.12.2019r., po akceptacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, odbędzie się rekrutacja na 25 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej – subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Przewidujemy, że planowane szkolenie specjalizacyjne będzie możliwe do sfinansowania w ramach środków unijnych.


Szkolenie będzie prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rekrutacja odbędzie się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).


Planowane rozpoczęcie specjalizacji – marzec 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów oraz rekrutacji zawiera Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1165_u.htm


Nowy program specjalizacji do pobrania na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej: http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13


Dokładne informacje będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Studia Podyplomowe.


Serdecznie zapraszamy! Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska


Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content