Kognitywistyka II stopnia

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych.Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja. Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne metody, za pomocą których starają się rozwiązywać fascynujące zagadki umysłu, inteligencji, świadomości. Poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy – biologiczne, obliczeniowe bądź inne – stanowią bazę tego, co nazywamy ”inteligencją”, pytają o rolę środowiska – od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne – w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania. Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod. Co za tym idzie, kognitywistyka jest nauką inną niż wymienione tradycyjne dyscypliny. Stąd też i studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej). Absolwent uzupełniających studiów magisterskich z kognitywistyki przygotowany jest w szczególności do prowadzenia pracy badawczej i wdrożeniowej, związanej z zagadnieniami umysłu oraz procesów poznawczych a także do rozwiązywania problemów o charakterze multidyscyplinarnym, tak samodzielnego jak i w ramach pracy zespołowej. Wiedza i umiejętności kognitywistyczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, kreowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, projektowania narzędzi badawczych czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z zasobów poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i twórczo rozwiązywać problemy, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią.

Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.

Program studiów II stopień

Link do programu studiów.

 

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć.

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

Link do zagadnień zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link do katalogu z sylabusami przedmiotów na kierunku.

 

Działalność studencka oraz Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie ceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

 

Kontakt Pełnomocnik ds. studiów z Kognitywistyki

dr inż. Marcin Jukiewicz zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

 

Erasmus

Osoby zakwalifikowane na program stypendialny Erasmus, które są zobowiązane ustalić przedmioty zaliczane w ramach stypendium na innej uczelni, prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z następującymi dokumentami:

1. wypełnioną matrycą Learning Agreement (tu wpisujecie Państwo propozycje zamienników do naszego Programu Studiów),

2. sylabusami przedmiotów z innej uczelni (do porównania treści programowych z opisanym wyżej programem studiów na WPiK),

 

Zgłoszenia na konsultacje proszę wysyłać na adres e-mail – marcin.jukiewicz@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content