Kognitywistyka I stopnia

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych.Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja. Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne metody, za pomocą których starają się rozwiązywać fascynujące zagadki umysłu, inteligencji, świadomości. Poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy – biologiczne, obliczeniowe bądź inne – stanowią bazę tego, co nazywamy ”inteligencją”, pytają o rolę środowiska – od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne – w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania. Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod. Co za tym idzie, kognitywistyka jest nauką inną niż wymienione tradycyjne dyscypliny. Stąd też i studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej). Absolwenci kognitywistyki przygotowani są do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego – od administracji publicznej po przemysł. Wiedza kognitywistyczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, projektowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z wiedzy i umiejętności z dziedziny poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i rozwiązywać problemy multidyscyplinarne, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią. Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych.

Program studiów I stopień

Link do programu studiów.

 

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć

 

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link do katalogu z sylabusami przedmiotów na kierunku.

 

Działalność studencka oraz Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. W tym miejscu oraz na stronie Wydziału umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie ceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

 

Kontakt Pełnomocnik ds. studiów z Kognitywistyki

dr inż. Marcin Jukiewicz zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

 

Erasmus

Osoby zakwalifikowane na program stypendialny Erasmus, które są zobowiązane ustalić przedmioty zaliczane w ramach stypendium na innej uczelni, prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z następującymi dokumentami:

1. wypełnioną matrycą Learning Agreement (tu wpisujecie Państwo propozycje zamienników do naszego Programu Studiów),

2. sylabusami przedmiotów z innej uczelni (do porównania treści programowych z opisanym wyżej programem studiów na WPiK),

 

Zgłoszenia na konsultacje proszę wysyłać na adres e-mail – marcin.jukiewicz@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content