STAŻ NA DOBRY START – oferta płatnych staży dla studentów

utworzone przez | mar 8, 2023 | Aktualności, Dla studentów, Rekrutacja

Drogie Osoby Studenckie,

zapraszamy do udziału w programie PŁATNYCH STAŻY w ramach projektu Uniwersytet Jutra: Staż na dobry start!  
Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Zakres przedmiotowy staży jest związany bezpośrednio z efektami uczenia uzyskiwanymi na odbywanym kierunku studiów.
DLA KOGO?
Studenci czterech ostatnich 4 semestrów (studia stacjonarne i studia niestacjonarne).
DO KIEDY?
deadline nadsyłania zgłoszeń: 15 marca
ILE?
1-3 miesięcy w łącznym minimalnym wymiarze 120 godzin zadań stażowych (20,00 PLN brutto za godzinę stażu. )
JAK APLIKOWAĆ?
wypełniając formularz zgłoszeniowy (przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, informacja w zał.)
Rekrutacja
Kryteria rekrutacyjne (według wagi):
  1. Wybór miejsca stażowego przez studenta
  2. Zgodność miejsca odbywania stażu z efektami uczenia na kierunku
  3. Średnia ocen na dyplomie lub roku studiów
  4. Uzasadnienie wyboru miejsca stażu
  5. Możliwość realizacji stażu w określonym terminie
  6. Liczba dostępnych miejsc stażowych
O przyjęciu na staż decyduje komisja rekrutacyjna. Informacja o przyjęciu na staż zostanie przekazana do 24 marca br.
Wybór miejsca stażowego
W projekcie przewidziano dwie możliwości wyboru miejsca odbywania stażu. Pierwszą z nich jest samodzielne wskazanie przez studenta miejsca stażu. W tym przypadku student nie może pozostawać z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej, nie może być właścicielem Podmiotu oraz pozostawać z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. W drugim przypadku student występuje o zorganizowanie miejsca stażu przez Wydział, jednak z uwagi na to, że dopiero pozyskujemy placówki zainteresowane przyjęciem stażystów, pierwszeństwo będą miały osoby, które samodzielnie pozyskają pracodawcę (lista pracodawców jest tworzona i będzie na bieżąco aktualizowana, pracodawcy będą kontaktować się z wybranymi kandydatami, dlatego w pierwszej kolejności sugerujemy Państwu samodzielny wybór gwarantujący miejsce na stażu).

Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o pozostałych formalnościach po zakończeniu rekrutacji.

Klauzula RODO do formularza- staż na start

Staże są organizowane w ramach projektu pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 przez jednostki organizacyjne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie do 30.09.2023 r.

Projekt pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Osi Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content