Sposoby naliczania pochodnych wynagrodzenia

utworzone przez | maj 28, 2013 | Granty, Kosztorys, NCN, Zatrudnienie

W kosztorysach wniosków NCN należy uwzględnić wynagrodzenia wykonawców wraz z pochodnymi. Koszty są zróżnicowane w zależności od charakteru zatrudnienia i statusu wykonawcy.
Koszty brutto brutto są kosztami, jaki ponosi UAM w związku z zatrudnieniem osoby nieobjętej ubezpieczeniem lub osoby będącej pracownikiem Uniwersytetu. W celu ich obliczenia należy zastosować przelicznik :
kwota wynagrodzenia brutto x 1,1964 (stan na 06.2013 r.).

W poniższej tabeli znajdują się wskazówki, w których przypadkach konieczne jest obliczenie tej pochodnej od wynagrodzenia.

Status wykonawcy Umowa o pracę Umowa o dzieło Umowa zlecenie
Pracownik UAM x +*** +
Doktorant / Student powyżej 26 r.ż./ Osoba nie objęta ubezpieczeniem społecznym + +*** +
Student do 26 r.ż. + -* -*
Osoba zatrudniona na umowę o pracę poza UAM x -* -**

Oznaczenia :
+ – należy obliczyć brutto brutto
– zwolniony z kosztów brutto brutto
* – należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy
** – należy uwzględnić koszty pracodawcy bez kosztów pracownika (brutto)
*** – należy uwzględnić koszty pracodawcy przy *
x – nie dotyczy

Skip to content