Specjalizacja – psychologia kliniczna w Instytutcie Psychologii UAM – warunki REKRUTACJI

utworzone przez | lis 15, 2012 | Rekrutacja

Instytut Psychologii UAM jest wpisany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na listę jednostek szkolących w dziedzinie: PSYCHOLOGIA KLINICZNA

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/jednostki-akredytowane/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Informacje o projekcie i harmonogram

Informacje dotyczące projektu i harmonogramu znaleźć można pod tym linkiem.

Rekrutacja na rok 2020/2023

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej

Informacja o dofinansowaniu szkolenia specjalizacyjnego: W dniu 5.12.2019r. otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu dofinansowania z Funduszy Unijnych w ramach projektu POWER Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nr POWR 05.04.00-00-0177/19. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego w trybie określonym Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rekrutacja odbędzie się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) w dniach 15.11-15.12.2019r.

Dodatkowe warunki uczestnictwa w projekcie finansowanym z Funduszy Unijnych – Projekt POWER Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

 1. W ramach projektu POWER finansowanie szkolenia specjalizacyjnego może otrzymać 25 uczestników. Finansowanie dotyczy całości szkolenia (wszystkich zajęć teoretycznych, staży kierunkowych) pod warunkiem ukończenia szkoleń w terminie przewidzianym w harmonogramie projektu – lipiec 2023r.
 2. Szkolenie dotyczy bloku podstawowego i bloku szczegółowego – psychologia kliniczna dzieci i młodzieży zgodnie z programem specjalizacji (nie ma możliwości realizowania innych subspecjalizacji w bloku szczegółowym).
 3. Grupą docelową projektu są osoby zatrudnione (tzn. osoby zaangażowane na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym systemie: opieki zdrowotnej[1], oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.
 4. Warunkiem udziału w projekcie POWER jest zobowiązanie podpisane przez uczestnika projektu, że po otrzymaniu zaświadczenia o ukończonych szkoleniach pozostanie zatrudniony w wymiarze co najmniej 1⁄2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym równoważnym 1⁄2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia szkolenia.
 5. Uczestnikami specjalizacji mogą być osoby z terenu całego kraju.
 6. Uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania kursu (odległość miejsca zamieszkania od miejsca odbywania kursu musi wynosić więcej niż 50 km) zostanie zapewniony 1 nocleg w trakcie każdego zjazdu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne.

Dokładne informacje będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Dla Kandydata – Studia Podyplomowe – Specjalizacja kliniczna.

Informacji udziela również p. Anna Niedźwiedzińska

e-mail: specjalizacjapsychologiakliniczna@amu.edu.pl

tel.: (061) 829-22-59, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00—15.30

Serdecznie zapraszamy!
Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniach 15.11.2019r.-15.12.2019r., po akceptacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, odbędzie się rekrutacja na 25 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej – subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Przewidujemy, że planowane szkolenie specjalizacyjne będzie możliwe do sfinansowania w ramach środków unijnych.

Szkolenie będzie prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rekrutacja odbędzie się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK). 

Planowane rozpoczęcie specjalizacji – marzec 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów oraz rekrutacji zawiera Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1165_u.htm

Nowy program specjalizacji do pobrania na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej: http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13

Dokładne informacje będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Studia Podyplomowe.


Serdecznie zapraszamy!
Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska

 

archiwalne informacje o rekrutacji

STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej

Kierownik Studium: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Z-ca Kierownika Studium ds. organizacyjnych dr Dominika Górska

Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. „AB”, pokój 89 i 107
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

Opłata za studium:

Czesne za rok studium wynosi 5600 PLN (możliwość płatności w 10 ratach po 560 PLN lub semestralnie po 2800 PLN)+ opłata za egzamin specjalizacyjny  w kwocie ustalonej przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia specjalizację w Instytucie Psychologii UAM odbywa się  na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na czas trwania specjalizacji z jednostką szkolącą. Czesne należy wpłacać na indywidualne konta nadane przez Instytut Psychologii.

Rozpoczęcie studium:

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz semestr zimowy 2018/2019. Harmonogram zjazdów zostanie dostarczony uczestnikom 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

OGÓLNE INFORMACJE:

STUDIA PODYPLOMOWE w  Zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej

  okres trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów: 8 semestrów

liczba godzin zajęć: w zależności od wybranego bloku specjalistycznego

 • 2 lata blok podstawowy: 410 godzin teorii; 1200 godzin stażu
 • 2 lata blok specjalistyczny (jedna subspecjalizacja do wyboru):

—Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych: 120 godzin teorii; 720 godzin stażu

—Psychologia kliniczna chorób somatycznych: 120 godzin teorii; 720 godzin stażu

—Neuropsychologia kliniczna: 120 godzin teorii; 720 godzin stażu

—Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży: 120 godzin teorii; 720 godzin stażu

Rozpoczęcie specjalizacji

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia regulują przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599).

Informacje ogólne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018r.
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne wojewoda ogłasza w SMK co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego: W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UAM NA NAJBLIŻSZE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia liczba wolnych miejsc to 3 osób

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne:

 • złożyć w SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na obszarze którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne,
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1217).
Lp. Dziedziny specjalizacji Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów
w zakresie
1 psychologia kliniczna psychologii

zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Inne warunki do rozpoczęcia specjalizacji:

 • W celu przystąpienia do specjalizacji uzupełniającej kandydat powinien posiadać specjalizację I stopnia wskazaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
Rodzaj posiadanej specjalizacji
I stopnia
Dziedziny ochrony zdrowia
Psychologia kliniczna Psychologia kliniczna

 

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

 • Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określonym w załączniku nr 2 przy czym wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

Składanie dokumentów

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie,
 • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się w pok. 569 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z wydrukowanym Wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
 2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych
 • z programem szkolenia specjalizacyjnego
 • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną złożonych dokumentów,
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia- 1 punkt za każdy rok, wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego – 2 punkty
  • tytułu naukowego- 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji – 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu (lub jego elektronicznej kopii) poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia magistra za pomocą SMK.

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK.

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty

Egzamin końcowy:

Egzamin kończący specjalizację: Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PESoz) to egzamin dwuczęściowy, składający się z egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. Jako pierwszy przeprowadza się egzamin praktyczny, którego pozytywny wynik dopuszcza do egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny może być w formie ustnej i testowej. W formie testowej, gdy do PESoz w danej dziedzinie zostanie dopuszczonych, co najmniej 50 osób i w formie egzaminu ustnego, gdy kandydatów w danej sesji jest mniej. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany zgodnie z ramowym programem specjalizacji. W każdej podspecjalności (zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychosomatyka, psychoneurologia, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży) pytania egzaminacyjne odnoszą się w sposób bezpośredni do treści programowych danej specjalności. Zadania egzaminacyjne dla PESoz opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym w dziedzinie psychologii klinicznej odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.

KONTAKT

SYSTEM SMK
W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji podajemy infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Sprawy związane z postępowanie kwalifikacyjnym

Iwona Kulesza

Specjalista ds. doskonalenia kadr medycznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 61 854 17 02
ikulesza@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Sprawy związane ze szkoleniem specjalistycznym

mgr Monika Mielcarek

specjalista

Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii UAM

tel. 618292102

monika.mielcarek@amu.edu.pl

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/studia/studia-podyplomowe-w-ip-uam/specjalizacja-kliniczna-w-ip-uam/

 

ZAPRASZAMY!

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content