Publiczna obrona doktorska mgra Michała Kosakowskiego

utworzone przez | maj 26, 2021 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 14 czerwca 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magistra Michała Kosakowskiego

Temat rozprawy: Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konfliktu o zasoby. Analiza stanów emocjonalnych i cech w ujęciu teorii poliwagalnej

Promotor: prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Trzebińska, dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3dfa897c6ed84d69b861375ff9c52174%40thread.tacv2/1622035297793?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f047b4a3-0096-49e7-9b0b-45cd45b05045%22%7d

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również na stronie www.psychologia.amu.edu.pl

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content