Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragnąc nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela – psychologa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn.zm.)

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i nabycie kwalifikacji zgodnych z standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Studia podyplomowe: Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późń.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz.1289 i z 2022 r. z poz.1769)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz.1280 i z 2022 r. poz. 1594)

 

Adresaci:

 • Studia podyplomowe Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, którzy ukończyli studia w trybie jednolitym magisterskim lub w systemie 3+2 (studia 1. I 2. Stopnia na kierunku psychologa) i zawodowo są już związani lub planują się związać z systemem oświaty.
 • Zgodnie z oczekiwaniami MEiN planowane jest zrekrutowanie 50 osób według kolejności zgłoszeń spełniających poniższe kryteria: posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia.

Organizacja studiów

 • Studia trwają 3 semestry i obejmują 405 godzin, w tym:
 • Przygotowanie w zakresie pedagogiki – 105 godzin,
 • Przygotowanie metodyczne – 180 godzin
 • Praktyki 120 godzin
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (75% zajęć odbywać się będzie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki w Poznaniu, ul. Międzychodzka 5 oraz 25% zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele. Zajęcia będą odbywać się 2 (czasami 3) razy w miesiącu, ponieważ termin zakończenia studiów podyplomowych jest obligatoryjny i określony przez MEiN na połowę 2024 roku
 • Studia podyplomowe rozpoczynają się w czerwcu 2023

 

Warunki ukończenia studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych – Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, który jest określany na podstawie średniej ocen z wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów. Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019 r.

https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/76085/Uchwala_361_Zal_Regulamin-studiow-podyplomowych.pdf

 

Odpłatność za studia

Nauka na Studiach Podyplomowych Psychologia Edukacyjna z Przygotowaniem Pedagogicznym jest nieodpłatna. Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres finansowania 

 • Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki
 • Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów
 • Finansowanie nie obejmuje kosztów: dojazdów, noclegów i wyżywienia
 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478, z późn.zm.)
 • Nazwa zadania – „Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym”
 • Wartość finansowania 386 400,00 zł

Plan studiów podyplomowych

Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

ROK 2023/24

Liczba godzin 405 (w tym 120 godz. praktyk)

Zajęcia realizowane na odległość* (11 punktów ECTS)

 

Lp. Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/

Seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium/

Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
1 2 3 4 5 6 7
Semestr I
1. Wprowadzenie do pedagogiki 10* ZO 2*
2. Prawo oświatowe dla psychologa 10* ZO 1*
3. Pomiar osiągnięć edukacyjnych 5* 10 ZO 3 (1* +2)
4. Dydaktyka ogólna 5 5 ZO 1
5. Metodyka udzielania pomocy psychologicznej w edukacji – I 10* 10 ZO 2 (1* +1)
6. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – inspiratorium psychologa I 10* 10 ZO 2 (1* +1)
7. Diagnoza psychologiczna w edukacji 5* 25 E 3 (1* +2)
8. Praktyki zawodowe 1 30 ZO 2
Razem semestr I 55 60 30 16 (7* +9)
Semestr II
1. Praca z dzieckiem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi 5* 20 E 3 (1* +2)
2. Projektowanie uniwersalne w edukacji 5 5 ZO 1
3. Metodyka udzielania pomocy psychologicznej w edukacji – II 20 E 2
4. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – inspiratorium psychologa II 20 ZO 2
5. Interwencja kryzysowa i mediacje 10 ZO 2
6. Praktyki zawodowe 2 60 ZO 4
Razem semestr II 10 75 60 14 (1* +13)
Semestr III
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 5* 5 ZO 2 (1* +1)
2. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela psychologa 5* 10 ZO 2 (1* +1)
3. Wspomaganie nauczycieli i rodziców w działaniach edukacyjnych 15 ZO 2
4. Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne i psychoedukacja 10 ZO 2
5. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego 5* 5 ZO 2 (1* +1)
6. Ocena funkcjonalna – zadania i instrumenty 15 ZO 2
7. Techniki uczenia się 10 ZO 1
8. Praktyki zawodowe 3 30 ZO 2
Razem semestr III 15 70 30 15 (3* +12)
Razem 80 205 120   45 (11* +34)

 

Studentów obowiązują praktyki w łącznym wymiarze 120 godzin – 8 pkt ECTS
Praktyki ciągłe
Praktyka zawodowa w przedszkolu – 30 godz. (2 ECTS); zaliczana w I semestrze
Praktyka zawodowa w szkole – 60 godz. (4 ECTS) – 30 godz. w szkole podstawowej (2 ECTS) oraz 30 godz. w szkole ponadpodstawowej (2 ECTS); zaliczana w II semestrze
Praktyka zawodowa w placówce systemu oświaty – 30 godz. (2 ECTS); zaliczana w III semestrze
* kształcenia na odległość w wymiarze nie większym niż 25% punktów ECTS przewidzianych programem studiów:
25% z 45 = 11,25
Punkty ECTS w kształceniu na odległość = 11

Semestr 1 letni

 

Lp. Data Forma zajęć
Zjazd 1 02.06. 2023 Piątek (popołudniu) zdalne – MS Teams
Zjazd 1 03.06.2023 Sobota zdalne – MS Teams
Zjazd 1 04.06.2023 Niedziela zdalne – MS Teams
Zjazd 2 16.06.2023 Piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 2 17.06.2023 Sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 2 18.06.2023 Niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 3 30.06.2023 Piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 3 01.07.2023 Sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 3 02.07.2023 Niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 4 08.09.2023 Piątek (popołudniu) Zdalne – MS Teams
Zjazd 4 09.09.2023 Sobota Zdalne – MS Teams
Zjazd 4 10.09.2023 Niedziela Zdalne – MS Teams
Zjazd 5 15.09.2023 Piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 5 16.09.2023 Sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 5 17.09.2023 Niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5

 

 

Semestr 2 zimowy  w przygotowaniu

Lp. Data Forma zajęć
Zjazd 6 06.10.2023 piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 6 07.10.2023 sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 6 08.10.2023 niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 7 27.10.2023 piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 7 28.10.2023 sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 7 29.10.2023 niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 8 17.11.2023 piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 8 18.11.2023 sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 8  19.11.2023 niedziela Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 9  01.12.2023 piątek (popołudniu) Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 9 
02.12.2023 sobota Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5
Zjazd 9 
 03.12.2023 niedziela
Stacjonarne – ul. Międzychodzka 5

 

Semestr 3 letni w przygotowaniu

Lp. Data Forma zajęć
1
2
3
4
5

W dniu 02.06.2023r.  godz. 16:00 rozpocznie się spotkanie organizacyjne z kierownikiem studiów – dr Karoliną Appelt za pośrednictwem platformy MS Teams (linki do spotkań zostaną przesłane drogą mailową).

Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams – pierwsze spotkanie

Prosimy o obecność,  ponieważ w tym dniu dokonywany będzie podział na grupy.

Podstawa kwalifikacji:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24

Rekrutacja na studia podyplomowe Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie Internetowej:

https://usosirk.amu.edu.pl/pl/

Poniżej w linku można znaleźć instrukcję:

[instrukcja]

Termin rejestracji w systemie IRK:

4 maja 2023 rok – początek rejestracji w systemie IRK

26 maja 2023 – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowanie dokumentów

29 maja 2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK

31 maja 2023 – początek II tury

30 czerwca 2023 – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowanie dokumentów

01.07. 2023 – ogłoszenie wyników w systemie IRK 

Warunki rekrutacji:

 • Przyjęcie na studia podyplomowe Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc.
 • Etapy rekrutacji:
 1. Rejestracja w systemie IRK (04-26.05.2023) odbywa się drogą elektroniczną on-line w systemie rekrutacyjnym IRK. W celu dokonania rejestracji kandydat w systemie IRK:
 • Zakłada osobiste konto rejestracyjne
 • Wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia
 • Dokonuje wyboru kierunku studiów
 1. Dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub bezpośrednio na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych – Psychologia edukacji z przygotowaniem pedagogicznym

Poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ul. Szamarzewskiego 889, bud. AB, pok. 73

60-568 Poznań

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym) wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć)
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 1. Wyniki rekrutacji – ogłoszenie decyzji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu 29 maja 2023 w systemie IRK nastąpi ogłoszenie wyników postepowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym.

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystanie narzędzi Microsoft Teams

https://tutorial.home.amu.edu.pl/studenci_teams/

Kierownik

Dr Karolina Appelt e-mail: karolina.appelt@amu.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych    

Mgr Marlena Janasik e-mail: marlena.janasik@amu.edu.pl, tel. 61 8 29 23 05

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB, pok. 73

60 – 568 Poznań

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content