Projekty Badawcze
Imię i nazwisko Osiągnięcia naukowo - badawcze Zainteresowania badawcze Realizowany obecnie projekt badawczy
Jabłoński Sławomir 1. American Federation of Teachers in Washington, Michigan Center for Civic Education through Law in Lansing, Mershon Center at Ohio State University in Columbus, USA – wizyta studyjna (1 mc) i członek zespołu autorskiego opracowującego program nauczania przedmiotu Historia i Społeczeństwo dla klas IV-VI w latach 1998-1999 2. Kierownik indywidualnego projektu badawczego nr rej. 5 H01F 030 20 pt. Dziecko z dysleksją – epigenetyczne ujęcie procesu nabywania umiejętności czytania i pisania finansowanego przez KBN i realizowanego w Instytucie Psychologii UAM w latach 2001-2002 3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) w Warszawie - wykonawca projektu Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych realizowanego w latach 2008-2010 4. Katedra Psychologii Biologicznej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Niemcy – udział w szkoleniu nt. Podstawy neuroobrazowania procesów poznawczych z wykorzystaniem potencjałów wywołanych (30 godzin) w 2009 roku 5. zespołowego projektu badawczego nr rej. N N106 047839 pt. Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia finansowanego przez MNiSW/NCN i realizowanego w latach 2010-2014 w Instytucie Psychologii UAM. Zespół badawczy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska (UAM), dr Izabela Kaczmarek (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska (UAM), dr Paweł Kleka (UAM) 6. International School Psychology Association – sekretarz Social and Emotional Learning Interest Group od 2016 roku 7. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Słowacja – wykład zaproszony w ramach międzynarodowego seminarium naukowego pt. Stimulation of executive functions of underperforming pupil w 2017 roku 8. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – konsultant zespołu badawczego projektu UE pt. Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe realizowanego w latach 2018-2021 9. (z Karoliną Appelt) w kategorii "artykuł naukowy" za pracę pt. Miejsce kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej, opublikowaną w 2017 roku w Psychologii Wychowawczej (nr 53(11), s. 64-82; DOI: 10.5604/01.3001.0010.5505), w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego, zorganizowanym przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC z siedzibą w Warszawie w 2018 roku 10. L1-Educational Studies in Language and Literature – członek rady redakcyjnej (od 2018), redaktor nru monograficznego w 2017 roku Neuropsychologia rozwoju: współwystępowanie i wzajemne związki pomiędzy procesami rozwoju psychiki a zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego człowieka: rozwój spostrzegania, mowy, myślenia, umiejętności czytania i pisania, funkcji wykonawczych; Psychologia edukacji: diagnozowanie i wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Temat badawczy: rozwój funkcji wykonawczych w okresie dzieciństwa. Głównym celem projektu jest konceptualizacja teoretyczna rozwoju funkcji wykonawczych, w tym identyfikacja czynników środowiskowych warunkujących ten rozwój oraz opracowanie narzędzi pomiaru wymienionych wyżej zjawisk. Główne zadania: 1) przeprowadzenie badań laboratoryjnych nt. roli hamowania w interakcji matka-dziecko, 2) opracowanie arkusza obserwacyjnego do rejestrowania zachowań nauczyciela sprzyjających uruchamianiu funkcji wykonawczych przez uczniów podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, 3) publikacja monografii nt rozwoju kontroli hamowania w okresie dzieciństwa, a także 4) opracowanie wstępnych projektów badań eksperymentalnych funkcji wykonawczych.
Łupkowski Paweł Granty: (2012-04-05–2013-10-04): Iuventus Plus 0317/IP32011/71; Modelowanie strategii pytającego w dialogach prowadzonych w poszukiwaniu informacji [kierownik grantu] (2012- 2017): National Science Council, Poland (DEC-2012/04/A/HS1/00715): Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications [wykonawca] Nagrody: 2017: Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza za monografię "Logic of Questions in the Wild Inferential Erotetic Logic in Information Seeking Dialogue Modelling", Studies in Logic, Volume 64, College Publications, London 2016 przyznawana przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki 2011: Laureat stypendium START FNP Pobyty naukowo-badawcze: - Laboratoire de Linguistique Formelle-CNRS (UMR 7110), Université Paris-Diderot (Paris 7), maj 2018. - Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, czerwiec 2016. - Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, maj–czerwiec 2015. - UFR Études anglophones, Université Paris-Diderot (Paris 7), październik–grudzień 2011. Logika filozoficzna (logika pytań). Formalna analiza procesów poznawczych i jej zastosowania w naukach kognitywnych i informatyce. Gry poważne oraz gry skierowane na cel i ich zastosowania w nauce i edukacji. Interakcja człowiek-robot Zjawisko doliny niesamowitości (uncanny valley) w robotyce społecznej W ramach realizacji projektu wykonane zostaną badania związane z próbą odpowiedzi na pytanie o istotność zjawiska doliny niesamowitości (uncanny valley) dla robotyki społecznej. Przeprowadzimy metaanalizy obecnych wyników badań dotyczących tego zagadnienia. Zrealizujemy także badania związane z analizą postaw wobec robotów społecznych. W badaniach tych wykorzystamy metody zaczerpnięte z językoznawstwa oraz analiz jakościowych. Planujemy także przeprowadzenie eksperymentów dotyczących postaw oraz reakcji emocjonalnej wobec robotów społecznych z wykorzystaniem szerokiej klasy bodźców (wizualnych, audio-wizualnych oraz realnych robotów).
Rominiak Anna
Władysław Jacek Paluchowski Proces diagnozowania, metody diagnozy psychologicznej, komputerowe wspomaganie diagnozy, analiza treści, metodologia badań jakościowych i ilościowych w humanistyce i naukach społecznych, etyka zawodu psychologa :Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem Przedmiotem badania będzie rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. Analizowane będą dane osób z nielosowej próby, zbierane od dnia 07.04.2020 do stycznia 2021. Na rok 2021 planujemy dokonanie analizy czynnikowej obu wskazanych wyżej zmiennych oraz analizę szeregów czasowych (z uwzględnieniem wydarzeń znaczących w okresie zbierania danych).Planowanym efektem będzie przygotowanie raportu z badań (w języku polskim) oraz artykułu w języku angielskim.
Kośnik Konrad Kazimierz Prowadzone zajęcia: Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej Praca empiryczna Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology Historia myśli psychologicznej z perspektywy indygenicznej, teoria i metodologia historii myśli psychologicznej, psychologia kultury i religii oraz ich związków z tożsamością narodową Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii [projekt doktorski] Projekt zmierza ku opisowi zmienności przekonań polskich psychologów na temat właściwego przedmiotu ich dyscypliny na przestrzeni stu lat. Celem badania jest uzupełnienie historiografii myśli psychologicznej o dane z okresu po II wojnie światowej, podkreślenie znaczenia kontekstu historyczno-kulturowego dla procesu ewolucji myśli naukowej oraz uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy. Efektem projektu będzie również propozycja periodyzacji dziejów polskiej myśli psychologicznej we wskazanym okresie w oparciu o wskaźniki empiryczne.
Słysz Anna 1) Realizacja projektu NCN OPUS 6 pt.: "Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku" [UMO-2013/11/B/HS6/01567]. 2) Realizacja grantu Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM (termin: od 5.05.2020 r. do 30.12.2020 r., temat: "Percepcja więzi z rodzicami a podejmowanie zmian w systemie znaczeń osobistych w okresie wchodzenia w dorosłość. Mediacyjna rola stylów kształtowania się tożsamości"). 3) Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM "Badania nad covid-19" (termin: od 30.10.2020 r., temat: "Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan", współautorka: Joanna Urbańska). Obszary zainteresowań naukowych: 1. Błędy poznawcze i heurystyki w decyzjach diagnostycznych 2. Diagnoza i konceptualizacja przypadku w psychoterapii 3. Cechowe teorie osobowości 4. Samowiedza i samooszukiwanie Aktualnie realizowany projekt badawczy: Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan. Celem naukowym projektu jest zbadanie psychologicznych konsekwencji doświadczania pandemii koronawirusa COVID-19 (zmiany w obszarze zdrowia psychicznego oraz w zakresie dobrostanu; myśli i zachowania samobójcze) oraz sprawdzenie, czy są one powiązane z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi.
Hornowska Elżbieta (2011-2013) Grant własny (kierownik: Władysław Jacek Paluchowski): Kwestionariusz obciążenia pracą – korelaty (Nr rejestracyjny: N N106 346440), (2009-2014) Grant własny (kierownik: Elżbieta Hornowska): Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia N N106 0588 37; Metodologiczne problemy psychologii: Proces badawczy w naukach społecznych, problematyka operacjonalizacji wielkości psychologicznych, rola operacjonalizacji w procesie badawczym Pomiar psychologiczny: psychometria i teoria testów (podejście klasyczne i w ramach item response theory), adaptacja testów obcojęzycznych do warunków polskich (WAIS-R, DAPT, WIS); testowanie adaptacyjne; Wczesna faza stresu pandemicznego–dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem (kierownik: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski) Przedmiotem badania jest rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. Analizowane są dane osób z nielosowej próby, zbierane od dnia 07.04.2020 do przypuszczalnie stycznia 2021. Sensowność empiryczna pojęć teoretycznych w psychologii (kierownik: dr Tomasz Czub) Celem projektu jest zarówno uruchomienie niemal nieobecnej w polskim piśmiennictwie dyskusji, jak też sformułowanie pytań i wypracowanie stanowiska/stanowisk w sprawie pełnego niejasności i budzącego nieustanne wątpliwości w psychologii problemu relacji między znaczeniem pojęć teoretycznych opisujących obiekty natury psychicznej (np. osobowość, inteligencja, temperament, czy emocje) a ich empiryczną reprezentacją.
Ziarko Michał Kierownik projektu badawczego „Radzenie sobie z chorobą przewlekłą – psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje”. Projekt finansowany w ramach środków na badania własne NCN nr. 2011/01/B/HS4/00423. Projekt realizowany w latach 2011-2014 Główny wykonawca w projekcie: „Podmiotowe, transgeneracyjne i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych”. Projekt finansowany w ramach środków na badania własne KBN nr. 94 958. Kierownik projektu dr. A. Rosińska. Współautorstwo i wykonawstwo (ze strony UAM) międzyuczelnianego projektu badawczego nt. „Dieta, aktywność ruchowa, motywacja – program DAM promujący prozdrowotną dietę i aktywność ruchowa wśród mieszkańców Poznania zmagających się z metabolicznymi chorobami cywilizacyjnymi”. Grant na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze międzyuczelnianym (Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), 7/786/WI/10. Kierownik: prof. dr hab. Jan Jeszka. Czas trwania: maj 2010 – listopad 2010. Indywidualny projekt badawczy „Zachowania zdrowotne młodych dorosłych – psychologiczne uwarunkowania” (Grant indywidualny KBN 2 H01F 017 24). Wyjazd szkoleniowy w ramach programu „Unikatowy Absolwent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do Freie Universität – Berlin Department of Education and Psychology; Health Psychology Division w roku 2013. Opiekunowie stażu prof. Niny Knoll i prof. Ralfa 2015 - 2018 - wiceprzewodniczący Sekcji Psychologii Zdrowia PTP. 2018 - obecnie Członek zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP. 2011 – 2015 - członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Procesy adaptacji do choroby przewlekłej, mechanizmy wyjaśniające kształtowanie się zachowań zdrowotnych Leczenie biologiczne i jego następstwa dla funkcjonowania pacjentów z chorobami reumatycznymi. Celem tego projektu jest całościowa ocena dobrostanu osób z chorobami reumatycznymi uwzględniająca aspekty funkcjonowania: emocjonalnego i behawioralnego. Badania mają na celu uchwycenie zmian w nastroju chorych następujących w trakcie leczenia biologicznego.
Monika Olga Jańczak * Model patologicznych cech osobowości według DSM-V a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych (grant na działalność naukową WPiK) * Adaptacja i walidacja The Mentalization Scale (MentS) – samoopisowego narzędzia do pomiaru mentalizacji (grant na działalność naukową WPiK) * Mentalizacja i dysregulacja emocji u dorosłych z przywiązaniem “earned-secure” w ujęciu retrospektywnym * Przywiązanie w relacji romantycznej, mentalizacja oraz regulacja emocji jako zmienne wyjaśniające autodestruktywność pośrednią u osób dorosłych z populacji ogólnej (grant na działalność naukową WPiK) * Poziom obronności i wymiary przywiązania jako determinanty zdolności do mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline (grant na działalność naukową WPiK) * Aktywacja systemu przywiązania a struktura mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline 2012/05/N/HS6/04070 (grant Preludium NCN) * Teoria umysłu a mentalizacja i ich rola w wyjaśnianiu poziomu organizacji osobowości (grant na działalność naukową WPiK) W badaniach naukowych koncentruję się przede wszystkim na opisywaniu i wyjaśnianiu patomechanizmu zaburzeń osobowości. Bliskie jest mi psychodynamiczne rozumienie mechanizmów psychopatologicznych, a szczególnie interesują mnie związki między mentalizacją a poziomem organizacji osobowości, a także obraz deficytów mentalizacji u osób z różnych grup klinicznych i u osób zdrowych. Problematyką zdrowej i zaburzonej osobowości zajmuję się z różnych perspektyw - badawczej, naukowej i praktycznej. Jestem członkiem European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Model patologicznych cech osobowości według DSM-V a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych. Projekt badawczy łączy nowoczesne dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości w kontekście modelu patologicznych cech oraz eksplorację zjawiska mentalizacji, która traktowana jest jako kluczowy marker zaburzeń funkcjonowania osobowości. Podstawowym celem badania jest zwiększenie wiedzy o osobowościowych, związanych z patologicznymi cechami, determinantach zakłóceń mentalizacji w grupie osób z zaburzeniami osobowości. Główny problem badawczy odnosi się do a) eksploracji różnic międzygrupowych osób z zaburzeniami osobowości i z niezaburzoną osobowością w zakresie patologicznych cech osobowości, przywiązania i zakłóceń mentalizacji oraz b) weryfikacji zależności pomiędzy nasileniem specyficznych zaburzeń mentalizacji (dających się opisać na osi od braku, przez obniżenie po nadmierną mentalizacji) a nasileniem patologicznych cech osobowości i wymiarów przywiązania.
Szumski Filip Staż naukowy w Centre for Criminology (Kriminologische Zentralstelle – KrimZ), Wiesbaden, Niemcy, listopad 2018 Staż naukowy w Centre for Forensic and Criminological Psychology, University of Birmingham, Wielka Brytania, wrzesień – listopad 2019 Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM 1) Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka (nr UMO-2011/01/N/HS6/00396) Przygotowanie polskiej wersji narzędzia do oceny ryzyka recydywy seksualnej Static-99 (dostęp na oficjalnej stronie narzędzia www.static99.org) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – przyznane w 2018r. na okres 3 lat. Nagroda im dra Jana Zygmunta Robla Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna za najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub dyplomową obronioną w roku 2009 za pracę magisterską Wczesne doświadczenia i styl przywiązania sprawcy a wykorzystanie seksualne dziecka, Przestępczość seksualna: etiologia, diagnoza i interwencja badanie ryzyka recydywy rola zniekształceń poznawczych społeczne systemy przeciwdziałania Problematyka przemocy seksualnej: profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe 1. Ocena ryzyka recydywy seksualnej • Badania nad czynnikami związanymi z recydywą seksualną oraz prace nad adaptacją do warunków polskich metod służących do oceny ryzyka recydywy seksualnej, co umożliwi m. in. sądom, Służbie Więziennej i biegłym oparcie podejmowanych wobec sprawców decyzji (np. odnośnie warunkowego zwolnienia) i oddziaływań (np. terapii) na rzetelnej wiedzy o prawdopodobieństwie recydywy. 2. Ocena społecznych reakcji na przestępstwa seksualne i metody ich przeciwdziałania • Badania są obecnie skoncentrowane na społecznej ocenie publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym • Badania prowadzone są oparciu w podejściu analizy danych zastanych
Rękosiewicz Małgorzata 1. GRANTY: a) 2012 - kierowniczka projektu pt.: Adaptacja trzech narzędzi badawczych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na okres: lipiec-grudzień 2012. Grant badawczy Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. b) 2013-2016 - kierowniczka projektu nr 2012/05/N/HS6/04061 pt.: Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości na lata 2013 - 2015. Grant PRELUDIUM 3. 2. STYPENDIA i NAGRODY: a) 2011, 2012, 2013, 2014 - stypendia doktoranckie UAM w Poznaniu b) 2012, 2013, 2014 - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w UAM w Poznaniu c) 2013, 2014 - stypendium dla najlepszych doktorantów UAM w Poznaniu d) 2014 - stypendium Fundacji UAM w Poznaniu dla doktorantów UAM (2014/2015) b) 2016 - wyróżnienie obrony pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Psychologii UAM 3. CZŁONKOWSTWO: a) od 2018 - Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka b) od 2020 - Członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Sysytemowej w Poznaniu c) od 2021 - Członkini Rady Redakcyjnej Current Psychology Moje zainteresowania badawcze obejmują: (1) psychologię niepełnosprawności, a w szczególności psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje rozwoju tożsamości osobistej i tożsamości niepełnosprawności u osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną; (2) psychologię rozwoju człowieka, przede wszytskim wkraczanie w dorosłość i rozwój tożsamości osobistej; (3) psychologię edukacji, w szczególności osobowościowe uwarunkowania sukcesów akademickich studentów oraz psychospołeczne uwarunkowania edukacji domowej. 1. Rozwój tożsamości niepełnosprawności – konsekwencje dla zdrowia psychicznego Przygotowano systematyczny przegląd literatury na temat relacji między rozwojem tożsamości niepełnosprawności a zdrowiem psychicznym. W dalszych planach znajduje się adaptacja kwestionariusza do pomiaru rozwoju tożsamości niepełnosprawności oraz badanie podłużne osób z widoczną i niewidoczną niepełnosprawnością. 2. Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania decyzji o edukacji domowej przez rodziców dzieci objętych edukacją domową Przeprowadzono wstępne badanie ilościowo-jakościowe społecznych i osobowościowych uwarunkowań rodziców podejmujących decyzję o edukacji domowej swoich dzieci. W dalszych planach znajduje się zaprojektowanie badania rozwijającego wątek relacji między światopoglądem politycznym i religijnym rodziców a angażowaniem się w edukację domową.
Olesiński Piotr 2011-2014 Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (2011/01/N/HS6/04072) - „Indywidualne i relacyjne uwarunkowania funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich, męsko-męskich relacji intymnych oraz ich znaczenie dla dobrostanu jednostki Doświadczanie współczucia, miłości i nienawiści oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka, w tym uwarunkowania zaburzeń osobowości Temat nienawiści rzadko poruszany jest w psychologicznej literaturze naukowej, rzadziej niż fenomen miłości, chociaż nienawiść z miłością często jest porównywana. Moje obecne zadania badawcze związane są z opracowywaniem własnego modelu szeroko rozumianej nienawiści, nienawiści uwarunkowanej bio-psycho-społecznie i bazującej na wszystkich procesach psychicznych.
Jukiewicz Marcin - wykonawca w grancie NCN "Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods" 2017/26/E/HS1/00127. - stypendysta „Fund_akcja” Fundacja Uniwersytetu im. Adam Mickiewicz: „Popularyzacja interfejsów mózg-komputer” w 2018 r. - stypendysta "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation" w 2016 r. - członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Moje zainteresowania badawcze dotyczą zastosowań szcztucznej inteligencji (w szczególności optymalizacji oraz pomiary i analiza sygnałów bioelektrycznych pochodzenia biologicznego. Mój aktualnie realizowany projekt badawczy związany jest z grantem „Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods”. W jego ramach opracowałem algorytm genetyczny, który minimalizuje wielkość drzew dowodowych dla formuł Klasycznego Rachunku Zdań.
Agnieszka Izdebska Funkcja redaktorki naczelnej kwartalnika “Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2017-2019r. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej obronionej w 2016r. "Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego" przez Radę Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Grant "Poziom organizacji osobowości, a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie", WNS, UAM, grant Nr N N106 3535 40, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2016r. II miejsce w konkursie Fundacji Dzieci Niczyje na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2005/2006 z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci za pracę „Wczesne doświadczenia seksualne a koluzja partnerska”. 1.Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania seksualnego: funkcjonowanie seksualne osób na różnych poziomach organizacji osobowości, psychopatologia osobowości a funkcjonowanie seksualne, terapia zaburzeń seksualnych w nurcie psychodynamicznym 2.Problematyka wykorzystania seksualnego dzieci: czynniki ryzyka, symptomy, konsekwencje, doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie, specyfika kontaktu pracowników ochrony zdrowia z osobami wykorzystanymi seksualnie 3.Normatywny i pozanormatywny przebieg rozwoju seksualnego 4.Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna 1. Projekt “Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie” Celem projektu jest poznanie doświadczeń rodzeństwa osoby z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie związanych z: a) ujawnieniem wykorzystywania w rodzinie, b) reakcją różnych osób z rodziny na to ujawnienie, c) krótko-i długotrwałym wpływem ujawnienia wykorzystania na członków rodziny, w szczególności na relacje z osobą wykorzystaną seksualnie oraz z innymi członkami rodziny. Badanie w Polsce realizowane jest przez zespół Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono częścią projektu międzynarodowego prowadzonego przez School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University. 2.Projekt “Narcyzm a przywiązanie i funkcjonowanie seksualne w okresie wczesnej dorosłości.” Projekt poświęcony jest związkom narcyzmu z funkcjonowaniem seksualnym i przywiązaniem u osób w okresie wczesnej dorosłości. Jego celem jest zweryfikowanie opisywanych w literaturze zależności, w szczególności dotyczących 1) związku między lękiem i unikaniem przywiązaniowym a narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym; 2) związku między cechami realizacji seksualnej a narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym 3) wzajemnych powiązań między narcyzmem adaptacyjnym i patologicznym, lękiem i unikaniem przywiązaniowym oraz realizacją seksualną. Projekt realizowany jest przez pracowniczki Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Zakładu Psychologii Osobowości Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3. Projekt “Ciąża a doświadczanie przez psychoterapeutki pracy zawodowej.” Projekt poświęcony jest specyfice doświadczania przez ciężarne psychoterapeutki pracy z pacjentami i pacjentkami. Obejmuje weryfikację występowania doświadczeń opisywanych w literaturze (self case studies) w ramach badania ilościowego, a następnie - pogłębienie rozumienia specyfiki dominujących przeżyć w badaniu jakościowym. 4.Projekt “Doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w kontakcie z osobami poszkodowanymi przemocą seksualną.” Projekt poświęcony jest zagadnieniu specyfiki kontaktu pracowników ochrony zdrowia z małoletnimi oraz dorosłymi pacjentami i pacjentkami z doświadczeniem przemocy seksualnej. Przedmiot zainteresowania stanowią 1) cechy pracowników ochrony zdrowia oraz przejawiane w związku z nimi zachowania mające znaczenie dla odpowiedzi na doświadczenia osoby pokrzywdzonej przemocą, 2) wpływ kontaktu z osobami doświadczonymi przemocą seksualną na funkcjonowanie pracowników ochrony zdrowia oraz uwarunkowania tego wpływu.
Mariusz Urbański http://mu.edu.pl/ Modelowanie rozumowań abdukcyjnych (grant NCN Sonata-Bis , DEC-2013/10/E/HS1/00172, 2014-2022, kierownik) Logika erotetyczna w modelowaniu liniowego i dystybutywnego przetwarzania pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania (grant NCN Maestro, DEC-2012/04/A/HS1/00715, 2012-2017, wykonawca) Test & Research Center for Vienna Test System (normalizacja wybranych narzędzi z VTS, projekt realizowany we współpracy z Schuhfried GmbH, 2016-2019, kierownik) European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (COST Action CA 17132, 2018-2022, członek komitetu sterującego) Logika filozoficzna (logika pytań, logiki temporalne), teoria dowodu, teorie rozumowań, formalna analiza procesów poznawczych, uczenie logiki Modelowanie rozumowań abdukcyjnych: Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego formalnego modelu rozumowań abdukcyjnych, opartego na danych empirycznych, oraz dokonanie jego implementacji komputerowej. Rozwijamyh formalne systemy logiczne, umożliwiające modelowanie pragmatycznych czynników, obecnych w rozumowaniach abdukcyjnych (takich jak epistemiczne potrzeby i cele rozumującego podmiotu, koszty pozyskania określonych informacji itp.). Wyniki prowadzonych w projekcie badań empirycznych dotyczących abdukcji, stanowią punkt odniesienia dla testowania trafności opracowywanych modeli. Ponieważ prowadzenie rozumowań abdukcyjnych zwykle wymaga przetwarzania dużych ilości danych, najbardziej efektywną metodą weryfikacji takich modeli jest ich implementacja komputerowa. W tym celu korzystamy będziemy zarówno z narzędzi o charakterze symbolicznym (programowanie logiczne), jak i koneksjonistycznym (logiki koneksjonistyczne).
Monika Obrębska 1. Staże zagraniczne i wizyty studyjne 1994 Établissement Public de Santé Mentale de Ville-Évrard, Neuilly sur Marne, Francja 1995 Université Paul Valéry, Montpellier, Francja 2. Funkcje poza UAM 1992 – 1995 skarbnik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Psychologów 2009 – do chwili obecnej członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej 3. Nagrody i wyróżnienia 2003 nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM 4. Projekty badawcze (kierownictwo): Obrębska, M. Pozytywne i negatywne objawy zaburzeń językowych w schizofrenii. Projekt Badawczy Własny, Nr N N106 039734, na lata 2008-2011. 5. Współpraca z zagranicą: 2014 – udział w międzynarodowym projekcie badawczym Childhood during Communism (PNI-II-RU-PD- 2012-3-0019), kierowanym przez prof. Luminitę Dumănescu z Babeş Bolyai University z Cluj-Napoca (Rumunia). Efektem współpracy – artykuł opublikowany wraz z dr Agnieszką Dodą-Wyszyńską w  monograficznym numerze Romanian Journal of Population Studies. Zainteresowania naukowe prof. UAM dr hab. Moniki Obrębskiej koncentrują się wokół problematyki psychologii języka i komunikacji, szczególnie w kontekście barier komunikacyjnych i zaburzeń językowych. Zajmuje się badaniem werbalnych wskaźników procesów emocjonalnych (szczególnie lęku) oraz charakterystyką i typologią indywidualnych stylów mówienia i komunikowania się. Bada również uwarunkowania języka kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cech rozmówcy i innych właściwości kontekstu społecznego oraz psychologiczne czynniki wyzwalające tzw. „mowę nienawiści” w dyskursie publicznym i prywatnym. Tytuł tematu badawczego: Mowa pogardy i nienawiści: charakterystyka i uwarunkowania Mowa nienawiści (hate speech) definiowana jest jako przemoc werbalna wobec grup mniejszościowych. Odgrywa ona ogromną rolę w obecnym życiu społecznym, jest narzędziem w walce politycznej i w debacie publicznej, wykluczając dialog i porozumienie. Jej rozpowszechnianiu sprzyja sytuacja pandemii i towarzysząca jej radykalizacja postaw, nasilenie uprzedzeń społecznych, zmiana sposobu myślenia o moralności (Brock i in. 2019). Wszystkie te powody uzasadniają konieczność naukowego zajęcia się problematyką mowy pogardy i nienawiści. Celem prezentowanego projektu jest próba zrozumienia i integracji motywacyjnych, poznawczych i społecznych uwarunkowań mowy nienawiści, odwołujących się do klasycznych badań z zakresu psychologii społecznej nad uprzedzeniami i stereotypami, pokazanie jej psychospołecznych konsekwencji oraz wyodrębnienie cech charakterystycznych, umożliwiających precyzyjne zakwalifikowanie danej wypowiedzi do tej kategorii uzusu językowego.
Jerzy Pogonowski Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978-1979, visiting research scholar), Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung), Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board), Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung), Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232). Projekt badawczy NCN 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne (2016-2020). Logika i podstawy matematyki. Projekt badawczy NCN 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne (2016-2020) dotyczył szczególnego rodzaju aksjomatów, formułowanych w matematyce m.in. po to, aby dokonać jednoznacznej charakterystyki modeli zamierzonych teorii. Opublikowano pięć książek i kilkanaście artykułów, w których omówiono genezę tych aksjomatów oraz ich rolę w teoriach matematycznych. Przedstawiono też rozważania dotyczące intuicji matematycznej.
Joanna Zinczuk-Zielazna 2000 Uzyskanie indywidualnego certyfikatu z Laboratorium profesora Paula Ekmana poświadczający opanowanie Systemu Kodowania Ruchów Twarzy (FACS), uprawniającego do posługiwania się metodą w badaniach 2005-2007 Projekt badawczy promotorski finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H01F 062 29 nt. Koherencja komponentów reakcji emocjonalnej a represywny styl radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi 2017-2018 Projekt badawczy NCN nr 2017/01/X/HS6/01446 nt. Wpływ doświadczanych emocji, cech osobowości i treści bieżących myśli na zachowania pomocne młodych kobiet i mężczyzn od 2009 Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Ekspresja emocji, lęk i style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi, zachowania pomocne i prospołeczne, a ostatnio psychologia pasji. W ujęciu Dualistycznego modelu pasji Roberta J. Valleranda (2015) pasja to silna skłonność do angażowania się w aktywność, którą człowiek kocha i uważa za ważną, w której realizację inwestuje swoją energię i czas, która staje się częścią tożsamości człowieka. Model zakłada dwie ścieżki internalizacji aktywności - autonomiczną i kontrolowaną, które prowadzą do rozwoju odpowiednio harmonijnej i obsesyjnej pasji. Badanie eksploruje związki między typem pasji do studiów akademickich i konstruktem Ja a jakością relacji koleżeńskich. Założono także pośredniczącą rolę emocji doświadczanych podczas wykonywania pasjonującej aktywności.
Aleksandra Pilarska ▪ kierowniczka projektu NCN SONATA 10 nr 2015/19/D/HS6/00577 pt.: Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania (2016-06-08–2019-03-07). ▪ wykonawczyni w projekcie NCN OPUS 6 nr 2013/11/B/HS6/01463 pt.: Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja (2014-07-14–2017-07-13). ▪ wykonawczyni w projekcie NCN SONATA 3 nr 2012/05/D/HS6/03000 pt.: Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predykatory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości – badania longitudinalne (2013-02-12–2016-02-11). ▪ wykonawczyni w grancie promotorskim MNiSW nr 0290/B/H03/2010/38 pt.: Konstrukt Ja a afektywne korelaty struktury tożsamości (2010-04-13–2012-02-07) ▪ kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Percepcyjne i sensomotoryczne reprezentacje ciała a poczucie tożsamości cielesnej i osobistej (2016-05-10 do 2016-12-31) ▪ kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Adaptacja narzędzi do pomiaru poziomu identyfikacji działania i siły samokontroli (2015-10-19–2015-12-31) ▪ kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Poznawcze uwarunkowania poczucia tożsamości osobistej (2014-06-03–2014-12-31) ▪ laureatka Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2018 r., 2016 r.) ▪ laureatka Stypendium JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2017 r., 2016 r.) W pracy badawczej podejmuję zagadnienia psychologii osobowości i psychologii klinicznej. Najważniejszym obszarem moich zainteresowań naukowych jest problematyka struktury i funkcji regulacyjnych systemu Ja i tożsamości osobistej. W ramach badań empirycznych podejmowanych w tym obszarze zajmuję się także konstruowaniem oraz adaptowaniem narzędzi psychometrycznych. Obecnie we współpracy z prof. WSB dr hab. Anną Suchańską realizuję projekt badawczy poświęcony operacjonalizacji oraz empirycznej eksploracji regulacyjnych funkcji samoopiekuńczości. Samoopiekuńczość rozumiemy jako rozwijane na gruncie naturalnej tendencji do życia i rozwoju poczucie wartości własnej osoby i własnego życia oraz wzorce reakcji opiekuńczych służących ochronie tych wartości. Projekt wpisuje się w czynione w psychologii od dawna próby zrozumienia samorozwojowych i/lub samoniszczących sił kierunkowych zachowania. Stanowi zarazem odpowiedź na bieżące obserwacje życia codziennego oraz analizy naukowe, które dostarczają wielu przykładów niezłomnej woli życia i twórczej samorealizacji, ale równocześnie ujawniają obecność wielu zjawisk wskazujących na zaprzeczenie lub dewaluację wartości i zasad służących ochronie życia.
Lucyna Bakiera Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2018). Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (2014). Nagroda zbiorowa III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (2012). Członkostwo: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka; Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków Działania zmierzające do utworzenie parentologii jako interdyscyplinarnego ujęcia rodzicielstwa (m.in. I i II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna). Naukowo interesują mnie przede wszystkim problemy związane z rozwojową zmiennością człowieka, a szczególnie międzypokoleniową współzależnością rozwoju. Analizuję ponadto funkcjonowanie dorosłych w związkach intymnych, a także generatywność rodzicielską i rozwojowe aspekty rodzicielskiego zaangażowania. 1) Dynamika zmian w zakresie nastawienia wobec przyszłości, poczucia sensu i zadowolenia z życia, odczuwanego stresu oraz sposób radzenia sobie z nim podczas i po pandemii COVID-19 Badania longitudinalne. Ich celem jest sprawdzenie czy funkcjonowanie dorosłych podczas i po pandemii różni się w zakresie wybranych aspektów (nastawienie wobec przyszłości, poczucie sensu i zadowolenie z życia, odczuwany stres oraz sposób radzenia sobie z nim), a jeśli tak, to czy różnice te można interpretować w kategoriach zmian rozwojowych. Pierwszy (10.05.-10.06.2020) i drugi (10.05.-10.06.2021) etap badań został zakończony. 2) Badanie postaw interpersonalnych - seniorów wobec osób młodszych oraz młodzieży wobec seniorów Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytania: Jakie postawy interpersonalne ujawniają przedstawiciele różnych generacji? Jak młodzież akademicka ustosunkowuje się do starości i seniorów? Jak wobec młodszych nastawieni są seniorzy? Pozyskiwane wyniki odnoszą się do postaw uświadamianych i deklarowanych. 3) Aktywność dorosłych na Facebooku w odniesieniu do bliskości w związku intymnym Badanie odnosi się do hipotezy o facebookizacji funkcjonowania dorosłych. Ma na celu sprawdzenie czy istnieje zależność między aktywnością na Facebooku a bliskością w związkach intymnych i zachowaniami afiliacyjnymi.
Izabela Stankowska-Mazur 2014 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM 2013 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM 2011 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM 2007 Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu” psychologia rozwoju człowieka, małżeństwo, rodzicielstwo, uwarunkowania relacji w rodzinie, psychologiczne aspekty kontaktu człowieka z naturą 1. Dynamika zmian w zakresie nastawienia wobec przyszłości, poczucia sensu i zadowolenia z życia, odczuwanego stresu oraz sposób radzenia sobie z nim podczas i po pandemii koronawirusa COVID-19 – kierownik projektu prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera 2. Aktywność dorosłych na Facebooku w odniesieniu do bliskości w związku intymnym – prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, dr Izabela Stankowska-Mazur 3. Zachowania transgresyjne i ochronne człowieka a preferencje mieszkaniowe w kontekście doświadczania pandemii COVID-19 – dr Izabela Stankowska-Mazur, dr Anna Stankowska 4. Elementy psychologii zachowań w decyzjach w obszarze rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej – dr Anna Stankowska, dr Izabela Stankowska-Mazur
Adam Putko Grant NCN nr 2011/03/N/HS6/02135, Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji, okres realizacji 2012-2015, kierownik: Marta Andrzejewska, funkcja w projekcie: opiekun naukowy. Rok 2010 – Nagroda im. Stefana Szumana w kategorii publikacji podejmujących problematykę rozwoju człowieka za książkę habilitacyjną pt. Dziecięca ’teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. Rok 2009 – nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe. • mechanizmy atrybucji stanów umysłowych • relacja między funkcjami wykonawczymi a teorią umysłu • różnice indywidualne i rozwojowe w zdolnościach mentalizacyjnych Aktualnie realizowany projekt badawczy dotyczy sytuacyjnych i osobowościowych uwarunkowań spontanicznego podejmowania perspektywy drugiej osoby – jednej z podstawowych zdolności poznawczych wykorzystywanych w naszych codziennych interakcjach społecznych. Podejmowanie perspektywy może zachodzić w sposób intencjonalny, gdy realizowane przez nas zadanie wymaga jawnej oceny tego, co inna osoba w danej sytuacji widzi, jak i w sposób spontaniczny – bez jawnej zachęty, aby to czynić. Celem planowanych badań będzie zweryfikowanie hipotez dotyczących wpływu wybranych czynników sytuacyjnych na spontaniczne podejmowanie perspektywy drugiej osoby, a także roli w tym procesie osobowościowo uwarunkowanej wrażliwości na sygnały społeczne.
Julita Wojciechowska 1. Wojciechowska, J, (2008-2010). Projekt systemowy nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 nt.: Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych EFS / PFRON, współautor ekspertyzy. 2. Wojciechowska, J. (2009-2012). Projekt KE w Instytucie Psychologii UAM pt.: EUROPLAT - European Network for Psychology Learning & Teaching realizowanego w ramach programu Lifelong Learning Programme przez Komisję Europejską, badacz w ramach projektu 3. Wojciechowska, J. (2010-2014). Projekt badawczy MNiSzW nr NN106 047839 pt.: Konstrukcja narzędzi do psycholo¬gicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia. Kierownik: dr Sławomir Jabłoński. Poznań: Instytut Psychologii UAM, sędzia kompetentny 4. Wojciechowska, J. (2011-2018). Projekt badawczy NCN, nr NN106 010440, pt. Zachowania żywieniowe rodziców w kontekście rozwoju samoregulacji zachowań jedzeniowych dzieci. kierownik projektu 5. Wojciechowska, J. (2020-2021). Grant Rektora UAM Szybka ścieżka w celu sfinansowania badań nad COVID-19 pt. Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społecznej. Interesują mnie strategie oddziaływania rodziców, które kształtują u dzieci umiejętności zdrowej regulacji zachowań związanych z jedzeniem tzn. przyjmowania jedzenia podczas odczuwania głodu i hamowania jedzenia w sytuacji nasycenia. Kompetencja samoregulacji kształtowana w dzieciństwie wskazywana jest jako podstawowy czynnik zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży, jak również w dorosłości. Celem aktualnie prowadzonych badań (Wojciechowska, J. (2020-2021). Grant Rektora UAM Szybka ścieżka w celu sfinansowania badań nad COVID-19 pt. Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społeczne) jest ustalenie, czy w jaki sposób żywieniowe funkcjonowanie matek i dzieci zmieniło się czasie pandemii. Ważnym jest tu również ustalenie, jakie czynniki mogą wpływać z jednej strony na zmiany lub i ich brak w ich funkcjonowaniu żywieniowym w kontekście izolacji społecznej, z drugiej na sposób oddziaływania interwencji pomocowych, wsparcia dla matek (rodziców) w przypadku utrwalania się rozwojowo niekorzystnych strategii działania (np. kontroli restrykcyjnej) zależnej od tych czynników poprzez analizę czynników nie tylko behawioralnych, ale i osobowościowych matek.
Olga Sakson-Obada Wizyta studyjna na Wydziale Psychologii w Masaryk University w Brnie (Czechy; wrzesień 2019 r.). W jej trakcie wygłoszono otwarty wykład dla pracowników i studentów, który miał przybliżyć autorską konceptualizację modelu Ja cielesnego (wykład pt. Disturbances of body self in schizophrenia). Problematyka Ja cielesnego. Schizofrenia. Psychoanaliza. Ja cielesne w schizofrenii
Aleksandra Jasielska Recenzja wydawnicza: Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin. Wydawnictwo UMCS. Projekt „Ocena wpływy praktycznych ćwiczeń przedklinicznych na rozwój sprawności manualnej i postrzegania wzrokowego studentów I roku stomatologii” wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Projekt „Psychospołeczne aspekty bruksizmu” wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Analiza statystyczna wyników badań w projekcie: „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością”, Centrum Projektów Europejskich Program operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWR.04.03.00-00-0006/17-08. Wyższa Szkoła Uni-Terra, ul. Prądzyńskiego 53, Poznań Współpraca w ramach Programu „Narodowa debata o zdrowiu. Wspólnie dla zdrowia “- prelekcja „Psychologiczne aspekty stresu”, Stowarzyszenie Pomocy chorym na Fenyloketonurię i choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, grudzień 2018 r., Sękocin Stary Polskie normy dla Emotional Processing Scale w populacji ogólnej opracowane wspólnie z dr D. Górską i opublikowane w Baker, R., Thomas, P., Thomas, S., Santonastaso, M., & Corrigan, E. (2015). Emotional Processing Scale Norms Booklet – Version 1. Oxford, UK: Hogrefe. Autumn School on the Assessment of Emotional Intelligence/Competence, Gandawa, 23-29 11.2014 r. Pobyt Studyjny w ramach wymiany między uczelnianej w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, maj 2012 r International Summer School in Affective Sciences of National Center of Competence in Research (NCCR) in Affective Sciences, Genewa, 23.08-1.09.2010 Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak potoczna reprezentacja emocji twórczość emocjonalna, przetwarzanie emocjonalne, schematy emocjonalne. W swojej pracy naukowej zajmuję się także psychologicznymi aspektami kindermarketingu, ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta podatnego na zranienie jakim jest dziecko. Poznawcza analiza emocji. Problematyka poznawczej analizy emocji jest badana zgodnie z modelami teoretycznymi wiedzy społecznej, zaadaptowanymi dla potrzeb rozumienia wiedzy na temat emocji. Zgodnie z tymi przesłankami badania dotyczą: 1) analiza reprezentacji pojęciowych emocji pod postacią schematów emocjonalnych, 2) analiza wiedzy na temat emocji podstawowych u dzieci w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z wykorzystaniem narzędzia pomiarowego (WE06) , 3) polskiej adaptacji Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale), 4) odbioru i interpretacji symbolicznych reprezentacji emocji w dziełach sztuki
Marek Kowalczyk Grant MNiSW/NCN „Pogorszone pamiętanie treści odpowiadających wymogom problemu rozwiązywanego przed kodowaniem: efekt tłumienia źródła dystrakcji czy interferencja proaktywna?” (2011-2014, kierownik projektu). Kontrola poznawcza. Uwarunkowania, mechanizmy, korelaty i konsekwencje spontanicznej aktywności myślowej oderwanej od bieżącego zadania. Procesy hamowania i interferencja w funkcjonowaniu pamięci. Błędy w codziennym funkcjonowaniu związane z nieuwagą. Moje badania obecnie dotyczą błądzenia myślami, tj. spontanicznie wzbudzanej aktywności myślowej oderwanej od wykonywanego zadania i otoczenia podmiotu. Ich dwa główne (powiązane) wątki to rozwijanie autorskiego kwestionariusza „Myśli oderwane od zadania”, służącego do pomiaru różnic indywidualnych i populacyjnych w błądzeniu myślami, oraz szukanie wyjaśnienia tego, że z wiekiem w dorosłości ludzie błądzą myślami coraz mniej.
Dorota Leszczyńska-Jasion W roku 2018 uzyskałam finansowanie w konkursie NCN Sonata Bis, grant nr 2017/26/E/HS1/00127. Projekt zatytułowany ,,Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi'' ("Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods") pozwolił mi na zbudowanie zespołu badawczego, którego prace wciąż koordynuję. W uznaniu m.in. tego osiągnięcia w roku 2019 otrzymałam Indywidualną Nagrodę III stopnia Rektora UAM oraz Stypendium Naukowe Rektora UAM. Interesują mnie formalizmy. Możliwość opisania wytworów ludzkiej myśli przy pomocy spójnego formalizmu, którego własności mogą być studiowane przy użyciu kolejnego formalizmu, a te z kolei można badać za pomocą innego meta-formalizmu ... itd. - pokazuje w zaskakujący sposób potęgę ludzkiego umysłu, zdolnego do wykreowania nieskończonych obiektów o dowolnym poziomie skomplikowania, a jednocześnie przypomina nam o nieuniknionych ograniczeniach, o ułomności poznawczej podmiotu, który zawsze może pomyśleć, ale już nie zawsze jest zdolny zrozumieć co pomyślał. Obecnie kieruję badaniami kilkuosobowego zespołu, które koncentrują się przede wszystkim na optymalizacji automatycznego dowodzenia twierdzeń oraz na quasi-empirycznym badaniu własności formuł i systemów dowodowych.
Marta Szymańska-Pytlińska II miejsce w XIV konkursie Fundacji Dzieci Niczyje na najlepsze prace magisterskie z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci za pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marii Beisert „Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej”. 2014-18 członkini Executive Board Member of European Society on Family Relations (ESFR, jako Student Member) Normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny Problematyka ja cielesnego i jego znaczenia dla funkcjonowania seksualnego kobiet Problematyka różnorodności płciowej, w tym opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne osób będących w procesie uzgodnienia płci Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego Obecnie analizuję wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych. Czy i w jaki sposób stan anatomiczny narządów płciowych wpływa na funkcjonowanie seksualne kobiety? Jaką rolę w tej relacji odgrywa Ja cielesne? to podstawowe pytania, jakie stawiam. Ja cielesne jest definiowane za Sakson-Obadą (2009) jako element struktury Ja, organizujący doświadczenia cielesne w postaci reprezentacji, których jakość wyznacza sposób przeżywania siebie, czyli fizyczne poczucie własnej tożsamości (op. cit., s. 98). Funkcją Ja cielesnego jest w tym ujęciu przedstawianie, organizacja i integrowanie doznań płynących ze sfery wrażeń cielesnych na poziomie psychologicznym, a także ich interpretacja oraz regulacja. Funkcjonowanie seksualne rozpatruje się w kategoriach: (1) cech reaktywności seksualnej – sprawności funkcji seksualnych w trakcie kontaktów seksualnych podejmowanych w ciągu ostatnich 4 tygodni oraz (2) w kategoriach doświadczeń seksualnych gromadzonych w toku życia w trakcie podejmowania różnych form ekspresji seksualnej (por. Wiederman, za: Cash, 2002). Badania realizowane w ramach projektu przeprowadzono wśród kobiet, które doświadczają trudności w związku z anatomią ich narządów płciowych. Jak dotąd przebadano Panie z diagnozą Zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Kustera-Hausera oraz grupy populacyjne (kontrolne). Zespół MRKH jest jedną z wad rozwojowych narządów płciowych. Cechują go wrodzony brak pochwy i macicy, co skutkuje brakiem miesiączki, niemożnością zajścia w ciążę i urodzenia dziecka i ograniczeniami w zakresie możliwości odbywania stosunków intrawaginalnych (bez poddania się chirurgicznej lub niechirurgicznej interwencji medycznej).
Barbara Konat 2020 - Nagroda w konkursie ID-UB "Wsparcie najbardziej produktywnej naukowo młodej kadry („bonus dla młodych”)". 2016 - Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Sentimenti - analizator emocji w słowie pisanym” (POIR.01.01.01-00-047 2/16-00) 2015-2016 Staż podoktorski w University of Dundee, Szkocja. 2012 Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów. Przetwarzanie języka naturalnego w zakresie analizy argumentacji, dialogu oraz retoryki obliczeniowej. ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej. Jaką rolę odgrywają emocje w dialogach perswazyjnych? Czy łatwiej ulegamy argumentom, które wzbudzają w nas emocje? Czy używanie emocjonalnych słów w argumentacji politycznej pozwala mówcom na osiągnięcie lepszych skutków retorycznych niż poleganie tylko na argumentach? Celem niniejszego wniosku jest dostarczenie nowych sposobów rozumienia tego, w jaki sposób emocje wyrażane przez mówców w dialogach perswazyjnych wpływają na emocje odbiorców tych dialogów. W klasycznym ujęciu Arystotelesa, argument oparty na patosie (czy argument patotyczny) czerpie swoją moc perswazyjną z odwoływania się do emocji słuchaczy. Patos, czyli stan emocjonalny słuchaczy, to jeden z trzech środków przekonywania, obok logosu (argumentów) oraz etosu (charakteru mówcy). Teoria argumentacji oraz studia nad wpływem charakteru mówcy rzuciły już nieco więcej światła na mechanizmy - odpowiednio - logosu i etosu. Celem prezentowanego projektu jest dostarczenie nowej wiedzy dotyczącej patosu, stworzenie ramy teoretycznej niezbędnej w nowoczesnej retoryce, ramy, która byłaby stosowalna także w retoryce obliczeniowej oraz dla sztucznej inteligencji. Model ten, który proponujemy nazwać ComPathos, czyli patos obliczeniowy (komputacyjny), pozwoli na lepsze zrozumienie struktury i jakości argumentów używanych w języku naturalnym. Planujemy zastosowanie metody ``od danych do teorii'', w której zbierane autentyczne przykłady argumentów będą podstawą dla rozwoju modelu, który będzie też sprawdzony w warunkach eksperymentalnych, aby przetestować faktyczny efekt retoryczny. Skupimy się na materiale pochodzącym z telewizyjnych debat przedwyborczych.
Katarzyna Adamczyk Granty Projekt „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”. Konkurs NCN Sonata Bis 9 (Nr rej. 2019/34/E/HS6/00164). Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2020-2025. Projekt „Posiadanie vs. brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Badania longitudinalne” (UMO-2014/13/B/HS6/01382). Projekt polsko-amerykański realizowany we współpracy z partnerem amerykańskim (The University of Arizona, USA). Projekt realizowany w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Narodowe Centrum Nauki; konkurs OPUS 7. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2015-2019. Projekt „Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predyktory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości - badania longitudinalne” (UMO-2012/05/D/HS6/03000). Narodowe Centrum Nauki; konkurs SONATA 3. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2013 -2016. Projekt APPARENT: „Transition to parenthood: International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood” (Starting Grant (StG), SH2, ERC-2010-StG). European Research Council (ERC) (Europejska Rada ds. Badań Naukowych). Okres realizacji projektu: 2011-2016. Charakter udziału w projekcie: Wykonawca. Kierownik projektu: Prof. dr. Daniela Grunow, Sociology of Social Change, Faculty of Social Sciences, Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą 2016 - Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2015. 2015 – 2018 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 2014 - Nagroda Naukowa przyznana w finale XIV edycji Nagród Naukowych „Polityki” 2014 w dziedzinie nauk społecznych Wyjazdy zagraniczne 09.07.2018 - 13.07.2018 - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany. wyjazd w ramach umowy bilateralnej. Opiekun wyjazdu: Prof dr. Rainer Reisenzein, Wydział Psychologii. 05.07. 2018 - 06.07. 2018 - ERASMUS Plus (Staff Mobility for Teaching). Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany. Opiekun wyjazdu: Prof. Dr. Margarete Boos, Institut für Psychologie Sozial- und Kommunikationspsychologie. 20.02.2015 - 01.03.2015 - Uniwersytet w Liège (Belgia). Opiekun naukowy stażu: Dr Salvatore d’Amore, Chef de Service de Clinique Systémique et Psychopathologie Relationnelle. Gran przyznany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach umowy bilateralnej. - psychologiczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje życia w pojedynkę - psychologia związków intymnych - psychologia pozytywna - adaptacja kulturowa i walidacja narzędzi badawczych Obecnie realizuję projekt badawczy dotyczący życia w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty. Badania w ramach projektu stanowią badania mieszane, tzn. w ramach projektu prowadzimy badania jakościowe oraz badania ilościowe. Nasz projekt stanowi pierwszy projekt, który wprowadza perspektywę psychologii pozytywnej do badań nad życiem w pojedynkę. Innymi słowy, stanowi on pierwszą propozycję skierowania zainteresowania badaczy, skupiających się dotychczas na negatywnych konsekwencjach życia w pojedynkę, ku pytaniu o to, jak osoby żyjące w pojedynkę niwelują negatywne konsekwencje życia w pojedynkę jako niejasnej straty poprzez różne strategie radzenia sobie. Oczekujemy, iż nasz projekt dostarczy szerokiego zakresu danych i wyników jakościowych oraz ilościowych o charakterze podłużnym. Wyniki te pozwolą przede wszystkim określić nie analizowaną w badaniach wcześniej buferującą rolę strategii radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością obecnych w życiu osób nie posiadających partnera/partnerki/ męża/żony dla zdrowia psychicznego, mierzonego w terminach pozytywnych wskaźników (dobrostan) oraz negatywnych wskaźników (lęk, depresja, stres, używanie substancji psychoaktywnych). Badania jakościowe oraz podłużne badania ilościowe umożliwią nam z kolei na połączenie subiektywnej i obiektywnej perspektywy ujmowania życia w pojedynkę oraz ukazanie procesu radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością poprzez stosowanie różnych strategii radzenia sobie z nimi przez osoby nie posiadające partnera/partnerki.
Dominika Górska Wizyta studyjna: Bournemouth University, Clinical Research Unit, prof. Roger Baker i The Emotional Processing Group - polska adaptacja Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale) (Baker i in., 2015). Interesuje się problematyką przetwarzania doświadczenia emocjonalno-relacyjnego, regulacji i dysregulacji emocjonalnej, a także mentalizacji, symbolizacji i teorii umysłu w kontekście zaburzeń psychicznych. Bada zależności pomiędzy procesami i reprezentacjami intrapsychicznymi a zaburzeniami, głównie osobowości i lękowymi. Zajmuje się również problematyką przywiązania, eksploracji i separacji-indywiduacji oraz ich adaptacyjnych i dezadaptacyjnych konsekwencji. 1. Reprezentacje więzi i separacji- indywiduacji w transmisji miedzypokoleniowej. Badanie dotyczy sposobów reprezentowania w umyśle tematów zależności i niezależności w perspektywie typologicznej, indywidualnej oraz międzygeneracyjnej. 2. Model patologicznych cech osobowości według DSM-5 a rodzaje zaburzeń mentalizacji w grupie pacjentów psychiatrycznych. Badanie łączy ze sobą nowoczesne dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości w kontekście modelu patologicznych cech oraz eksplorację zjawiska mentalizacji, która traktowana jest jako kluczowy marker zaburzeń funkcjonowania osobowości (współpraca z dr Moniką Jańczak). 3. Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline . Badanie dotyczy czynników występujących po stronie psychoterapeutów - zdolności do mentalizacji (cechy) i jej aktywowania (stanu) - odpowiedzialnych za na fluktuacje przymierza terapeutycznego w dwóch kontekstach: w sytuacji załamania się przymierza terapeutycznego i jego naprawy oraz w sytuacji załamania sojuszu terapeutycznego i przerwania relacji terapeutycznej (zespół: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska, dr Monika Jańczak, dr Jarosław Groth) 4. Poznawcza analiza emocji. Badania dotyczą polskiej adaptacji Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale) R. Bakera (2015) (Zespół: prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska).
Emilia Soroko Kierownik projektu pt. „Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas pandemii COVID-19 przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego?” (październik 2020 - kwiecień 2021) finansowany przez Rektora UAM w ramach projektu „Badania nad COVID-19” Kierownik projektu (wraz z dr Katarzyną Adamczyk) pt. Wzorce relacyjne jako czynnik warunkujący posiadanie versus brak partnera życiowego w okresie dorosłości. Grant wewnętrzny. Okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2014. Kierownik projektu pt. Poziom autonarracyjności wypowiedzi i typy autonarracji osób o różnych poziomach organizacji osobowości Nr N N106 052537. Okres realizacji: wrzesień 2009 – czerwiec 2014 2015 - stypendium naukowe Rektora UAM 2018 - nagroda Rektora UAM (indywidualna III stopnia) Goethe University Frankfurt, 29-31 maja, 2017 – wyjazd na zaproszenie Tillmanna Habermasa i wykład pt. An analysis of self-narration in personality pathology – reflection on methods and results. Interesuje się psychopatologią osobowości, diagnozą kliniczną dla potrzeb psychoterapii, podej­ściem jakościowym i mieszanym w badaniach i diagnozie psychologicznej, analizą treści wypowiedzi, podejściem narracyjnym w psychologii, a także zagadnieniami socjoterapii. Projekt badawczy prowadzony w ramach Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Kliniczne (QMMCLAB): Postawy wobec interwencji psychologicznych przez internet. Podejście ilościowe i mieszane (zespół badawczy: Maciej Borzyszkowski - kierownik, Zuzanna Pawlak, Maja Skory, Julianna Skawińska, Arkadiusz Wesołowski, Emilia Soroko - superwizor). Wydziałowy projekt badawczy 1: Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej (zespół badawczy: Monika Zielona-Jenek - kierownik, Agnieszka Izdebska, Emilia Soroko). Wydziałowy projekt badawczy 2: Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline. (zespół badawczy: Lidia Cierpiałkowska - kierownik, Dominika Górska, Monika Jańczak, Emilia Soroko Jarosław Groth) Wydziałowy projekt badawczy 3: Poznawcza analiza emocji (zespół badawczy: Aleksandra Jasielska - kierownik, Emilia Soroko, Dominika Górska) Opiekun naukowy Indywidualnym projekcie badawczym Macieja Borzyszkowskiego, pt. „Minimalizm a radzenie sobie w sytuacjach stresowych na co dzień” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, „Study@Research”.
Maja Stańko-Kaczmarek 2011-2013 Własny grant badawczy NCN nr 2011/01/n/hs6/02221. Tytuł: Wpływ wrażeń dotykowych na procesy uwagowe - mechanizm działania w kontekście arteterapii KIEROWNIK GRANTU (Opis: autorka projekt, organizacja, przygotowanie, koordynacja i prowadzenie badań laboratoryjnych, analiza, opis i publikacja wyników); 2014 UAM. NAGRODA ZESPOŁOWA III STOPNIA za książkę Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (Rozdział Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjoterapii dzieci i młodzieży, s. 281-296). Poznań: Wydawnictwo Naukowe. 2008.NAGRODA GŁÓWNA ZA POSTER. 4th European Conference on  Postive Psychology. 2008 WYRÓŻNIENIE ZA REFERAT, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt. „ Złożoność świata- lęki i nadzieje człowieka” Aktualne projekty badawcze: 2016-2021 Tytuł: Związek stosowania arteterapii opartej na uważności (Mindfulness-based Art Therapy, MBAT) z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję. KIEROWNIK: dr Maja Stańko-Kaczmarek, prof. dr hab. Robert Bartel. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2021: Tytuł: Poznawcza analiza emocji-twórczość emocjonalna". Współpraca: Jasielska, A.;. Trnka R., (The Prague College of Psychosocial Studies) 2020/2021 Tytuł: Czynniki poznawcze i emocjonalne towarzyszące twórczości. Związek niepokoju egzystencjalnego z postawą twórczą. Współpraca: Myalska, A., Sternal, K., Ratajczak A. 2019-2021 Tytuł: „Związek uważności z przyjmowaniem postawy stoickiej”. Współpraca: Zięba, W. Szczepankiewicz, A. Kleka, P. Realizowane projekty badawcze koncentrują się wokół tematyki psychologii twórczości oraz uważności (mindfulness). Celem prowadzonych badań jest analiza związków pomiędzy szeroko rozumianą twórczością i uważnością a czynnikami poznawczymi i emocjonalnymi wśród osób z grup klinicznych i nieklinicznych.
Aleksandra Frydrysiak Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii Redaktorka prowadząca czasopisma Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach Psychometria Psychodietetyka i psychologia zmiany nawyków Zaburzenia odżywiania, w szczególności kompulsywne objadanie i otyłość Psychologia różnic indywidualnych, z naciskiem na spektrum autyzmu Metodologia i statystyka Psychologia społeczna i marketingu 1. Polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Drive for Muscularity Scale (McCreary, 2007), mierzącego zachowania i postawy związane z negatywnym obrazem ciała w przypadku niewystarczającego umięśnienia i dążeniem do muskularności. 2. Polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Obsessive-Compulsive Eating Scale (Niemiec, Boswell, Hormes, 2016) 3. Projekt korelacyjny sprawdzający związek jakości relacji partnerskich z poziomem zaburzonych nawyków żywieniowych w czasie trwania pandemii COVID-19 4. Projekt korelacyjny sprawdzający związek ogólnej ilości czasu spędzonego zdalnie z zadowoleniem z własnego ciała oraz z zachowaniami związanymi z zarządzaniem własnym wizerunkiem. 5. Projekt jakościowy - badanie obrazu ciała młodych mężczyzn za pomocą wywiadów według metody Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej
Michał Wyrwa świadomość, psychologia potoczna, status kognitywistyki i innych nauk poznawczych
Martyna Dziekan psychologia społeczna, biologia atrakcyjności, teoria kapitalizacji pozytywnych emocji Wpływ atrakcyjności fizycznej na reagowanie na sukcesy i porażki innych osób. Integracja teorii kapitalizacji z teorią wsparcia społecznego z perspektywy ewolucyjnej- przedmiotem projektu jest rozszerzenie teorii wsparcia społecznego w sytuacji porażki i w sytuacji sukcesu o jeden z elementów uwzględniających fundamentalne charakterystyki biologiczne, które wpływają na zachowanie społeczne wobec innych ludzi- atrakcyjność fizyczną. Dzięki planowanym analizom możliwe będzie uwzględnienie pełniejszej charakterystyki czynników, które sprawiają, że jedni ludzie uzyskują od innych sygnały responsywności wobec wydarzeń w ich życiu, a inni spotykają się z brakiem zainteresowania i wsparcia. Pomimo szerokiej literatury na temat wpływu atrakcyjności fizycznej (w tym w szczególności twarzy) na kształtowanie pozytywnych reakcji interpersonalnych, jak dotąd aspekt ten nie był uwzględniany w modelach wsparcia społecznego, a tylko w niewielkim stopniu w literaturze związanej ze wsparciem społecznym w sytuacji doświadczania porażki.
Monika Zielona-Jenek Wizyta studyjna w Center of Research and Education in Forensic Psychology, University of Kent, Canterbury (2012) Wizyta studyjna w Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamurg (2015) Organizacja i pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Etyki przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym (od 2018) Typowy, nietypowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego człowieka. Przemoc seksualna: etiologia i konsekwencje, diagnoza i interwencja wobec osób uczestniczących w sytuacjach przemocy seksualnej. Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim. Celem projektu jest analiza sposobów rozumienia przez sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim różnych relacji interpersonalnych, w tym relacji intymnych i opiekuńczych. Teoretyczną podstawą projektu są koncepcje ogólne, dotyczące przetwarzania informacji o doświadczeniach i zachowaniach seksualnych, a także modele szczegółowe, skoncentrowane na wyjaśnieniach mechanizmów popełniania przestępstw seksualnych (w tym: zniekształceń poznawczych i dewiacyjnych wzorców reagowania seksualnego). W ramach projektu przeprowadzony został krytyczny przegląd literatury na temat mechanizmów poznawczych w etiologii przestępstw seksualnych na szkodę dzieci i nastolatków. Stał się on punktem wyjścia do przeprowadzenia badań z udziałem mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz grup porównawczych (skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę osób dorosłych, przestępstwa nie-seksualne i mężczyzn nigdy nie karanych). W chwili obecnej trwa opracowanie wyników badania.
Michał Sochański Udział w projekcie „Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi” realizowanym w ramach grantu NCN. Jestem członkiem stowarzyszenia "Association for the Philosophy of Mathematical Practice". Moje zainteresowania badawcze obejmują: filozofię matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli diagramów w poznaniu matematycznym; automatyczne dowodzenie twierdzeń; metody „empiryczne” w matematyce i logice, w szczególności metody oparte na analizie danych. Obecnie koncentruję się na badaniach związanych z projektem „Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi”, realizowanym w ramach grantu NCN. W ramach prac nad projektem, nasz zespół implementuje w językach programowania wybrane metody automatycznego dowodzenia twierdzeń (rezolucja, rachunek sekwentów oraz tablice syntetyczne) oraz porównuje działanie tych metod na różnych typach formuł logicznych. Szukając odpowiedzi na stawiane przez nas pytania generujemy bardzo duże zbiory danych, zawierające m.in. wybrane miary określające skuteczność poszczególnych metod dowodzenia dla tysięcy formuł logicznych. Moim zadaniem jest m.in. stosowanie klasycznych metod analizy danych w celu eksploracji wspomnianych danych, badania własności poszczególnych metod oraz wskazywania najlepszej metody dowodzenia dla formuł o określonych własnościach.
Łukasz Kaczmarek - Kilkanaście grantów na badania naukowe jako kierownik lub opiekun (NCN OPUS, PRELUDIUM, Diamentowy Grant) - Laureat nagród Pozytyw 2014 i Pozytywy 2016 za najlepszą publikację naukową oraz najlepszą książkę naukową z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. - Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Badania koncentrują się wokół funkcji pozytywnych emocji - od procesów fizjologicznych (np. reakcje sercowo-naczyniowe), poprzez doświadczenie, a na zachowaniach kończąc (np. wyniki rozgrywek esportowych lub sposób komunikacji w parach w obliczu pozytywnych wydarzeń). Mocny nacisk na metodologię zapewniającą wysoką trafność wewnętrzną (np. duże próby, obiektywne pomiary) oraz zewnętrzną (np. badanie ludzie wykonujących naturalne dla niech aktywności). Badanie nowych zjawisk na styku psychologii pozytywnej, psychologii społecznej i psychologii emocji. Problematyka esportu oraz gamingu w tym streamingu gamingowego.
Dariusz Drążkowski Udział w badaniach naukowych i grantach: Kierownik: 1) Grant w konkursie PRELUDIUM 6. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji – rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indywidualnej. Kierownik, lata 2014-2018; opiekun naukowy: Katherina White z University of British Colombia w Kanadzie. 2) Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki i doktorantów IP UAM. Wiara w świat jako miejsce gier o sumie zerowej: badania nad trafnością i modyfikowalnością konstruktu. lata 2013-2014 3) Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych dla młodych pracowników nauki i doktorantów IP UAM. Dyferencjacja od negatywnej grupy odniesienia. Kierownik, lata 2015-2016. 4) Grant indywidualny w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych "Badania nad COVID-19". A. Wpływ autoperswazji na intencje zaszczepienia się na COVID-19. Kierownik, lata 2020-2021. Stypendia: 5) Stypendium START 2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców (do 30 r. ż.) 6) Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 (do 35 r. ż.) Nagrody: 7) Nagroda „PRAECEPTOR LAUREATUS” 2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepiej ocenionego w głosowaniu studentów dydaktyka Wydziału Nauk Społecznych. 8) Nagroda główna POZYTYW 2015 w kategorii najlepszy artykuł naukowy za publikację: Kaczmarek, Ł., Drążkowski, D. (2014). Pozytywne interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji związanych z poprawą własnego dobrostanu. Przegląd Psychologiczny, 4(57), 465-479. Pobyty naukowo-badawcze: 9) Wyjazd studyjny. Sauder School of Business na University of British Columbia, Vancouver, Kanada. 02 – 13 stycznia 2018 roku. Członkostwo: 10) Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej - psychologia konsumencka - psychologia społeczna - psychologia pozytywna Obecnie badam: - role reaktancji w motywacji do brania udziału w protestach przeciwko ograniczaniu wolności - wpływ autoperswazji na zwiększenie gotowości do szczepień przeciwko COVID-19 - spostrzeganie społeczne osób zarażających COVID-19 - stereotypy płci, płeć marki, zagrożenie stereotypem - związki Ja z konsumpcją - jak Ja wyrażane jest w konsumpcji i zmieniane przez konsumpcję określonych dóbr - wpływ mediów społecznościowych na psychologiczne i społeczne funkcjonowanie użytkowników
Karolina Appelt Appelt, K., Jabłoński, S. (2018). Wyróżnienie w kategorii "artykuł naukowy" za pracę pt. Miejsce kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej, opublikowaną w 2017 roku w Psychologii Wychowawczej nr 53(11), 64-82; DOI: 10.5604/01.3001.0010.5505), w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego, zorganizowanym przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC z siedzibą w Warszawie. Appelt, K. (od 2017 roku) udział w grupie konsultingowej na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wspierającej realizację projektu Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 pt. 'Preventing disease' (nr EU.3.1.2.) i tematu 'Promoting mental health and well-being in the young' (nr SC1-PM-07-2017). W projekcie biorą udział: AWF w Poznaniu, Universidad de Cordoba (Hiszpania), Modum Kommune (Norwegia), Buskerud Fylkeskommune (Norwegia), European Regional and Local Health Authorities ASBL (Belgia) Appelt, K., (2009-2014). Projekt badawczy MNiSzW nr rejestracyjny: NN 106 0588 37, nr umowy: 0588/B/H03/2009/37, pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia. Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska. Poznań: Instytut Psychologii UAM, członek zespołu KONSTRUKCJA NARZĘDZI BADAWCZYCH Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 3-18 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37). Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. AHEMD dla dzieci w wieku 18-42 miesięcy. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez M. Błaszaka, Ł. Przybylskiego oraz A. Bujacz przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, K. Kaliszewska-Czeremska, J. Rawecka, narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37). Brzezińska, A. I., Hornowska, E., Appelt, K., Błaszak, M., Kaliszewska-Czeremska, K., Przybylski, Ł., Rawecka, J., Bujacz, A. (2010). Kwestionariusz pt. HOME dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy „Wywiad i Obserwacja”. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adaptacja narzędzia, prace adaptacyjne wykonane przez K. Kaliszewską-Czeremską oraz J. Rawecką przy współpracy zespołu w składzie: A. I. Brzezińska, E. Hornowska, K. Appelt, M. Błaszak, Ł. Przybylski, A. Bujacz. Narzędzie przygotowane w ramach grantu finansowanego ze środków MNiSW pt.: Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nr 0588/B/H03/2009/37). Psychologia rozwoju: proces rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia a szczególnie w okresie dzieciństwa; czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju; zaburzenia rozwoju, wspomaganie rozwoju Psychologia edukacji: psychospołeczne uwarunkowania procesu edukacji; diagnoza i terapia trudności szkolnych; metody edukacji dzieci i dorosłych, konstruowanie projektów edukacyjnych Familiologia i parentologia: rodzicielstwo, duże rodziny, relacje między rodzeństwem Tytuł projektu badawczego: Potencjał środowiska rodzinnego jako źródło wsparcia w procesie doświadczania sytuacji trudnych na przykładzie doświadczania pandemii COVID-19 Opracowanie i przeprowadzenie badań dotyczących doświadczania pandemii COVID-19 przez rodziny w Polce. Bbadania eksploracyjne przeprowadzone we wrześniu 2020 roku.
Łukasz Przybylski Post-doc, Laboratorium Badania Działań i Poznania, WNS, UAM - staż podoktorski w zespole prof. G. Króliczaka (2012-2017). Post-doc, Cognitive Development Laboratory, Department of Cognitive Science, University od California, San Diego, USA - staż podoktorski w zespole prof. Gedeona Deák'a (2011). Grant Maestro 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt.: „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Lider projektu: G. Króliczak - wykonawca w projekcie (2012-2017). Międzynarodowy grant badawczy we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii - Interdisciplinary International Survey on Occupant Behavior (OB) in Office Buildings, liderzy: Simona D’Oca i  Tianzhen Hong z Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA oraz Chien-Fei Chien z University of Tennessee, Knoxville, USA - koordynator adaptacji narzędzia i wykonawca badań w projekcie po stronie polskiej (https://annex66.org) (2013-2018). Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N106 058837 „Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia” (prof. E. Hornowska i prof. A. Brzezińska – Instytut Psychologii UAM) – członek zespołu, badacz (2009-2012). Projekt systemowy nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych” (prof. A. Brzezińska - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) - ekspert i badacz, (2009-2010). Projekt POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych" - 3.3.2 PO KL; Jednostka realizująca projekt: Wydział Biologii UAM. Wykładowca i ekspert, (2010-2012). Projekt wdrożenia w RP zasad uniwersalnego projektowania realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – ekspert, (2009-2010). Projekt stworzenia kreatywnych mebli dziecięcych MAMAMA dla firmy VOX Industrie S.A. - główna nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na najbardziej innowacyjny produkt 2009 roku – badacz, (2008-2009). Zainteresowania naukowe obejmują kognitywne teorie percepcji oraz wzrokową kontrolę działania i koncentrują się na badaniu neuronalnych korelatów czynności takich jak: manipulacja przedmiotami, eksploracja otoczenia czy użycie narzędzi. Podejmuje w swoich badaniach również problematykę związaną z poznaniem ucieleśnionym i rozproszonym w kontekście psychologii ekologicznej. Jako ekspert z zakresu zastosowań kognitywistyki współpracuje regularnie z firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. Bierze udział w licznych projektach badawczych i rozwojowych na styku nauki i biznesu z czołowymi firmami z obszaru user experience. Realizacja programu badawczego zainaugurowanego udziałem w grancie NCN „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć” w postaci analizy wyników przeprowadzonych przeze mnie badań (osób praworęcznych, leworęcznych i oburęcznych), przygotowanie publikacji udostępniających wyniki tych badań (łącznie do tej pory 5 publikacji). Realizacja programu badawczego zainaugurowanego udziałem w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach programu Annex66 realizowanego przez Międzynarodową Agencję Energii oraz szereg ośrodków badawczych z całego świata (USA, Chiny, Włochy, Tajwan, Polska). Wyniki tych badań są aktualnie rozwijane (w kooperacji z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu).
Paweł Kleka Grant Wydziału Nauk Społecznych - Instytutu Psychologii w 2011 na badania dotyczące tworzenia skróconych wersji kwestionariuszy badawczych. Pobyt naukowo-badawczy w Instytucie Leibniza w Koloni w 2018 pt. "Bayesowskie równania strukturalne" Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2018, 2019, 2020. Interesuje mnie obecność komputerów i technologii w codziennym życiu, możliwość ich wykorzystania do wspomagania rozwoju i edukacji, a ogólniej oddziaływanie postępu technologicznego na życie człowieka. Jako psycholog zajmuję się wykorzystaniem komputerów i internetu w procesie badawczym, jako psychometrę interesują mnie wszystkie pozakwestionariuszowe metody badawcze. Interesuje się też wykorzystaniem tzw. BigData w nauce. W 2020 roku w obszarze moich zainteresowań pojawiły się sieci neuronowe, chcę też rozwinąć umiejętności analiz statystycznych w paradygmacie bayesowskim oraz ugruntować swoją wiedzę na temat uczenia maszynowego. Napisałem książkę o problemach we współczesnym pomiarze psychologicznym. Projekt pierwszy: Moderatory wpływu gier na zachowania prospołeczne. Jego celem jest przeprowadzenie statystycznego przeglądu wyników badań nad wpływem gier video na zachowania prospołeczne ludzi. Celem projektu jest przygotowanie i opublikowanie metaanalizy wyników takich badań. Temat drugiego realizowanego projektu obejmuje rolę technologi informacyjnych ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe w zmianach społecznych, kulturowych a może i psychicznych. Chcę zbadać kontekst używania smartfonów, tabletów, komputerów czy ogólnie korzystania z interentu na różne wymiary zdrowia i dobrostanu. Trzecim obszarem zainteresowania jest profilowanie cyfrowe - pozyskiwanie i wykorzystywanie danych pozostawianych przez ludzi w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Czy dla psychologów moga to być wartościowe źródła danych o zachowaniu ludzi? Czy możemy porównać informacje uzyskane w oparciu o techniki samoopisowe (kwestionariusze, testy) do tych pozyskanych ze stron internetowych różnego rodzaju? Czy możemy budować wiedzę na obu źródłach informacji? Na te pytania szukam odpowiedzi.
Błażej Smykowski Wieloletnie studia teoretyczne nad koncepcjami Lwa S. Wygotskiego i Erika H. Eriksona Opracowanie skali do badania dzieci w wieku przedszkolnym: Skala Spontaniczność-Reaktywność (S-SR) Stworzenie koncepcji Kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży Powołanie i kierowanie pracami Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia się (LabRiU) Studia nad zjawiskiem szybkozmienności i jego konsekwencjami dla rozwoju mechanizmów adaptacyjnych człowieka Zastosowania odkryć psychologii rozwoju człowieka, psychologii ewolucyjnej i środowiskowej w praktyce edukacyjnej i w procesach związanych ze wspomaganiem rozwoju Projekt: Jakości i nasilenia symptomów kryzysów rozwojowych u dziecka a jakości i nasi-lenia symptomów sytuacji szybkozmienności środowiska jego życia i rozwoju Przedmiotem projektu jest symptomatologia kryzysów rozwojowych w okresach dzieciństwa i dorastaniu w kontekście różnic między środowiskami w zakresie ich szybko-zmienności vs stabilności. Zakładam, że symptomy kryzysów, zarówno strukturalnych jak i funkcjonalnych, mogą się nie tylko nasilać wraz ze wzrostem szybkozmienności, ale i ujawniać się w zmienionych, w porównaniu z normatywnymi, formach zachowań i stanów psychicznych dzieci. Projekt zaplanowany jest na dwa lata. Najbliższy rok będzie poświęcony konceptualizacji badań, kolejny ich realizacji. Projekt będzie wymagał za-równo diagnostyki natężenia zmienności w środowisku osoby badanej (jej sytuacji psychologicznej - subiektywny aspekt) jak i diagnostyki występujących w jej rozwoju po-szczególnych kryzysów strukturalnych i funkcjonalnych. Całość ma prowadzić do konstatacji tego jaki poziom nasilenia symptomów poszczególnych kryzysów tworzy ciąg przeżyć psychicznych jednostki prowadzący do osiągnięcia takiej formy funkcjonowania, która najlepiej odpowiadałaby potrzebą jej przyszłej dorosłości.
Piotr Haładziński 2015-2016 Zmienna aprobaty społecznej w badaniach kwestionariuszowych stosowanych w celach selekcyjnych - projekt finansowany przez Komisję ds. Grantów działającą przy Instytucie Psychologii UAM diagnoza psychologiczna; techniki kwestionariuszowe - konstrukcja, adaptacja; procesy poznawcze i motywacyjne uruchamiane podczas badania psychologicznego. Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem; kierownik projekt: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski; Przedmiotem badania jest rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi.
Agnieszka Rosińska
Dominika Bartoszak Kierownik projektu współfinansowanego ze środków na badania własne Instytutu Psychologii UAM - grant IP UAM “Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci”. Uczestnictwo w grancie dla młodych naukowców Instytutu Psychologii UAM Rzetelność polskiej wersji narzędzia do oceny ryzyka recydywy seksualnej Static-99/Static-99R. Problematyka przemocy seksualnej: etiologia, profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe. Zaburzenia emocjonalne u sprawców przestępstw seksualnych. Normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny. Wpływ stanów chorobowych na funkcjonowanie seksualne. Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego. Projekt "Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci" ma na celu eksplorację roli zaburzeń regulacji emocji w procesie popełniania przestępstwa seksualnych wobec dzieci. W jego ramach zrealizowano wiele zadań. Zidentyfikowano możliwe mechanizmy (poziomy) ich działania, które następnie osadzono w szerszym kontekście etiologicznym, odwołując się do Zintegrowanej Teorii Przestępczości Seksualnej (Ward i Beech, 2006, 2008). Sprawdzano, w jaki sposób takie czynniki etiologiczne jak: cechy temperamentalne, neurotyczność, specyfika rozwoju seksualnego w okresie adolescencji, stosowanie używek, rodzaj zakładu karnego, w którym przebywa sprawca oraz długość pobytu wiążą się z zaburzeniami regulacji emocji. Weryfikowano również zależności między zaburzeniami regulacji emocji i cechami popełnionych czynów oraz recydywą seksualną. W ostatnim kroku zbadano, czy relacja między zaburzeniami regulacji a cechami czynów jest zapośredniczona przez strategie radzenia sobie ze stresem (szczególnie radzenie poprzez seks). Dokonano także porównań sprawców wykorzystania seksualnego dziecka z grupami kontrolnymi – sprawców przestępstw przeciw mieniu oraz mężczyzn niekaranych, pod względem poziomu zaburzeń regulacji emocji oraz stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem.
Tomasz Ptaszyński nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Marta Karbowa-Płowens 1. Grant promotorski pt. ,,Trafność metod do pomiaru przywiązania w dorosłości" (grant MNiSZW, 2010/2011). 2. Członkostwo w International Society of Transferenced Focused Psychotherapy (od 2019r.). 3. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej (od 2017r.) Teoria przywiązania i jej związki z rozwojem osobowości, w tym rozumienie zaburzeń osobowości z perspektywy tej teorii oraz koncepcji psychodynamicznych. Tytuł tematu badawczego: Kompozycja, struktura i rozwój sieci figur przywiązania. Głównym celem planowanych badań jest próba empirycznego zweryfikowania założeń dotyczących charakterystyki (kompozycja i struktura) oraz rozwoju sieci figur przywiązania. Problem badawczy dotyczy tego, jakim zmianom lub reorganizacjom ulega preferencja wobec określonych figur przywiązania w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości oraz jakie są tego wyznaczniki (tj. płeć; wiek; status związku; staż związku; eksploracyjnie testowane będzie znaczenie stylu przywiązania). Powiązaną z tymi zagadnieniami kwestią jest proces formowania się przywiązania w dorosłości (tj. transfer funkcji przywiązania).
Jarosław Groth
Tomasz Czub Psychologia emocji - zagadnienia teoretyczne Udział mechanizmów emocji w rozwoju osobowości Adaptacyjne i dezadaptacyjne właściwości wstydu Status i wartość pojęć teoretycznych w psychologii Temat badawczy: Sensowność empiryczna pojęć teoretycznych w psychologii Celem projektu jest uruchomienie niemal nieobecnej w polskim piśmiennictwie dyskusji, jak też sformułowanie pytań i wypracowanie stanowiska/stanowisk w sprawie budzącego nieustanne wątpliwości problemu relacji między znaczeniem pojęć teoretycznych opisujących obiekty natury psychicznej (np. osobowość, inteligencja, temperament, czy emocje) a ich empiryczną reprezentacją.
Aleksander Hauziński Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, członek Psychologia pracy i organizacji, tranzycja z edukacji do pracy brak
Tomasz Pasikowski 1991 zespołowa Nagroda Naukowa JM Rektora UAM 1993 zespołowa Nagroda Naukowa JM Rektora UAM 2005 Zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik Psychologia Kliniczna pod redakcją H. Sęk 1992-1994 0019/P1/92 - Zespół wypalenia zawodowego, psychologiczne uwarunkowania i zapobieganie - grant zespołowy KBN 1998-2001 1H01F028-15 - Salutogenetyczny model zmagania się ze stresem wydarzeń życiowych i próba jego empirycznej weryfikacji - grant zespołowy KBN
Joanna Urbańska Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM "Badania nad covid-19" (termin: od 30.10.2020 r., Współautorstwo tematu: "Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan", Kierownik: prof UAM dr hab. Anna Słysz). V.160609 (1.10.2016-30.09.2017) Tytuł projektu: Running a test & research center for data collection (Test & Research Center for Vienna Test System); Instytucja finansująca: Schuhfried GmbH, Austria) – organizacja i przeprowadzenie polskiej normalizacji wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów (WST) (2016-2018). Celem projektu było zebranie reprezentatywnej próby wyników dla celów normalizacji następujących testów: 2HAND, AMT, CORSI, 2D, 3D, STROOP, LVT, SIGNAL, RT, COG, DT, AHA, ZBA, SIMKAP. Dla jego realizacji w ramach Laboratorium Badania Rozumowań IP UAM utworzone zostało Test & Research Center. Nagroda „Praeceptor Laureatus” w dziedzinie kształcenia (2017) Nagroda dydaktyczna indywidualna III stopnia (01.10. 2017) Grant NCN Nr 3693/B/H03/2007/33 (2007) Projekt badawczy pt.: Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania zmęczenia życiem codziennym ludzi oraz możliwości jego redukcji w trakcie leczenia sanatoryjnego. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kowalik. Psychometria - projektowanie i analiza narzędzi badawczych; Zagadnienie zmęczenia człowieka; Problematyka badania postaw ludzi; Psychoterapia poznawczo - behawioralna i Terapia Schematów. Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM "Badania nad covid-19" (termin: od 30.10.2020 r., Współautorstwo tematu: "Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan", Kierownik: prof UAM dr hab. Anna Słysz). Badanie związku między postawą wobec problemu globalnego a aktywizmem. Projekt badań z uwzględnieniem trzech problemów globalnych" COVID-19; zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska; nierówności społeczne (wraz ze Studenckim Kołem Projektowania i Analizy Narzędzi Psychometrycznych).
Jowita Wycisk Grant Wydziału Psychologii i Kognitywistyki na projekt badawczy pt.: "Opieka rodzicielska w warunkach stresu mniejszościowego u matek-lesbijek" (2020 r.) Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM W ramach moich zainteresowań badawczych mieszczą się następujące zagadnienia: - rodzicielstwo osób tej samej płci podejmowane w warunkach nasilonego heteroseksiszmu - rozwój tożsamości mniejszościowej u osób homoseksualnych i biseksualnych - stres mniejszościowy i jego związki ze zdrowiem psychicznym - kategoria płci (gender) w psychologii - (hetero)seksizm w badaniach psychologicznych - psychologia krytyczna Stres mniejszościowy i kompetencje rodzicielskie kobiet wychowujących dzieci w związkach z kobietami Problemy badawcze projektu skupiają się wokół specyfiki stresu mniejszościowego doświadczanego przez kobiety żyjące w związkach z kobietami i wychowujące dzieci, jego odniesienia do stresu mniejszościowego wynikającego z mniejszościowej tożsamości seksualnej oraz jego znaczenia dla funkcjonowania w roli rodzica (ogólne i specyficzne kompetencje rodzicielskie).
Maciej Raś Laureat Nagrody im. J. Perzanowskiego za najlepszą pracę doktorską z kognitywistyki obronioną w 2019 roku. Zajmuje się (z zainteresowaniem!) neuronalnym podłożem przygotowywania działań (zwłaszcza tych z narzędziami). W ramach swoich zainteresowań badawczych, realizuję obecnie dwa tematy badawcze zorientowane przede wszystkim na (I) percepcję i kontrolę dotykowa działań, oraz (II) percepcję i działanie z użyciem narzędzi prostych i złożonych.
Marcin Wnuk 1. Stypendium Rektora im. Adama Mickiewicza za wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2017/2018. 2. Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2012 r. udział w stażu w firmie Exant Sp. z o.o. w wymiarze 480 godzin w ramach projektu pt.: "SZTUKA WSPÓŁPRACY program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach". 3. Opiekun naukowy koła „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 4. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji - członek 5. Recenzje dla zagranicznych czasopism naukowych: Sustainability; Journal of Religion and Health; Frontiers in Psychiatry; Psychiatry Research; Aging and Mental Health; Mental Health, Religion and Culture. 1. Relacje między duchowością pracowników a ich dobrostanem zawodowym. Pośrednicząca rola poczucia sensu pracy, stresu oraz wdzięczności wobec organizacji. 2. Psychospołeczne uwarunkowania zamiaru odejścia z organizacji. Wprowadzenie: Duchowość pracowników jest istotnym elementem dla odczuwanego przez nich dobrostanu zawodowego. Celem przeprowadzonych badań będzie zweryfikowanie mechanizmu oddziaływania duchowości pracowników poprzez redukcję stresu, wzrost wdzięczności wobec organizacji oraz znalezienie sensu pracy na ich przywiązanie emocjonalne do organizacji oraz satysfakcję z pracy. Narzędzia badawcze: Zostaną zastosowane następujące narzędzia badawcze: Skala Duchowości Pracowników, Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy, Skala Przywiązania Organizacyjnego, Inwentarz Sensu Pracy, Skala Wdzięczności wobec Organizacji oraz miara składająca się z jednego pytania dotyczącą satysfakcji z pracy. Zmienną niezależną będzie duchowość pracowników, zmiennymi mediacyjnymi, stres w pracy, wdzięczność wobec organizacji, poczucie sensu pracy, natomiast wskaźnikami zmiennej zależnej w postaci dobrostanu pracowników, przywiązanie emocjonalne do organizacji oraz satysfakcja z pracy. Grupa badanych i metoda badawcza: W badaniach wezmą udział pracownicy z różnych organizacji zlokalizowanych na terenie Polski. Badania będą miały poprzeczny charakter. Planowane działania: Uczestnicy badań wypełnią przygotowaną przez kierownika tematu badawczego ankietę on-line, w ramach której poza pytaniami z poszczególnych narzędzi badawczych znajdzie się metryczka odnosząca się do zmiennych socjodemograficznych. Wyniki z ankiet zostaną obliczone przy użyciu analizy równań strukturalnych a następnie upowszechnione w ramach publikacji.
Grzegorz Króliczak Grant Maestro 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) Narodowego Centrum Nauki (NCN) na realizację projektu pt.: „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Kierownik projektu: G. Króliczak (od 2012-05-09 do 2018-01-09) Grant 6168/IA/128/2012 (1 306 602 PLN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na zakup aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturą badawczą pn.: „Zintegrowany System do Badania Procesów Scalania Informacji Poznawczej Wykorzystywanej w Działaniu”. Kierownik projektu: G. Króliczak Liczne nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowe Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC)-subsidized Pilot-study Funds na projekt badawczy z użyciem fMRI: “Haptic object perception and the control of memory-guided grasp planning and execution”; The Lewis Center for NeuroImaging, University of Oregon (02-2007 – 08-2007). Kierownik projektu: G. Króliczak 2006 – 2008 The "Brain, Biology and Machine Initiative” (BBMI) Research Fellowship; Department of Psychology, University of Oregon, USA 2005/06 – Group in Action and Perception CIHR (Canadian Institutes of Health Research) founded Postdoctoral Fellowship for fMRI training: Neuroimaging of Pantomimed and Real Actions and Adaptation to Real Actions and 3D Shape Processing, Department of Psychology, University of Western Ontario, Canada 1999 – 2005 International Graduate Student Scholarship (IGSS) and Special University Scholarship (SUS); Neuroscience Program, The University of Western Ontario (obecnie Western University), Canada 1995/96 – Stypendium Soros/Foreign British & Commonwealth Office/Open Society Institute uzyskane za pośrednictwem Fundacji Stefana Batorego, Linacre College, Oxford University, England. Badania zależności pomiędzy reprezentacjami neuronalnymi (mózgowymi) zdolności manualnych (praksji), organizacją języka i ręcznością (np. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.022); Wykorzystując wyrafinowane techniki neuroobrazowe (fMRI) i nowoczesne podejścia statystyczne, badamy osoby praworęczne, oburęcznych i leworęczne, np. obliczamy u nich indeksy lateralizacji ręczności i funkcji w najważniejszych dla praksji (wyuczonych zdolności manualnych) i języka obszarach cytoarchitektonicznych oraz w multi-modalnych parcelacjach mózgu; pokazujemy związki (asocjacje) pomiędzy nimi, a także wzory rozdzielności (dysocjacji) tych funkcji i/lub ręczności, opisując i ilustrując ich różne fenotypy przy pomocy analiz sieciowych.
Szymon Chlebowski Laureat programu START 2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Wykonawca w projektach: Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods, kierownik: dr hab. Dorota Lezczyńska-Jasion Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski Recenzent w Mathematical Review Interesują mnie logiki nieklasyczne, w szczególności zaś tzw. logiki konstruktywne oraz logiki niefregowskie. Zajmuję się systemami dowodzenia twierdzeń, zwłaszcza dedukcją naturalną oraz rachunkami sekwentów. Interesuje mnie również modelowanie rozumowań abdukcyjnych przy użyciu narzędzi logiki pytań. Zajmuję się również implementacją teoretycznych rozwiązań z zakresu logiki przy użyciu funkcyjnych języków programowania. Obecnie jestem zaangażowany w dwa projekty. Pierwszy z nich poświęcony jest Dystrybutywnym Systemom Dedukcyjnym. W projekcie tym chodzi o uelastycznienie oraz optymalizację procedury dowodzenia twierdzeń poprzez heurystyki, uzyskane przy użyciu technik data mining. Drugi projekt dotyczy intuicjonistycznych logik niefregowskich. Staramy się w nim opisać, przy użyciu technik teoriodowodowych, pewne nieklasyczne logiki, w których formalizuje się pojęcie identyczności. Zajmujemy się również filozoficzną interpretacja tych logiki oraz możliwościami ich zastosowania.
Szymon Bręński Projekt badawczy finansowany ze statutowego funduszu Instytutu Psychologii w ramach konkursu dla młodych naukowców i doktorantów. Tytuł projektu "„Popraw się” - Zmiany rozwojowe i poznawcze uwarunkowania funkcjonowania mechanizmów kontroli i monitorowania mowy" Interesuję się psychologicznym (szczególnie poznawczym i behawioralnym) wymiarem zjawisk związanych z rozwojem człowieka i procesem jego socjalizacji, a także komunikacją interpersonalną i używaniem języka w mowie. Projekt "Kontrola procesu mówienia. Aspekty poznawcze i rozwojowe" jest realizowany w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską. Jego celem jest odpowiedź na pytanie o to jak kontrola procesu mówienia zmienia się w raz z wiekiem i w jakim stopniu rozwój kontroli procesu mówienia koresponduje ze zmianami rozwojowymi funkcji wykonawczych.
Radosław Trepanowski 1. Pełnienie roli przewodniczącego komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Nauk Psychologicznych Psychozjum 2. Otrzymanie grantu dla młodych naukowców WPiK UAM pt. "Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru przyczyn życia w pojedynkę" 3. Pełnienie roli współopiekuna Koła Naukowego Psychologii Społecznej WPiK UAM 4. Praca badawcza w grancie Grant OPUS 14 2017/27/B/NZ7/029) Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym 5. Otrzymanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/2019 6. Udział w projekcie normalizacji wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów Do moich głównych zainteresowań badawczych należy cyberpsychologia oraz psychologia ewolucyjna, jednakże zajmuję się również badaniami z zakresu psychologii społecznej i psychologii bliskich relacji. Szczególnie interesuje mnie badanie aktualnych zjawisk społecznych oraz prowadzenie analiz statystycznych. W ramach realizowanej pracy doktorskiej zajmuję się obecnie badaniem predyktorów sukcesu eSportowego, poza tym, również z zakresu cyberpsychologii, badam związki człowieka z technologią oraz zachowania ludzi w mediach społecznościowych. Dodatkowo zajmuję się obecnie badaniem aktualnych zjawisk i problemów społecznych, takich jak predyktory zachowań mających na celu ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 lub predyktory uczestnictwa w protestach.
Agata Tomczyk Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2017/26/E/HS1/00127 (stypendium doktoranckie) strukturalna teoria dowodu, logiki niefregowskie, ontologia sytuacji, programowanie funkcyjne
Łukasz Budzicz W trakcie studiów doktoranckich otrzymywałem stypendium dla najlepszych doktorantów Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji Pobyt na stypendium Sokrates-Erazmus na Uniwersytecie w Moguncji ewolucyjne wyjaśnianie zachowania człowieka, problemy z trafnością i rzetelnością danych w psychologii, metodologia badań psychologicznych, różnice indywidualne Ewolucyjne wyjaśnianie zróżnicowania konserwatyzm-liberalizm: pewne dane wskazują, że powyższe zróżnicowanie wynika z fundamentalnego ewolucyjnego przetargu między depresją in- i out-bredową (tj. obniżeniem poziomu dostosowania biologicznego wynikającego ze spółkowania z odpowiednio osobnikami zbyt blisko i zbyt daleko spokrewnionymi). Konserwatyzm jest ewolucyjnie wypracowanym rozstrzygnięciem tego dylematu w taki sposób, że konserwatyści wolą koszty (i korzyści) związane z depresją inbredową, a liberałowie, że wolą koszty (i korzyści) związane z depresją outbredową. W celu przetestowania tych hipotez przeprowadziłem duże (N>700) badanie populacyjne, które generalnie potwierdziło hipotezy: konserwatyści byli mniej skłonni do zawierania związków z osobami z innych narodów.
Maria Beisert 2016 - Statuetka Kobieta i mężczyzna, przyznawana za szczególny wkład w interdyscyplinarny rozwój seksuologii., 4. Międzynarodowy Kongres Medyczny: Kobieta i mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne 2016 - Nagroda JM Rektora UAM za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016 2013 - Nagroda Naukowa I stopnia Rektora UAM za książkę “Pedofilia” 1.Problematyka przemocy seksualnej: uwarunkowania przestępczości seksualnej, czynniki ryzyka wiktymizacji, symptomy, konsekwencje przemocy seksualnej 2.Normatywny i pozanormatywny przebieg rozwoju seksualnego 3.Seksualność dorosłych kobiet Projekt “Normatywne zachowania seksualne w okresie dzieciństwa” Celem badań jest analiza normatywnego rozwoju seksualnego okresu dzieciństwa. Analizy służyć będą pogłębieniu rozumienia istoty rozwoju seksualnego - jego uwarunkowań oraz różnorodności ekspresji - w kontekście normy seksuologicznej.
Anna Roszyk Wyróżnienie Rady Instytutu Psychologii za obronę i pracę doktorską „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych” (2017) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2008) Stypendia „dla najlepszych doktorantów” i z dotacji projakościowej za osiągnięcia w nauce podczas studiów doktoranckich (2008 – 2012) Grant badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N106 3513 40 „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych” (2011 – 2013) Wykonawca grantu badawczego NCN „Rola zniekształceń poznawczych w etiologii wykorzystania seksualnego dziecka” (UMO-2011/01/N/HS6/00396) (2011- 2013) Wykonawca w projekcie badawczym Instytutu Psychologii UAM „Czynniki kształtujące tożsamość płciową dzieci 5-8 letnich” (2011 - 2012) Główny wykonawca grantu MNiSzW N N106 2611 33 „Pedofilia: geneza i mechanizm powstawania zaburzenia” (kierownik Prof. M. Beisert) (2008 – 2010) Wykonawca grantu N N106 131437: „Uwarunkowania braku partnera życiowego we wczesnej dorosłości” (kierownik dr Katarzyna Palus) (2008) Udział w projekcie badawczym „Ja cielesne u osób z różnych grup wiekowych” UAM - współtworzenie narzędzia badawczego (2005 – 2006) Neuropsychologia sądowa: zaburzenia struktury i funkcji mózgu u przestępców seksualnych, neuropsychologiczny profil przestępcy seksualnego, użyteczność metod diagnozy neuropsychologicznej w wykrywaniu specyficznych dla perwersji seksualnych zaburzeń mózgu, standardy seksuologiczno-neuropsychologicznego badania sądowego. Seksuologia rozwojowa: normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny, w tym kształtowanie się tożsamości rodzajowej (tożsamości płci).
Michał Kosakowski Kosakowski, M. Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konfliktu o zasoby. Analiza stanów emocjonalnych i cech w ujęciu teorii poliwagalnej. Grant z Narodowego Centrum Nauki. Preludium NCN 2015/17/N/HS6/02794. Psychologia anomalistyczna, Psychologia teorii spiskowych, Cognitivie Science of Religion
Maciej Behnke 1. Kierownik grantu: Maciej Behnke, Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych, (The Role of Emotion Regulation in Esport Performance. Grant OPUS 20 z Narodowego Centrum Nauki, . 2020/39/B/HS6/00685, grudzień 2021 (1 315 165 PLN) . 2. Kierownik grantu: Maciej Behnke, Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie. (Psychophysiological model of challenge and threat in esport). Grant ETIUDA 7 z Narodowego Centrum Nauki, UMO-2019/32/T/HS6/00039, październik 2019 – wrzesień 2020. (107 328 PLN) 3. Kierownik grantu: Maciej Behnke, Łukasz Kaczmarek (opiekun). Afektywno-motywacyjny model psychofizjologiczny wyzwania i zagrożenia w e-sporcie: rola emocji motywujących do dążenia i niespecyficznej aktywności motorycznej nóg (Affective psychophysiological model of challenge and threat in e-sport: the role of approach-related emotions, and non-specific legs motor activity). Grant PRELUDIUM 13 z Narodowego Centrum Nauki, UMO-2017/25/N/HS6/00814, styczeń 2018 – grudzień 2020. (145 825 PLN) 4. Staż: Stanford University, CA, USA, Stanford Psychophysiology Laboratory, dyrektor prof. James J. Gross, Cel: Trening wykorzystania psychofizjologicznych metod w eksperymentach psychologicznych, czas pobytu: 07/2018- 09/2018 5. Staż: University College London, UK, opiekun stażu: prof. Nadia Berthouze, Cel: Trening wykorzystania behawioralnych metod w eksperymentach psychologicznych, czas pobytu: 01/2020 -03/2020 6. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 7. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii Naukowiec Przyszłości 8. Nagroda za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2019, w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, w konkursie organizowanym przez Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 9. Rada Redakcyjna w czasopiśmie: Psychology of Sport and Exercise 04.2021. 10. Wykład gościnny: Behnke M., & Kaczmarek, L.D., (2022). Piękno badań o e-sporcie – czyli czego nauczyliśmy się badając gry i graczy?. University of Wrocław. 11.01.2022. https://www.youtube.com/watch?v=DWbH1YoRXGk&t=2037s&ab_channel=Psychologia%26Gaming Psychofizjologia, Emocje, Esport Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych Ludzie na co dzień biorą udział w różnych sytuacjach zadaniowych, w których walczą o wysoką stawkę, np., rywalizują w sporcie, zdają egzaminy, czy biorą udział w rozmowach o pracę. Jedni osiągają w nich wyniki na najwyższym poziomie, realizując swoje cele. Inni natomiast, nie wytrzymują presji i osiągają wyniki poniżej oczekiwań. Istotne jest, aby zidentyfikować jakie procesy prowadzą do sukcesu, a jakie do porażki. W naszym projekcie zbadamy rolę jednego z takich czynników, a mianowicie regulacji emocji. Aby osiągnąć upragnione cele, ludzie muszą nie tylko poradzić sobie z wymogami sytuacyjnymi (np. znać odpowiedzi na pytania egzaminacyjne), ale muszą również opanować towarzyszące im emocje, poprzez proces zwany regulacją emocji. W naszym projekcie zorganizujemy zawody esportowe, które będą częścią zakrojonego na szeroką skalę, wieloetapowego eksperymentu laboratoryjnego z pomiarem reakcji fizjologicznych, poznawczych i behawioralnych. Poprzez badania ujęte w projekcie, sprawdzimy w jaki sposób regulacji emocji wpływa na wyniki graczy, emocje towarzyszące grze i kwestie związane ze zdrowiem graczy. Projekt ten przyczyni się do rozwoju wiedzy w takich dziedzinach psychologii jak psychologia emocji, psychologia sportu i psychofizjologia.
Agnieszka Wiatrowska Agnieszka Wiatrowska bierze aktywny udział w wielu konferencjach naukowych, między innymi: Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie; Ogólnopolska Konferencja „Człowiek i społeczeństwo”; Międzynarodowa Konferencja Religii i Duchowości; International Conference on Engineering Materials: EMSET. Historia Nowej Psychologii, ortodoksyjny behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia anomalistyczna, istnienie wolnej woli, determinizm i indeterminizm, szeroko pojęty ostracyzm społeczny. Ewolucja pojęcia wolnej woli w psychologii amerykańskiej w latach 1945 - 1990 jako przykład redukcjonizmu: praca z narzędziami Nowej Historii Psychologii w celu poznania czynników mogących mieć wpływ na poznanie historii ewolucji pojęcia wolnej woli w psychologii amerykańskiej w latach 1945 - 1990. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się biografiom, autobiografiom, a także innym dziełom B. F. Skinnera, E.S. Fromma oraz C.R. Rogersa, którzy brali udział w trwającej kilka dekad "bitwie o wolną wolę", stawiając naprzeciwko siebie determinizm i indeterminizm.
Jarosław Grobelny Efektywność zawodowa, teoria podejmowania decyzji, praktyka oparta na dowodach, uczenie maszynowe. Specyficzne i ogólne zdolności poznawcze jako predyktory efektywności zawodowej: celem obiektu jest potwierdzenie teorii specyficznej trafności, która zakłada, że to specyficzne (wybrane i ważone ze względu na grupę zawodową) zdolności są ważniejsze z punktu widzenia zachowań i wyników pracowników podczas realizowania przez nich zadań zawodowych. Podczas dotychczasowych prac udało się wstępnie potwierdzić teorię oraz wskazać ważny czynnik moderujący trafność obu omawianych grup zdolności, tj. poziom doświadczenia zawodowego i wprawy, którą osoba posiada w swoim zawodzie.
Helena Sęk 1983 - USA San Diego State University Prof. Herbert Harari wspólne badania 1986 Niemcy, Universität Trier pobyt w charakterze visiting professor 1990 - USA, Vermont University, visiting professor, współpraca z prof. G. Albee, prof. D. Forgays 1992 - 2008 Stała współpraca z zarządem European Health Psychology Society (Lipsk, Alicante, Bruksela, Dublin, Bordeaux, Wiedeń, Leiden, St. Andrew, Lizbona, Kos) 1993 - Współpraca z Bengurion University prof. A. Antonovsky wspólne seminaria naukowe, tłumaczenie książki o salutogenezie 2001-2008 Współpraca z Instytutem Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia w Lipsku. Pobyt w charakterze visiting professor. Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Złoty Medal za długoletnią służbę, 2013 Prof. dr hab. Helena Sęk - Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis nr 27, wyróżnienie to przyznawane jest uczonym, mającym szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019 Zainteresowania obejmują podstawy psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologię stresu i krytycznych wydarzeń oraz zasobów i problemy wsparcia społecznego i godność człowieka Analiza problemów godności i zdrowia. Przedmiotem studiów i badań są relacje pomiędzy elementami godności a rodzajem i poziomem poczucia zdrowia. Uwzględnia się znaczenie problemu zagrożeń Covidowych
Olga Węglerska Student board memeber of European Society on Family Relations (od 2018r.) Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Członkini nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu zdrowie i funkcjonowanie seksualne człowieka, przestępczość seksualna W ramach pracy doktorskiej prowadzę aktualnie badania dotyczące zdolności do mentalizacji u sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci.
Patrycja Chwiłkowska - Interesuję się rolą emocji i regulacji emocji w sporcie, szczególnie tym jak pozytywne emocje wpływają na wyniki sportowe. Stypendystka w projekcie badawczym Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych dra Macieja Behnke.
Paweł Ciesielski Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla absolwentów , 2021 Bezdzietność z wyboru (uprzedzenia wobec osób bezdzietnych z wyboru, charakterystyka grupy), psychologia rozwoju człowieka, psychologia rodziny Postawy wobec osób bezdzietnych z wyboru – predyktory i sposoby redukcji uprzedzeń Celem projektu jest eksploracja tematu uprzedzeń wobec osób bezdzietnych z wyboru. W tym celu stworzone zostanie narzędzie do badania nasilenia tego rodzaju uprzedzeń ze strony osób, które chcą mieć (lub mają) dzieci. Zweryfikowane zostaną również predyktory siły uprzedzeń wobec osób bezdzietnych z wyboru oraz strategie mające na celu obniżenie nasilenia tych uprzedzeń.
Maciej Hanczakowski 2020-2023 2018/31/G/HS6/01839 Context-dependent remembering in older adults. Funding scheme: BEETHOVEN 3. 2018-2021 2017/27/B/HS6/02001 Memory for goals: Goal-oriented behaviour in the face of distraction. Funding scheme: OPUS 14. 2014-2017 2013/09/B/HS6/0264 Do you know that you do not know? Determinants of 'don't know' responding in memory tasks. Funding scheme: OPUS 5. My research interests concentrate on issues surrounding memory - from basic processes of encoding and retrieval, both in the context of long-term and working memory, to decisional factors involved in remembering and commonly termed metamemory. The research project I currently supervise involves examining how memory of young and older adults is affected by context reinstatement - i.e., taking the context that accompanied encoding and re-presenting it at the time of retrieval from memory. The project examines the effects of context reinstatement on both the efficacy of memory retrieval and people's assessments of their own memory performance.
Marcin Wnuk Nagroda Rektora UAM za wybitne osiągnięcia naukowe Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Organizacji Rola Editor Guest w czasopiśmie Religions https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Meaning_Religiosity#published Bycie recenzentem w takich czasopismach jak Journal of Religion and Health, Frontiers in Psychiatry, czy Sustainabilty Bycie członkiem panelu ekspertów w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health Autorstwo następujących narzędzi badawczych: Skala Duchowości Pracowników, Skala Wdzięczności wobec Organizacji, skala Zaufania do Przełożonego Współtwórstwo Skali Lojalności Organizacyjnej W 2012 roku jako pracownik naukowy uczestniczyłem w stażu w ramach realizacji projektu pt.: "Sztuka współpracy - program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach", gdzie w firmie Exant miałem okazję wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie praktyczne dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Psychologia Pracy i Organizacji, Psychologia Religii, Psychologia Pozytywna oraz Psychologia Uzależnień. 1. Cnoty moralne (wdzięczność wobec organizacji, pokora w pracy, przebaczanie) jako predyktory dobrostanu zawodowego będące rezultatem zaangażowania w religijno-duchową sferę życia. 2. Psychospołeczne uwarunkowania subiektywnego dobrostanu osób z diagnozą obsesyjno-kompulsywnych zaburzeń seksualnych uczestniczących w spotkaniach Anonimowych Seksoholików. 3. Religijność jako podstawa dla kształtowania i odkrywania sensu życia wśród osób religijnych. 4. Pośrednie relacje między religijnymi sposobami radzenia sobie ze stresem a emocjonalnym dobrostanem i objawami depresji wśród studentów: Rola odkrywania sensu życia.
Monika Bobako NAGRODY • Nagroda im. Jana Długosza 2018 za książkę Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017. • Nominacja do nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego 2018 za książkę Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017. • 2012 finałowa nagroda naukowa tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców za najlepszy projekt badawczy w dziedzinie filozofia GRANTY • Grant NCN nr 2020/37/B/HS2/03370 na projekt badawczy "Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania". Projekt realizowany w latach 2020-2024 • Grant NCN nr 2011/03/B/HS1/01693 na projekt badawczy „Współczesna humanistyka wobec problemu islamofobii w Europie”. Projekt zakończony w 2017. • antropologia polityczna, historia idei oraz studia kulturowe • teoria postkolonialna, studia feministyczne, krytyczna teoria rasy • tematy dotyczące władzy, nierówności społecznych, relacji genderowych, marginalności, peryferyjności, kulturowo-politycznej specyfiki Europy Wschodniej /krajów post-socjalistycznych, rasy i rasizmu, w tym islamofobii i antysemityzmu, problemy świata postkolonialnego, szczególnie społeczeństw muzułmańskich, feminizm a islam Projekt badawczy: „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania” Celem projektu jest sproblematyzowanie fenomenu polskiej białości a dokładniej - zbadanie, w jaki sposób obecne w polskiej kulturze/historii strategie budowania tożsamości sytuują się wobec społecznych i politycznych hierarchii, w których bycie białym konotuje kulturową normę oraz domniemaną "wyższość". Teoretycznym punktem odniesienia jest w projekcie krytyczna teoria rasy, studia nad białością oraz teorie urasawiania.
Jerzy Marian Brzeziński członek korespondent PAN od: 1998; członek rzeczywisty PAN od: 2007; członek Prezydium PAN (2007-2011); przewodniczący Rady Kuratorów (dwie kadencje) Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i członek Prezydium PAN (w latach: 2011-2014; 2015-2018) Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu (w latach: 2004-2010); członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (w latach: 1998 - do dnia dzisiejszego Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN (w latach: 1981-2016) członek Komitetu Psychologii PAN; członek Komitetu Etyki w Nauce PAN Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (członek od 1991 r. do rozwiązania), przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych (w latach: 1997-2007) Komitet Badań Naukowych, członek zespołu Nauk Humanistycznych i Społecznych (1991-1994); członek Komitetu, przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych i Społecznych (1997-2004); Rada Nauki, członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, przewodniczący Zespołu Roboczego Nauk Humanistycznych i Społecznych ZR-1 (w latach: 2008-2010) Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Redaktor naczelny kwartalnika PAN "Nauka" (w latach: 2004 -); redaktor naczelny serii: „Wykłady z Psychologii”, Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar (w latach: 2000 – ); członek redakcji: „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities” (w j. ang.) – Amsterdam/New York: Rodopi (1981 – 2013), Leiden: Brill (w latach: 2014 – ); członek redakcji: "Polish Psychological Bulletin" (w latach: 1983 -); członek redakcji "Przeglądu Psychologicznego" (w latach: 1980-2021); członek redakcji: „Czasopismo Psychologiczne” (w latach: 1995 – 2019). Doktor honoris causa: Uniwersytet Gdański (2010), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (2010), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2018) Odznaczenia: Krzyż Kawalerski (1993) i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017); Medal Rektora UAM "Homini Vere Academico" (2020); Medal: „Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Profesor Jerzy Brzeziński zasłużony dla polskiej psychologii” (2018) filozofia nauki, metodologia badań psychologicznych, etyka badań naukowych, ewaluacja działalności naukowej, naukoznawstwo, naukometria, metody statystyczne w psychologii, planowanie eksperymentu, psychometria, diagnoza psychologiczna, kwestionariusze osobowości, Skale Inteligencji Davida Wechslera, uniwersytet. brak aktualnie realizowanego projektu badawczego
Monika Obrębska • Projekty badawcze (kierownictwo): Obrębska, M. Pozytywne i negatywne objawy zaburzeń językowych w schizofrenii. Projekt Badawczy Własny, Nr N N106 039734, na lata 2008-2011. • Staże zagraniczne i wizyty studyjne 1994 - Établissement Public de Santé Mentale de Ville-Évrard, Neuilly sur Marne, Francja 1995 - Université Paul Valéry, Montpellier, Francja • Nagrody i wyróżnienia 2003 nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM Problematyka psychologii języka i komunikacji: indywidualne style mówienia i komunikowania się w obszarze normy i patologii, kompetencja językowa i komunikacyjna, psychospołeczne uwarunkowania kompetencji społecznych oraz komunikacja perswazyjna, zwłaszcza w obszarze przemówień publicznych i skuteczności autoprezentacyjnej. Ostatnio prowadzone badania dotyczyły werbalnych wskaźników lęku w sytuacji społecznej ekspozycji oraz kontekstowych uwarunkowań języka kobiet i mężczyzn. Celem realizowanego obecnie projektu badawczego jest próba zrozumienia i integracji motywacyjnych, poznawczych i społecznych uwarunkowań mowy nienawiści, odwołujących się do klasycznych badań z zakresu psychologii społecznej nad uprzedzeniami i stereotypami, pokazanie jej psychospołecznych konsekwencji oraz wyodrębnienie cech charakterystycznych, umożliwiających precyzyjne zakwalifikowanie danej wypowiedzi do tej kategorii uzusu językowego.
Łukasz Dominik Kaczmarek - Wizyta naukowa na Stanford University, Laboratory of Psychophysiology, 2022 - Kaczmarek, Ł. (kierownik) Konstruktywne i destruktywne reakcje na sukces partnera – nowe wymiary teorii kapitalizacji w ujęciu psychologii zdrowia. Grant OPUS8 z Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji 2015-2017. Kierownik projektu. Główni wykonawcy: dr hab. Przemysław Guzik (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Prof. Todd Kashdan (George Mason University, USA). UMO-2014/15/B/HS6/02418 - Kaczmarek, Ł. (kierownik) Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska asymetrii rytmu serca w ujęciu psychologii zdrowia. Grant własny z Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji 2013 – 2015. Kierownik projektu. Główni wykonawcy: dr hab. Przemysław Guzik (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Brian Hughes (National University of Ireland, Galway). - Pozytyw 2016, Nagroda główna w kategorii najlepsza książka naukowa za monografię „Pozytywne interwencje psychologiczne. Zachowania intencjonalne a dobrostan”. - Pozytyw 2015, Nagroda główna w kategorii najlepszy artykuł naukowy z obszaru psychologii pozytywnej [Kaczmarek, Ł., Drążkowski, D. (2014). Pozytywne interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji związanych z poprawą własnego dobrostanu. Przegląd Psychologiczny, 4, 465-479.] „za klarowność teoretyczną i elegancję wywodu oraz za wyjaśnienie znaczenia wiedzy naukowej dla planowania pozytywnych interwencji”. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Od kilkunastu lat zajmuje się psychofizjologią pozytywnych emocji badając ich strukturę i funkcje w różnych obszarach życia, np. od relacji intymnych po esport. Prowadziłem badania nad grami MMORPG, Pokemon GO, Counter-Strike i FIFA. Założyłem i kieruję laboratorium posiadającym klasowej światy wyposażenie do pomiaru szerokiego zakresu fizjologicznych i behawioralnych wskaźników reakcji emocjonalnych. Badania prowadzę w nurcie psychologii pozytywnej koncentrując się na wyjaśnieniu i promowaniu konstruktywnych zjawisk. Obecnie w ramach Positive Gaming & Streaming Psychophysiology Lab rozpoczynam nowy cykl badań nad procesami emocjonalnymi wśród streamerów gier wideo według autorskiego modelu psychologicznego aktywności gamingowo-streamingowej. Silne zaangażowanie motywacyjne i emocjonalne graczy może przyczynić się do przełamania impasu w badaniach laboratoryjnych nad emocjami. Słaba stroną badań nad emocjami jest brak skutecznych metod wzbudzania intensywnych i autentycznych emocji, a takie właśnie wstępują u graczy. Kolejny problem typowych badań laboratoryjnych, to niskie zaangażowanie uczestników w proponowaną im aktywność zadaniową. Gry z kolei angażują bez reszty. Dodatkowym i unikatowym aspektem planowanych badań gamingowych jest koncentracja na aktywności streamingowej, która potęguje, pogłębia, poszerza i uplastycznia zjawiska emocjonalno-behawioralne poprzez nadanie im warstwy społecznej. W badaniach będzie można również szczegółowo opisać obciążenie fizjologiczne graczy wraz z jego potencjalnymi skutkami zdrowotnymi, co może mieć szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku streamingu wyjątkowo wyczerpującego ciało i umysł. Obecnie około 3 mld ludzi gra w gry komputerowe, 1 mld ogląda streamy gamingowe, a kilkadziesiąt milionów zajmuje się streamingiem.
Aleksandra Pilarska - uzupełnienie
Generated by wpDataTables
Skip to content