dr Joanna Zinczuk-Zielazna

Podstawowe informacje:

e-mail: jzinczuk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 104

Telefon: 618292137

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2521-0322

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM124742/

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia społeczna – konwersatoria, ćwiczenie, wykład
 • Psychologia stosowana – Psychologia społeczna
 • Praca empiryczna
 • Seminaria magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Zinczuk, J. (2008). Koherencja komponentów reakcji emocjonalnej a style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi – raport z badań. Psychologia – Etologia – Genetyka, 17, 59-88.
 • Zinczuk, J., Dubińska, P., Małkiewicz, M., Martyniuk, U., Szabat, M., Walczuk, N. (2008). Problem stabilności zachowań antyspołecznych w ciągu życia człowieka (s. 143-161). W: J. Słapińska (red.). Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Zinczuk, J., Draheim, Sz. E. (2009). Represywny styl radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi a samooszukiwanie. Czasopismo Psychologiczne, 15 (1), 23-41.
 • Zinczuk, J. (2011). Wyrazy mimiczne emocji osób nieśmiałych. Czasopismo Psychologiczne, 17 (2), 195-205.
  Poniatowska-Leszczyńska, K.,
 • Zinczuk-Zielazna, J. (2014). Mechanizm wyparcia – teoria i badania. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 117-123.
 • Zinczuk-Zielazna, J., Obrębska, M. (2016). Styles of coping and the level of dogmatism in utterance texts as an indicator of anxiety in situations of social exposure. Polish Psychological Bulletin, 47 (4), 402-411.
 • Obrębska, M., Zinczuk-Zielazna, J. (2016). Style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi a częstość użycia partykuł w wypowiedziach jako wskaźnik lęku w sytuacji społecznej ekspozycji. Socjolingwistyka, 30, 261-275.
 • Obrębska, M., Zinczuk-Zielazna, J. (2017). Explainers as an Indicator of Defensive Attitude to Experienced Anxiety in Young Women Differing in Their Styles of Coping with Threatening Stimuli. Psychology of Language and Communication, 21 (1), 34-50.
 • Zinczuk-Zielazna, J., Słysz, A. (2018). Autopercepcja cech osobowości u kobiet niskolękowych, wysokolękowych i wypierających. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio J, 31 (4), 197-217. DOI: 10.17951/j.2018.31.4.197-217
 • Zinczuk-Zielazna, J., Kleka, P., Obrębska, M. (2018). Verbal fluency and emotional expression in young women differing in their styles of coping with threatening stimuli. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 330-342, doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2018.80201

Ważniejsze publikacje:

Zinczuk-Zielazna, J., Kleka, P., Obrębska, M. (2018). Verbal fluency and emotional expression in young women differing in their styles of coping with threatening stimuli. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 330-342.

W badaniu postanowiliśmy sprawdzić czy lęk ujmowany jako cecha osobowości oraz doświadczane emocje mierzone w dwojaki sposób: poprzez subiektywne skale szacunkowe oraz bardziej obiektywną metodę jaką jest System Kodowania Ruchów Twarzy Ekmana, Friesena i Hagera (2002), będą wpływały na emocjonalną fluencję słowną rozumianą jako liczba generowanych słów w odpowiedzi na pytanie o najbardziej lubianą i najbardziej nielubianą cechę swojej osobowości. W badaniu przesiewowym wzięło udział 570 studentów, z których wyłoniono 90 kobiet zakwalifikowanych do jednej z trzech grup: osób wysokolękowych (N = 30), niskolękowych (N = 30) i wypierających (N = 30) wyróżnionych na podstawie kryteriów zaproponowanych przez Weinbergera i współpracowników (1979; por. Myers, 2000, 2010). Zadanie badawcze, którego celem było wzbudzenie emocji, polegało na wygłoszeniu kilkuminutowego przemówienia przed audytorium ekspertów i kamerą. Uzyskano dowody na istotny związek między stanami emocjonalnymi a fluencją słowną. Strach rozpoznawany za pomocą FACS okazał się być emocją najsilniej skorelowaną z ogólną płynnością werbalną. Struktura wyników wskazuje, że na wielomówność badanych w sytuacji mówienia przed publicznością silniejszy wpływ miały aktualnie przeżywane emocje niż cecha lęku mierzona kwestionariuszowo.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2000 Uzyskanie indywidualnego certyfikatu z Laboratorium profesora Paula Ekmana poświadczający opanowanie Systemu Kodowania Ruchów Twarzy (FACS), uprawniającego do posługiwania się metodą w badaniach

 • 2005-2007 Projekt badawczy promotorski finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H01F 062 29 nt. Koherencja komponentów reakcji emocjonalnej a represywny styl radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi

 • 2017-2018 Projekt badawczy NCN nr 2017/01/X/HS6/01446 nt. Wpływ doświadczanych emocji, cech osobowości i treści bieżących myśli na zachowania pomocne młodych kobiet i mężczyzn

 • od 2009 Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • Ekspresja emocji, lęk i style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi, zachowania pomocne i prospołeczne, a ostatnio psychologia pasji.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

W ujęciu Dualistycznego modelu pasji Roberta J. Valleranda (2015) pasja to silna skłonność do angażowania się w aktywność, którą człowiek kocha i uważa za ważną, w której realizację inwestuje swoją energię i czas, która staje się częścią tożsamości człowieka. Model zakłada dwie ścieżki internalizacji aktywności – autonomiczną i kontrolowaną, które prowadzą do rozwoju odpowiednio harmonijnej i obsesyjnej pasji. Badanie eksploruje związki między typem pasji do studiów akademickich i konstruktem Ja a jakością relacji koleżeńskich. Założono także pośredniczącą rolę emocji doświadczanych podczas wykonywania pasjonującej aktywności. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Psychoterapeutka w INVENIO Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content