dr Monika Zielona-Jenek

Podstawowe informacje:

e-mail: monika.zielona-jenek@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 85

Telefon: 618292302

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2730-5202

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM124759/

Funkcje pełnione na UAM:

 • prodziekan WPiK ds. kształcenia
 • członkini Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych WPiK

Prowadzone zajęcia:

 • Specjalność: Seksuologia kliniczna (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia)
 • Ścieżka: Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego
 • Wykład fakultatywny: Child abuse and neglect in social and psychological perspective (zajęcia dla studentów WPiK oraz studentów programu Erasmus)
 • Wykłady na Studiach Podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (Edukacja seksualna, Diagnoza sytuacji dziecka w kontekście podejrzenia wykorzystania seksualnego, Interwencje wobec zjawiska wykorzystania seksualnego dziecka)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Glowinska, A. Duleba, A.J., Zielona-Jenek, M., Siakowska, M. Pawelczyk, L., Banaszewska, B. (2020). Disparate Relationship of Sexual Satisfaction, Self-Esteem, Anxiety and Depression with Endocrine Profiles of Women With or Without PCOS. Reproductive Sciences, 27, 1, 432-442. doi: 10.1007/s43032-019-00061-0
 • Zielona-Jenek, M. (2020). Zaburzenia seksualności u dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 470-476). Warszawa: WN PWN.
 • Zielona-Jenek, M. (2020). Dziecko w postępowaniu sądowym. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 701-710). Warszawa: WN PWN.
 • Izdebska, A., Zielona-Jenek, M. (2019). Relacja lekarza z małoletnim, który doświadczył wykorzystania seksualnego. Uwarunkowania przebiegu kontaktu i jego znaczenie dla procesu diagnozy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(4), 38–64.
 • Zielona-Jenek, M., Sakson-Obada, O., Czapczynska, A. (2019). Restoring the body: changes in body self in the course of a focusing and arts-based therapy program for female interpersonal trauma survivors. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 324–340. doi:10.5114/cipp.2019.92958
 • Zielona-Jenek, M. (2018). Sexual preference and associated disorders: toward an extended model of description [Preferencje seksualne i zaburzenia z nimi związane: w stronę rozszerzonego modelu opisu]. Psychiatria Polska, 52, 6, 1063-1073. doi:10.12740/PP/82193
 • Zielona-Jenek, M. (2017). Seksualizacja – definicje, polemiki i próba rekonceptualizacji. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 16, 3, 9-36.
 • Szumski, F., Zielona-Jenek, M. (2016). Child molesters’ cognitive distortions. Conceptualizations of the term. [Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka. Konceptualizacje pojęcia.] Psychiatria Polska, 50, 5, 1053–1063. doi:10.12740/PP/37470
 • Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczynką – jestem chłopcem. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ważniejsze publikacje:

Zielona-Jenek, M. (2018). Sexual preference and associated disorders: toward an extended model of description [Preferencje seksualne i zaburzenia z nimi związane: w stronę rozszerzonego modelu opisu]. Psychiatria Polska, 52, 6, 1063-1073. doi:10.12740/PP/82193
Pojęcie preferencji seksualnych człowieka odnosi się do względnie stałych wzorców reagowania seksualnego i kierowania zachowań seksualnych ku określonym bodźcom pobudzającym, ważnym także dla satysfakcji seksualnej. Preferencje dotyczyć mogą cech obiektu, jak również samej czynności seksualnej. Diagnozowanie preferencji seksualnych odbywa się, w podstawowym zakresie, przy użyciu kryteriów zaburzeń określonych w klasyfikacjach diagnostycznych takich jak ICD-10 czy DSM 5. I choć posłużenie się tymi kryteriami pozwala na przyporządkowanie preferencji seksualnych pacjenta do obszaru zdrowia lub choroby, wydaje się jednak dalece niewystarczające do pełnego opisu możliwej złożoności indywidualnego wzorca zainteresowań seksualnych.
Celem artykułu jest przedstawienie uszczegółowionego, dymensonalnego modelu opisu preferencji seksualnych. Propozycja ta zakłada opis dwóch aspektów preferencji: aspektu treściowego, określającego indywidualną hierarchię bodźców seksualnie atrakcyjnych i awersyjnych oraz aspektu formalnego. Ten ostatni obejmuje cztery wymiary: zakres różnorodności bodźców mieszczących się we wzorcu zainteresowań seksualnych pacjenta, zmienność preferencji w czasie, spójność pomiędzy poszczególnymi komponentami reagowania na bodźce seksualne oraz wgląd we własne preferencje. Zaproponowany model ma za zadanie uzupełniać podstawowy opis preferencji seksualnych dokonywany w oparciu o obowiązujące kryteria zaburzeń. Stanowić ma narzędzie pomocne w praktyce diagnostycznej, przede wszystkim w precyzyjnym określaniu różnorodności problemów
pacjentów związanych z cechami ich seksualnych zainteresowań. Może także stać się inspiracją dla nowych badań nad mniej eksplorowanymi dotąd właściwościami wzorców zainteresowań seksualnych.
Opisany w artykule model jest weryfikowany obecnie w projektach badawczych (Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim, Preferencje seksualne młodych mężczyzn). 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Wizyta studyjna w Center of Research and Education in Forensic Psychology, University of Kent, Canterbury (2012)
 • Wizyta studyjna w Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamurg (2015)
 • Organizacja i pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Etyki przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym (od 2018)

Zainteresowania badawcze:

Typowy, nietypowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego człowieka. Przemoc seksualna: etiologia i konsekwencje, diagnoza i interwencja wobec osób uczestniczących w sytuacjach przemocy seksualnej.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim.
Celem projektu jest analiza sposobów rozumienia przez sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim różnych relacji interpersonalnych, w tym relacji intymnych i opiekuńczych. Teoretyczną podstawą projektu są koncepcje ogólne, dotyczące przetwarzania informacji o doświadczeniach i zachowaniach seksualnych, a także modele szczegółowe, skoncentrowane na wyjaśnieniach mechanizmów popełniania przestępstw seksualnych (w tym: zniekształceń poznawczych i dewiacyjnych wzorców reagowania seksualnego). W ramach projektu przeprowadzony został krytyczny przegląd literatury na temat mechanizmów poznawczych w etiologii przestępstw seksualnych na szkodę dzieci i nastolatków. Stał się on punktem wyjścia do przeprowadzenia badań z udziałem mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz grup porównawczych (skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę osób dorosłych, przestępstwa nie-seksualne i mężczyzn nigdy nie karanych). W chwili obecnej trwa opracowanie wyników badania. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz instytucji (szkoły, przedszkola, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów, Warsztaty Terapii Zajęciowej) i organizacji pozarządowych (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu) dotyczące rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, roli dorosłych we wspieraniu rozwoju seksualnego dzieci, problematyki wykorzystania seksualnego dziecka
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących przemocy seksualnej (w postępowaniach sądowych, w procedurach kościoła katolickiego)
  Popularyzacja wiedzy seksuologicznej w mediach (radio, telewizja, czasopisma, portale internetowe)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content