prof. UAM dr hab. Michał Ziarko

Podstawowe informacje:

e-mail: ziarko@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 107

Telefon: 618292136

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7530-3167

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM112417/

www: ziarkopsychoterapia.wordpress.com

Funkcje pełnione na UAM:

 • 2020 – obecnie. Członek Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

 • 2019 – członek Zespołu Kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu (dyscyplina: psychologia).

 • 2016–2019– członek Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 • 2016–obecnie – egzaminator podczas egzaminów doktorskich z zakresu psychologii prowadzonych w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku oraz Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

 • 2014-2016 – przewodniczący Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Warchoł-Biedermann, K., Daroszewski, P., Bączyk, G., Greberski, K., Bugajski, P., Karoń, J., Mojs, E., Ziarko, M., Jasielska, A., Samborski, W. (2021). Dysfunctional Coping Mediates the Relationship between Stress and MentalHealth in Health Care Staff Working Amid the COVID-19 Pandemic. Medical Principles and Practice, 1-6 doi:10.1159/000516181 Pkt. 70 /IF=1,295/2019

 • Ziarko, M., Mojs, E., Sikorska, D., Samborski W. (2020). Coping and Life Satisfaction – Mediating Role of Ego-Resiliency in Patients with Rheumatoid Arthritis. Medical Principles and Practice, 29, 160-165. doi:10.1159/000503708 Pkt. 70 /IF=1,103/2018

 • Przystańska, A., Jasielska, A., Ziarko, M., Pobudek-Radzikowska, M., Maciejewska-Szaniec, Z., Prylińska-Czyżewska, A., Wierzbik-Strońska, M., Gorajska, M., Czajka-Jakubowska, A. (2019). Psychosocial Predictors of Bruxism. BioMed Research International, 1-8. https://doi.org/10.1155/2019/2069716 Pkt. 70 / IF: 2,179

 • Ziarko, M., Siemiątkowska,K., Sieński, M., Samborski, W., Samborska,J., Mojs, E. (2019). Mental Health and Rheumatoid Arthritis: Toward Understanding the Emotional Status of People with Chronic Disease. BioMed Research International, 2019, 1-8. doi: https://doi.org/10.1155/2019/1473925 Pkt. 70 / IF: 2,179

 • Jasielska, A., Ziarko, M. (2019). Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 70(1), 1-14. doi: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00757 Pkt. 40 / IF: 0,778

 • Ziarko, M., Mojs, E., Kaczmarek, Ł. D., Warchołl-Biedermann, K., Malak, R., Lisinski, P., Samborski, W. (2015). Do urban and rural residents living in Poland differ in their ways of coping with chronic diseases? European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19, 4227-4234. IF=1,213/2014 15 punktów MNiSW

 • Ziarko, M., Jasielska, A., Mielcarek, M. (2018). Habitual worry as a factor sustaining depressive symptoms in patients with rheumatoid arthritis. Przegląd Psychologiczny, 61(4), 567–579.

 • Mojs, E., Bartkowska, W., Kaczmarek, Ł. D., Ziarko, M., Bujacz, A., Warchoł-Biedermann, K. (2015). Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) – pomiar depresji w grupie studentów. Psychiatria Polska, 49, 135–144. doi: 10.12740/PP/22934 IF=0,753/2015

 • Ziarko, M., Mojs, E., Piasecki, B., Samborski, W. (2014). The mediating role of dysfunctional coping in the relationship between beliefs about the disease and the level of depression in patients with rheumatoid arthritis. The Scientific World Journal, 1-6. doi: 10.1155/2014/585063 IF=1,730/2013 30 punktów MNiSW

 • Ziarko, M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. ISBN 978-83-62243-89-1

Ważniejsze publikacje:

Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej – monografia poświęcona jest psychologicznym aspektom chorób przewlekłych. Zostały w niej opisane ogólne i specyficzne mechanizmy zmagania się ludzi z takim krytycznym wydarzeniem życiowym jakim jest choroba przewlekła. Analizy prowadzone są w odniesieniu do osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę niedokrwienna serca oraz cukrzyce typu I.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Kierownik projektu badawczego „Radzenie sobie z chorobą przewlekłą – psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje”. Projekt finansowany w ramach środków na badania własne NCN nr. 2011/01/B/HS4/00423. Projekt realizowany w latach 2011-2014

 • Główny wykonawca w projekcie: „Podmiotowe, transgeneracyjne i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych”. Projekt finansowany w ramach środków na badania własne KBN nr. 94 958. Kierownik projektu dr. A. Rosińska.

 • Współautorstwo i wykonawstwo (ze strony UAM) międzyuczelnianego projektu badawczego nt. „Dieta, aktywność ruchowa, motywacja – program DAM promujący prozdrowotną dietę i aktywność ruchowa wśród mieszkańców Poznania zmagających się z metabolicznymi chorobami cywilizacyjnymi”. Grant na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze międzyuczelnianym (Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), 7/786/WI/10. Kierownik: prof. dr hab. Jan Jeszka. Czas trwania: maj 2010 – listopad 2010.

Zainteresowania badawcze:

Procesy adaptacji do choroby przewlekłej, mechanizmy wyjaśniające kształtowanie się zachowań zdrowotnych

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Leczenie biologiczne i jego następstwa dla funkcjonowania pacjentów z chorobami reumatycznymi. Celem tego projektu jest całościowa ocena dobrostanu osób z chorobami reumatycznymi uwzględniająca aspekty funkcjonowania: emocjonalnego i behawioralnego. Badania mają na celu uchwycenie zmian w nastroju chorych następujących w trakcie leczenia biologicznego.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • 2017 – Zajęcia w ramach Festiwalu Nauki pt. Komunikacja międzyludzka z perspektywy Analizy Transakcyjnej.

 • 2013 – uczestnictwo w programie przeciwdziałania przemocy prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Projekt realizowany, w ramach powiatowego programu przeciwdziałania przemocy na lata 2011-2015.

 • 2012 – prowadzenie zajęć poświęconych radzeniu sobie ze stresem w ramach projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL). Realizator: Stowarzyszenie Na Tak.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content