dr Jowita Wycisk

Podstawowe informacje:

e-mail: jowita@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 102

Telefon: 618292354

Orcid: 0000-0001-6764-9398

Researchportal: 

www: http://jowita.home.amu.edu.pl

Funkcje pełnione na UAM:

 • Członkini Zespołu ds. strategii antydyskryminacyjnej i mediacji
 • Opiekunka Koła Naukowego Psychologii LGBT+

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia ogólna: Emocje i motywacja (konwersatorium i ćwiczenia)
 • Psychologia osobowości (konwersatorium i ćwiczenia)
 • Samookaleczenia: próba zrozumienia zjawiska (wykład fakultatywny)
 • Kategoria płci w teorii i badaniach psychologicznych (wykład fakultatywny)
 • Mindfulness. Trening uważności jako forma psychoprofilaktyki i samorozwoju (seminarium fakultatywne)
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Wycisk, J., Ziółkowska, B. (2016). Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia kobiet. W: A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak (red.) Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 277-296.
 • Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2016). Zachowania autodestruktywne. Planowanie działań interwencyjnych na terenie szkoły – pytania, uwarunkowania, procedury. W: P. Prüfer (red.). Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała. Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 175-198.
 • Woźniak, M., Wycisk, J. (2017). Styl przywiązania i udział w warsztatach kompetencji opiekuńczych a poczucie bezradności matek w sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 18 miesiąca życia. W: K. Lubiewska (red.). Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 146-163.
 • Wycisk, J., Zielona-Jenek, M. (2017). Konstrukcja stereotypowego wizerunku mężczyzn i kobiet w wybranch polskich publikacjach naukowych z dziedziny psychologii. Kultura i Społeczeństwo, 2, 169-194.
 • Wycisk, J. (2017). Wspieranie rozwoju tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych na przykładzie warsztatu „Coming out a linia życia”. Psychoterapia, 4 (183), 41-54. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2017/41Wycisk_Psychoterapia_4_2017.pdf
 • Wycisk, J. (2017). Heteroseksizm i jego znaczenie dla pracy psychologicznej z rodzinami LGB. Sytuacja w Polsce. Psychologia Społeczna, 12 (4) 43, 415-429. http://spbulletin.com/articles/wycisk-j-2017-heterosexism-and-its-significance-for-psychological-work-with-lgb-families-the-situation-in-poland/
 • Wycisk, J. (2018). Homofobia jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Dziecko Krzywdzone, 17 (1), 96-114, http://www.dzieckokrzywdzone.pl
 • Wycisk, J. (2018). Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass. Człowiek i Społeczeństwo, T. XLV, 217-244.
 • Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2019). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.

Ważniejsze publikacje:

Wycisk, J. (2018). Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass. Człowiek i Społeczeństwo, T. XLV, 217-244.
Artykuł stanowi teoretyczne opracowanie zagadnienia rozwoju tożsamości kobiet pozostających w związkach z kobietami i wychowujących dzieci, bazujące na koncepcji Vivienne Cass. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant Wydziału Psychologii i Kognitywistyki na projekt badawczy pt.: „Opieka rodzicielska w warunkach stresu mniejszościowego u matek-lesbijek” (2020 r.)
 • Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

Zainteresowania badawcze:

W ramach moich zainteresowań badawczych mieszczą się następujące zagadnienia:

 • rodzicielstwo osób tej samej płci podejmowane w warunkach nasilonego heteroseksiszmu
 • rozwój tożsamości mniejszościowej u osób homoseksualnych i biseksualnych
 • stres mniejszościowy i jego związki ze zdrowiem psychicznym
 • kategoria płci (gender) w psychologii
 • (hetero)seksizm w badaniach psychologicznych
 • psychologia krytyczna

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Stres mniejszościowy i kompetencje rodzicielskie kobiet wychowujących dzieci w związkach z kobietami
Problemy badawcze projektu skupiają się wokół specyfiki stresu mniejszościowego doświadczanego przez kobiety żyjące w związkach z kobietami i wychowujące dzieci, jego odniesienia do stresu mniejszościowego wynikającego z mniejszościowej tożsamości seksualnej oraz jego znaczenia dla funkcjonowania w roli rodzica (ogólne i specyficzne kompetencje rodzicielskie). 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • aktywną działalność w organizacjach pozarządowych (Fundacja Tęczowe Rodziny, Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM), w tym działalność organizacyjną, edukacyjną i antydyskryminacyjną;
 • współpracę z Urzędem Miasta Poznania w zakresie opracowywania polityk miejskich: członkostwo w Zespole Eksperckim ds. polityki równości i różnorodności, powołanym przez Prezydenta m. Poznania; członkostwo w Zespole ds. polityki prorodzinnej;
 • współpraca w opracowaniu programu zajęć edukacyjnych dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z rodzinami i dziećmi w ramach międzynarodowego projektu pt.: „Doing Right(s): Innovative tools for professional working with LGBT families”.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content