dr Julita Wojciechowska

Podstawowe informacje:

e-mail: julawoj@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 84

Telefon: 618292138

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1678-3954

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM100205/

Funkcje pełnione na UAM:

 • Członek Rady Programowej
 • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów stacjonarnych (psychologia)
 • Konsultant psychologiczny ds trudności w studiowaniu przy Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Prowadzone zajęcia:

 • Specjalność Organizacja Środowiska uczenia się
 • Wprowadzenie: Psychologia edukacji
  Psychologia stosowana: Psychologia edukacji
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy psychologii jedzenia -wykład fakultatywny
 • Seminaria magisterskie
 • Zajęcia spersonalizowane (tutoring) na specjalnościach nauczycielskich
 • Warsztaty z podstawy psychologii dla nauczycieli

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Mojs, E, Kubiak, M., Wojciechowska, J. Regulacyjne właściwości programów prewencji otyłości u dzieci i młodzieży a środowiskowe czynniki ryzyka. Pielęgniarstwo polskie, 2008, 4 (30), 283-286,
 • Wojciechowska, J. (2010). Zachowania żywieniowe rodziców jako uwarunkowania samokontroli jedzeniowej u dzieci. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat , s.75 – 98
 • Wojciechowska J., Stanisławska-Kubiak, M., Mojs, E. (2011). Sytuacja psychologiczna matki dziecka chorego na cukrzycę. Etapy procesu adaptacji do choroby jako wyznacznik wspierania i warunek pośredni równowagi glikemicznej dziecka. Nowiny Lekarskie, 80, 6, 452-460,
 • Wojciechowska Julita; Rodzinne środowisko żywieniowe jako istotny czynnik kształtowania profilaktyki otyłości u dzieci i młodzieży, Pielęgniarstwo Polskie, 1(51) (2014),
 • Mojs Ewa, Stanisławska-Kubiak Maia, Wójciak Rafał, W., Wojciechowska Julita, Przewoźnik Sabina; Reduced iron parameters and cognitive processes in children and adolescents with DM1 compared to those with standard parameters, JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE, 64 (2016), str. 782-785
 • Julita Wojciechowska; Matka i ojciec w kuchni i przy stole. Analiza zróżnicowania ról w kwestii żywienia dzieci. w Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją., red.: Przybył Iwona, Żurek Aldona, Wydawnictwo WNS (2016), Str. 123-138,
 • Wojciechowska Julita, Bąbka Beata; Uwarunkowania restrykcyjnych zachowań jedzeniowych u dziewcząt w okresie adolescencji w Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, red.: Matysiak-Błaszczyk Agata, Jankowiak Barbara, Wydawnictwo Naukowe UAM (2016), Str. 297-311, Status: Opublikowano; – 2b. Rozdział w monografii naukowej,
 • Wojciechowska, J. (2017). Środowiskowe uwarunkowania rozwoju nawyków jedzeniowych dzieci. W: E. Łodygowska, E. Pieńkowska (red.) Psychologia wieku rozwojowego. Norma –nietypowość – patologia (s. 121-140). Szczecin: Wydawnictwo Wolumina.pl
 • Wojciechowska Julita; Rodzina przy stole. Analiza zachowań rodziców i dzieci Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych (2019), Str. 1-140,
 • Wojciechowska, J. Kontrola rodzicielska w procesie karmienia – nowe perspektywy i wyzwania W L. Bakiera (red.) Rodzicielstwo –ujęcie interdyscyplinarne. Wydawnictwo UAM 2020,
 • Kaczan, R., Brzezińska, A. I., Wojciechowska, J. (2013). Social participation, identity style and identity dimensions in late adolescence among students of three types of vocational schools.
  Polish Psychological Bulletin, 3, 184-195

Ważniejsze publikacje:

W publikacji „Rodzina przy stole. Analiza zachowań rodziców i dzieci” przedstawiono psychologiczną analizę rodzinnych uwarunkowań rozwoju zachowań związanych z procesem jedzenia, To przede wszystkim rodzice, kształtując środowisko rozwoju dziecka, oddziałują na formowanie zachowań związanych z jedzeniem, m.in. poprzez dominujący styl opieki rodzicielskiej, modelowanie zachowań jedzeniowych, tworzenie środowiska żywieniowego, praktyki związane z karmieniem oraz strukturę posiłków rodzinnych.
Prezentowane wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań i ich analizy odnoszą się do nurtu badań określanego jako model rozwojowy, w którym zakłada się oddziaływania czynników środowiskowych z wykorzystaniem takich mechanizmów, jak: eskpozycja, uczenie się społeczne i uczenie się asocjacyjne. Współzmienność tych czynników kształtuje określone preferencje członków rodziny w zakresie wyborów zachowań służących samoregulacji w środowisku żywieniowym.
Materiał badawczy uzyskano w ramach projektu badawczego NCN, nr NN106 010440 pt. Zachowania żywieniowe rodziców w kontekście rozwoju samoregulacji zachowań jedzeniowych dzieci.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Wojciechowska, J, (2008-2010). Projekt systemowy nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 nt.: Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych EFS / PFRON, współautor ekspertyzy.
 • Wojciechowska, J. (2009-2012). Projekt KE w Instytucie Psychologii UAM pt.: EUROPLAT – European Network for Psychology Learning & Teaching realizowanego w ramach programu Lifelong Learning Programme przez Komisję Europejską, badacz w ramach projektu
 • Wojciechowska, J. (2010-2014). Projekt badawczy MNiSzW nr NN106 047839 pt.: Konstrukcja narzędzi do psycholo¬gicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia. Kierownik: dr Sławomir Jabłoński. Poznań: Instytut Psychologii UAM, sędzia kompetentny
 • Wojciechowska, J. (2011-2018). Projekt badawczy NCN, nr NN106 010440, pt. Zachowania żywieniowe rodziców w kontekście rozwoju samoregulacji zachowań jedzeniowych dzieci. kierownik projektu
 • Wojciechowska, J. (2020-2021). Grant Rektora UAM Szybka ścieżka w celu sfinansowania badań nad COVID-19 pt. Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społecznej.

Zainteresowania badawcze:

Interesują mnie strategie oddziaływania rodziców, które kształtują u dzieci umiejętności zdrowej regulacji zachowań związanych z jedzeniem tzn. przyjmowania jedzenia podczas odczuwania głodu i hamowania jedzenia w sytuacji nasycenia. Kompetencja samoregulacji kształtowana w dzieciństwie wskazywana jest jako podstawowy czynnik zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży, jak również w dorosłości.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Celem aktualnie prowadzonych badań (Wojciechowska, J. (2020-2021). Grant Rektora UAM Szybka ścieżka w celu sfinansowania badań nad COVID-19 pt. Strategie kontrolne matek wobec zachowań jedzeniowych dzieci w warunkach izolacji społeczne) jest ustalenie, czy w jaki sposób żywieniowe funkcjonowanie matek i dzieci zmieniło się czasie pandemii. Ważnym jest tu również ustalenie, jakie czynniki mogą wpływać z jednej strony na zmiany lub i ich brak w ich funkcjonowaniu żywieniowym w kontekście izolacji społecznej, z drugiej na sposób oddziaływania interwencji pomocowych, wsparcia dla matek (rodziców) w przypadku utrwalania się rozwojowo niekorzystnych strategii działania (np. kontroli restrykcyjnej) zależnej od tych czynników poprzez analizę czynników nie tylko behawioralnych, ale i osobowościowych matek.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Stały konsultant merytoryczny miesięcznika „Twoje Dziecko” 2009-2017
 • Stały doradca w zakresie psychologii małego dziecka w miesięczniku „Twoje Dziecko” 2009-2017
 • Udział jako ekspert w akcji społecznej marki Bebilon „Mama wraca do pracy” 2010, 2011
 • Warsztaty dla rodziców finalistek konkursu „Jestem szefową” w projekcie prowadzonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania – Organizatora konkursu. Głównym Partnerem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowym Partnerem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie
 • Wykład pt. „Pomiar efektów uczenia się” dla nauczycieli i wychowawców Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. XII 2014
 • Warsztaty pt. Rozwój w 5 aktach w Instytucie Teatralnym im Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Szkoły Pedagogów Teatru , 2014
 • wykład pt. Samoregulowane uczenie się : od czego zacząć do czego dążyć
 • warsztaty pt Wspomaganie kompetencji uczenia się. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi, 2014,
 • Poznańskie Dni Rodziny, Seminarium: Wokół ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?, Usługa, Poznańskie Dni Rodziny, Seminarium: Wokół ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka? Wykład: Posiłki rodzinne, czyli ciało i duch przy stole , 05, 2018

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content