dr Marcin Wnuk

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana: Specjalność: Doradztwo personalne – Ćwiczenia z zespołów pracowniczych
 • Psychologia stosowana: Psychologia pracy i organizacji – Ćwiczenia z diagnozy organizacyjnej

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Wnuk, M., Marcinkowski, J.T., Fobair, P. (2012). The role of purpose in life and hope in shaping happiness and life satisfaction among cancer patients. Journal of Psychosocial Oncology, 30(4), 446-460.
 • Wnuk, M., Marcinkowski, J.T. (2014). Do existential variables mediate between religious-spiritual facets of functionality and psychological wellbeing, Journal of Religion and Health, 53(1), 56-67.
 • Wnuk, M. (2015). Determining the influence religious-spiritual values on levels of hope and the meaning of life in alcohol co-dependent subjects receiving support in self-help groups. Journal of Substance Use, 20(3), 194-199.
 • Wnuk, M. (2017). Psychometrics properties of Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire among students from Poland and Chile. Pastoral Psychology, 4(66), 551-562.
 • Wnuk, M. (2017). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Przywiązania do Organizacji. Organizacja i Kierowanie, 3(177), 109-125.
 • Chirkowska-Smolak, T, Wnuk, M. (2018). Lojalność pracowników wobec organizacji – operacjonalizacja pojęcia oraz weryfikacja psychometryczna Skali Lojalności Pracowników. Organizacja i Kierowanie, 183(4), 185-198.
 • Wnuk, M. (2017b). Organizational conditioning of job satisfaction. A model of job satisfaction. Contemporary Economics, 1(11), 31-44.
 • Wnuk, M. (2019). Spostrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników – weryfikacja modelu. Medycyna Pracy, 70(4), 1-12.
 • Wnuk, M. (2020). Psychometric Evaluation of the Gratitude Toward the Organization Scale. Central European Management Journal, 28(3), 149-167. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.30
 • Wnuk, M (2020). Skala Zaufania do Przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów. Humaniora, 3(31)/2020, 97–115.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Stypendium Rektora im. Adama Mickiewicza za wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2017/2018.
 • Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2012 r. udział w stażu w firmie Exant Sp. z o.o. w wymiarze 480 godzin w ramach projektu pt.: „SZTUKA WSPÓŁPRACY program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”.
 • Opiekun naukowy koła „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji – członek
 • Recenzje dla zagranicznych czasopism naukowych: Sustainability; Journal of Religion and Health; Frontiers in Psychiatry; Psychiatry Research; Aging and Mental Health; Mental Health, Religion and Culture.

Zainteresowania badawcze:

 • Relacje między duchowością pracowników a ich dobrostanem zawodowym. Pośrednicząca rola poczucia sensu pracy, stresu oraz wdzięczności wobec organizacji.
 • Psychospołeczne uwarunkowania zamiaru odejścia z organizacji.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wprowadzenie: Duchowość pracowników jest istotnym elementem dla odczuwanego przez nich dobrostanu zawodowego. Celem przeprowadzonych badań będzie zweryfikowanie mechanizmu oddziaływania duchowości pracowników poprzez redukcję stresu, wzrost wdzięczności wobec organizacji oraz znalezienie sensu pracy na ich przywiązanie emocjonalne do organizacji oraz satysfakcję z pracy.
Narzędzia badawcze: Zostaną zastosowane następujące narzędzia badawcze: Skala Duchowości Pracowników, Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy, Skala Przywiązania Organizacyjnego, Inwentarz Sensu Pracy, Skala Wdzięczności wobec Organizacji oraz miara składająca się z jednego pytania dotyczącą satysfakcji z pracy. Zmienną niezależną będzie duchowość pracowników, zmiennymi mediacyjnymi, stres w pracy, wdzięczność wobec organizacji, poczucie sensu pracy, natomiast wskaźnikami zmiennej zależnej w postaci dobrostanu pracowników, przywiązanie emocjonalne do organizacji oraz satysfakcja z pracy.
Grupa badanych i metoda badawcza: W badaniach wezmą udział pracownicy z różnych organizacji zlokalizowanych na terenie Polski. Badania będą miały poprzeczny charakter.
Planowane działania: Uczestnicy badań wypełnią przygotowaną przez kierownika tematu badawczego ankietę on-line, w ramach której poza pytaniami z poszczególnych narzędzi badawczych znajdzie się metryczka odnosząca się do zmiennych socjodemograficznych.
Wyniki z ankiet zostaną obliczone przy użyciu analizy równań strukturalnych a następnie upowszechnione w ramach publikacji.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Podcast: Marcin Wnuk_Patologie w organizacji: psychopatia
  https://www.spreaker.com/user/macsas/odcinek-59-11-05-2021-22
 • 01.03.2019 – 31.08.2020 E-kariera sp. z o.o.
  Kierownik Projektu i pomysłodawca projektu pt. „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o źródłach innowacyjności organizacji, ale boisz się zapytać”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
 • 01.06.2011 – 31.05.2013 Audit E-future sp. z o.o. sp.k.
  Kierownik Projektu i pomysłodawca projektu pt. „E-Personel jako pakiet nowych e-usług profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.
 • 01/11/2010 – 31/10/2012 Personel Zarządzanie Firmą Sp. z o.o. Sp. K.
  Kierownik Projektu i pomysłodawca projektu pt. „Stworzenie e-usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content