dr Joanna Urbańska

Podstawowe informacje:

e-mail: joanna.urbanska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 103

Telefon: 618292306

Orcid: orcid.org/0000-0003-2424-7641

Researchportal: researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM191112/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Członek rady ds. wsparcia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki i aktywny udział w programie wsparcia (2020-2021).

Prowadzone zajęcia:

 • Psychometria,
 • Teorie inteligencji,
 • Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej z elementami schematów,
 • Analiza danych ilościowych

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Urbańska, J., Karpe, K., Żyluk N. (red.) (2016). Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Urbański, M., Paluszkiewicz, K., Urbańska, J. (2016). Erotetic Problem Solving: From Real Data to Formal Models. An Analysis of Solutions to Erotetic Reasoning Test Task. In: F. Paglieri, L. Bonelli and S. Felletti (eds), The Psychology of Argument. Cognitive Approaches to Argumentation and Persuasion, College Publications, London, p. 31-46.
 • Urbańska, J. (2016). Zmęczenie życiem codziennym a wyuczona zaradność i jej korelaty. W: J. Urbańska, K. Karpe, N. Żyluk (red.), Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału nauk Społecznych UAM. Str. 85-97.
 • Urbańska, J. Paluszkiewicz, K. (2016). Trzy profile absolwentów – analiza skupień metodą k-średnich. W: J. Urbańska, K. Karpe, N. Żyluk. Zaradność absolwentów szkół wyższych (red.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Str.111-121.
 • Urbańska, J., Urbański, M. (2011). Skuteczne uczenie się w szkole. W: S. Kowalik (red.). Psychologia ucznia i nauczyciela (76-101). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-01-16655-7.
 • Urbańska, J. (2010). Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Urbańska, J. (2010). Właściwości ekosystemu społecznego osoby niepełnosprawnej a efektywność procesu rehabilitacji. W: A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności (s. 113 – 129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Urbańska, J. (2010). Zasady rehabilitacji a potrzeby osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności. W: A. I. Brzezińska, R., Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (s. 120 – 142). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Słapińska, J. (red.). (2008). Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Słapińska, J. (2005). Mobbing a zmęczenie. Zmęczenie pracownika jako postawa w sytuacji mobbingu. W: R. Koc, Ł. Mazur (red.). Zmęczenie – psychospołeczny punkt widzenia (18-28). Bydgoszcz: Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo SKPNS.

Ważniejsze publikacje:

Urbańska, J., Karpe, K., Żyluk N. (red.) (2016). Zaradność absolwentów szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
Praca pod redakcją zawierająca charakterystykę zagadnienia wyuczonej zaradności i jej uwarunkowań oraz korelatów wyuczonej zaradności (zmęczenie, ambicja, prokrastynacja, cele zawodowe, sterowność, itd.). W publikacji zawarto oryginalne narzędzia badawcze, m.in. Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności (KWZ) oraz wyniki badań dotyczących wyuczonej zaradności absolwentów szkół wyższych i jej korelatów.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM „Badania nad covid-19” (termin: od 30.10.2020 r., Współautorstwo tematu: „Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan”, Kierownik: prof UAM dr hab. Anna Słysz).

 • V.160609 (1.10.2016-30.09.2017) Tytuł projektu: Running a test & research center for data collection (Test & Research Center for Vienna Test System); Instytucja finansująca: Schuhfried GmbH, Austria) – organizacja i przeprowadzenie polskiej normalizacji wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów (WST) (2016-2018). Celem projektu było zebranie reprezentatywnej próby wyników dla celów normalizacji następujących testów: 2HAND, AMT, CORSI, 2D, 3D, STROOP, LVT, SIGNAL, RT, COG, DT, AHA, ZBA, SIMKAP. Dla jego realizacji w ramach Laboratorium Badania Rozumowań IP UAM utworzone zostało Test & Research Center.

 • Nagroda „Praeceptor Laureatus” w dziedzinie kształcenia (2017)
  Nagroda dydaktyczna indywidualna III stopnia (01.10. 2017)

 • Grant NCN Nr 3693/B/H03/2007/33 (2007) Projekt badawczy pt.: Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania zmęczenia życiem codziennym ludzi oraz możliwości jego redukcji w trakcie leczenia sanatoryjnego. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kowalik.

Zainteresowania badawcze:

Psychometria – projektowanie i analiza narzędzi badawczych; Zagadnienie zmęczenia człowieka; Problematyka badania postaw ludzi; Psychoterapia poznawczo – behawioralna i Terapia Schematów.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM „Badania nad covid-19” (termin: od 30.10.2020 r., Współautorstwo tematu: „Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan”, Kierownik: prof UAM dr hab. Anna Słysz).

 • Badanie związku między postawą wobec problemu globalnego a aktywizmem. Projekt badań z uwzględnieniem trzech problemów globalnych” COVID-19; zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska; nierówności społeczne (wraz ze Studenckim Kołem Projektowania i Analizy Narzędzi Psychometrycznych).

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Członek rady ds. wsparcia WPiK i aktywny udział w programie.

 • W ramach projektu V.160609 (2016-2018) Running a test & research center for data collection (Test & Research Center for Vienna Test System) – zwiększenie dostępności do narzędzi testowych w Polsce. Normy polskie dla tych narzędzi są przydatne zarówno w odniesieniu do klientów/pacjentów (diagnoza indywidualna) jak i ośrodków badawczych (diagnoza przesiewowa, rekrutacja, badania porównawcze, itd.). Ponadto, w każdej instytucji, z której werbowano osoby do badania (np. ośrodki edukacyjne, szkoły, banki, urzędy, DPSy), pozostawiono informację o realizacji projektu na UAM. W części miejsc przeprowadzałam spotkania psychoedukacyjne.

 • Ekspertyza: Urbańska, J. (2010). Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością rzadką i sprzężoną w Polsce. Warszawa: SWPS (ekspertyza przygotowana na zlecenie kierownika projektu w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content