dr Marta Szymańska-Pytlińska

Podstawowe informacje:

e-mail: marta.szymanska-pytlinska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 115

Telefon: 618292302

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2273-7201

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM228124/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • adiunkt

Prowadzone zajęcia:

 • Seksuologia kliniczna (konwersatorium),
 • Seksuologia kliniczna (ćwiczenia),
 • Osobowość (konwersatorium)
 • Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Szymańska-Pytlińska, M., Beisert, M., & Słopień, A. (2020) Development of zoophilic interests and behaviors in the example of an adolescent male. Current Issues in Personality Psychology, 8(1), 26-36. http://dx.doi.org/10.5114/cipp.2020.101188
 • Szymańska-Pytlińska, M. (2019). Adaptation of the Body Image Self-Consciousness Scale (BISC-PL) in Polish females. Psychiatr. Pol, 53(5), 1087-1101. http://dx.doi.org/10.12740/PP/95085
 • Szymańska-Pytlińska, M., Beisert, M. (2016). Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii. Psychoterapia, 3, 178, 63-76.
 • Beisert, M. J., Szymańska-Pytlińska, M. E., Kapczuk, K., Chodecka, A., Walczyk-Matyja, K., & Kędzia, W. (2015). Sexual activity of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKHS)–preliminary study. Ginekologia polska, 86(9).
 • Szymańska-Pytlińska, M., & Szumski, F. (2014). Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 121-141.
 • Szymańska-Pytlińska, M., & Chodecka, A. (2014). Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka–ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 72-93.

Ważniejsze publikacje:

Wszystkie moje publikacje dotyczą seksuologii. Ostatnia z nich podejmuje zagadnienie prowadzenia diagnozy klinicznej zaburzeń preferencji seksualnych na przykładzie przypadku 18-letniego pacjenta realizującego zachowania zoofilne. Aktualnie pracuję nad monografią naukową osadzoną w tematyce ja cielesnego i jego znaczenia dla funkcjonowania seksualnego kobiet. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • II miejsce w XIV konkursie Fundacji Dzieci Niczyje na najlepsze prace magisterskie z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci za pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marii Beisert „Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej”.
 • 2014-18 członkini Executive Board Member of European Society on Family Relations (ESFR, jako Student Member)

Zainteresowania badawcze:

 • Normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny
 • Problematyka ja cielesnego i jego znaczenia dla funkcjonowania seksualnego kobiet
 • Problematyka różnorodności płciowej, w tym opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne osób będących w procesie uzgodnienia płci
 • Profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie analizuję wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych. Czy i w jaki sposób stan anatomiczny narządów płciowych wpływa na funkcjonowanie seksualne kobiety? Jaką rolę w tej relacji odgrywa Ja cielesne? to podstawowe pytania, jakie stawiam. Ja cielesne jest definiowane za Sakson-Obadą (2009) jako element struktury Ja, organizujący doświadczenia cielesne w postaci reprezentacji, których jakość wyznacza sposób przeżywania siebie, czyli fizyczne poczucie własnej tożsamości (op. cit., s. 98). Funkcją Ja cielesnego jest w tym ujęciu przedstawianie, organizacja i integrowanie doznań płynących ze sfery wrażeń cielesnych na poziomie psychologicznym, a także ich interpretacja oraz regulacja. Funkcjonowanie seksualne rozpatruje się w kategoriach: (1) cech reaktywności seksualnej – sprawności funkcji seksualnych w trakcie kontaktów seksualnych podejmowanych w ciągu ostatnich 4 tygodni oraz (2) w kategoriach doświadczeń seksualnych gromadzonych w toku życia w trakcie podejmowania różnych form ekspresji seksualnej (por. Wiederman, za: Cash, 2002). Badania realizowane w ramach projektu przeprowadzono wśród kobiet, które doświadczają trudności w związku z anatomią ich narządów płciowych. Jak dotąd przebadano Panie z diagnozą Zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Kustera-Hausera oraz grupy populacyjne (kontrolne). Zespół MRKH jest jedną z wad rozwojowych narządów płciowych. Cechują go wrodzony brak pochwy i macicy, co skutkuje brakiem miesiączki, niemożnością zajścia w ciążę i urodzenia dziecka i ograniczeniami w zakresie możliwości odbywania stosunków intrawaginalnych (bez poddania się chirurgicznej lub niechirurgicznej interwencji medycznej).

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • opiniowanie sądowe, psychologiczno-seksuologiczne

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content