dr Izabela Stankowska-Mazur

Podstawowe informacje:

e-mail: izastan@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 88

Telefon: 618292311

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6216-9149

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM191008/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy psychopatologii
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Zarządzanie konfliktem w placówkach oświatowych
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Metody socjoterapii w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
 • i in.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Stankowska-Mazur, I., Machaj, A. (2021). Doświadczanie pandemii COVID-19 przez pacjentów z zaburzeniami lękowymi. W: W. Paluchowski, L. Bakiera (red.). Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Bakiera, L., Stankowska-Mazur, I., Janowicz, K. (2021). Poczucie sensu w życiu osób dorosłych podczas pandemii COVID-19. W: W. Paluchowski, L. Bakiera (red.). Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Stankowska-Mazur, I. (2020). Psychologiczne związki człowieka z naturą. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
 • Stankowska-Mazur, I., Bielan, Z. (2020). Psychologiczne aspekty kontaktu człowieka z przyrodą. W: B. Szulczewska, A. Stankowska (red.). O znaczeniu zieleni w miastach. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
 • Stankowska, A., Stankowska-Mazur, I. (2020). Znaczenie elementów psychologii zachowań w decyzjach o rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. W: M. Sosnowski, A. Żabiński, A. (red.). Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnych procesów gospodarczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stankowska-Mazur, I. (2015). Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Stankowska, I., Bielan, Z., Machaj-Szczerek, A. (2013). Rodzinne uwarunkowania jakości życia małżeńskiego. W: M. Cylkowska, B. Raszeja-Kotelba, A. Wartecki (red.). Zdrowie w kosmetologii i dietetyce – aspekty biomedyczne, społeczne i kulturowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
 • Machaj-Szczerek, A., Stankowska, I. (2013). Wybrane doświadczenia związane z macierzyństwem – badania własne. Pielęgniarstwo Polskie, 2 (48), 85-94.
 • Stankowska, I., Roszak, M., Machaj, A. (2013). Kształtowanie optymizmu młodzieży podlegającej oddziaływaniom socjoterapeutycznym. W: B. Jankowiak (red.). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Bielan, Z., Stankowska, I. (2013). Animaloterapia w socjoterapii. W: B. Jankowiak (red.). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ważniejsze publikacje:

 

Stankowska-Mazur, I., Machaj, A. (2021). Doświadczanie pandemii COVID-19 przez pacjentów z zaburzeniami lękowymi. W: W. Paluchowski, L. Bakiera (red.). Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorki podjęły się analizy funkcjonowania pacjentów z zaburzeniami lękowymi w trakcie pandemii COVID-19. Postawiona została hipoteza badawcza, zakładająca że pacjenci z rozpoznaniem zaburzenia z grupy zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48) będą należeć do osób, które w charakterystyczny dla swojego podstawowego rozpoznania sposób doświadczą negatywnych skutków pandemii i z trudnością będą adaptować się do warunków zagrożenia i niepewności. Osoby te posiadają bowiem ograniczoną umiejętność kontroli lęku, a w sytuacjach stresogennych mają tendencję do korzystania z nieskutecznych sposobów radzenia sobie i dysregulacji zachowania.
Celem prezentowanych w artykule badań jest analiza indywidualnej dynamiki doświadczania pandemii COVID-19 przez pacjentów z zaburzeniami lękowymi, będących w procesie psychoterapii w momencie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.
Do przedstawienia zagadnienia wykorzystano analizę jakościową danych na temat subiektywnego doświadczania pandemii przez czterech pacjentów z rozpoznaniem zespołu lęku uogólnionego, czterech z zaburzeniami lękowymi z napadami lęku oraz czterech cierpiących z powodu agorafobii. Materiał empiryczny uzyskano w okresie od 16 marca do końca czerwca 2020 r. za pomocą pogłębionych wywiadów swobodnych mało ukierunkowanych oraz analizy jakościowej dotychczasowej historii zaburzenia i procesu zdrowienia, z wykorzystaniem dokumentacji medycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej badanych pacjentów.
Uzyskane wyniki wskazują, że wśród pacjentów pojawiły się reakcje specyficzne dla kolejnych faz teorii stresu Hansa Selyego o zróżnicowanej dynamice w zależności od rozpoznania. Pacjenci prezentowali odmienne reakcje na pandemię: od wzmożonych ataków lęku w zespole lęku napadowego, poprzez względny spokój w zespole lęku uogólnionego, do poczucia zadowolenia i komfortu w agorafobii. Zaobserwowano przy tym odmienne sposoby radzenia sobie w zależności od rozpoznania oraz zależność doświadczania pandemii od aktualnego etapu procesu zdrowienia w zakresie podstawowego rozpoznania. Wstępna analiza skuteczność poszczególnych interwencji psychoterapeutycznych dowodzi, że najbardziej efektywnymi sposobami pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi pozostały te interwencje, które przynosiły najlepsze rezultaty przed stanem zagrożenia epidemicznego, a pandemia COVID-19 nie wpłynęła na konieczność zmiany dotychczasowych sposobów wsparcia pacjenta. Zmianie uległa jedynie częstość sesji, która wzrosła u pacjentów pozostających w procesie krócej niż pół roku oraz z rozpoznaniem zaburzeń lękowych z napadami lęku.

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2014 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM
 • 2013 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM
 • 2011 Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM
 • 2007 Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”

Zainteresowania badawcze:

psychologia rozwoju człowieka, małżeństwo, rodzicielstwo, uwarunkowania relacji w rodzinie, psychologiczne aspekty kontaktu człowieka z naturą

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Dynamika zmian w zakresie nastawienia wobec przyszłości, poczucia sensu i zadowolenia z życia, odczuwanego stresu oraz sposób radzenia sobie z nim podczas i po pandemii koronawirusa COVID-19 – kierownik projektu prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
 • Aktywność dorosłych na Facebooku w odniesieniu do bliskości w związku intymnym – prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, dr Izabela Stankowska-Mazur
 • Zachowania transgresyjne i ochronne człowieka a preferencje mieszkaniowe w kontekście doświadczania pandemii COVID-19 – dr Izabela Stankowska-Mazur, dr Anna Stankowska
 • Elementy psychologii zachowań w decyzjach w obszarze rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej – dr Anna Stankowska, dr Izabela Stankowska-Mazur

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • wsparcie psychologiczne pacjentów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • działalność edukacyjna w ramach współpracy z instytucjami medycznymi, oświatowymi i szkoleniowymi
 • psychoedukacja i pedagogizacja rodziców adolescentów zagrożonych demoralizacją

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content