dr Maja Stańko-Kaczmarek

Podstawowe informacje:

e-mail: m.stanko@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 112

Telefon:

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4687-729X

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM191010/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Od 2020 r. – Udział w programie wsparcia pt. „Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UAM oraz służb medycznych i mundurowych w związku z pandemią COVID-19” na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (udzielanie pomocy psychologicznej/terapeutycznej).

 • Od 2020 r. – Udział w programie wsparcia pt. WPiK_Start, kierowanym do studentów pierwszych lat psychologii (stacjonarnej i nie) oraz pierwszego roku licencjatu z kognitywistyki.

 • Od 2019: Współpraca w Kole Psychologii Poznawczej jako drugi opiekun (pierwszy opiekun prof. Aleksandra Jasielska).

 • 2008-2014: Założycielka Koła Naukowego Arteterapii przy Instytucie Psychologii UAM, zrzeszającego studentów w różnych poznańskich uczelni (UAM, UM, UAP, AWF), realizującego liczne projekty naukowo-szkoleniowe oraz działania na rzecz dobra publicznego, które mają na celu upowszechnianie wiedzy naukowej i wykorzystywania jej w praktyce.

 • Organizacja interdyscyplinarnych konferencji naukowych, łączących różne aspekty nauki (psychologii, medycyny) i sztuki:
  2009-2014 I, II, III, IV i V Ogólnopolska Konferencja pt. Między psychologią a Sztuką. Organizatorzy: Instytut Psychologii UAM, PSSiAP
  2010 I Międzynarodowa Konferencja PODMIOT SZTUKA TERAPIA EDUKACJA. Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

 • 2005: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) Oddział WNS UAM.

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Bartel, R., Rybakowski, J., Stańko-Kaczmarek, M., (2018). Arteterapia oparta na uważności u chorych na depresję. W: J. Kozielska, A. Skowrońska- Pućka (red.) Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Przyczynki empiryczne – praktyka społeczna (s.125-136). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Stańko-Kaczmarek, M. (2017). Twórczość dla twórcy? Wpływ kreacji wizualnej na zdrowie z perspektywy Dwufazowego Transteoretycznego Modelu Działania Arteterapii. W: R. Bartel (red.) Sztuka w terapii, terapia w sztuce (s.33-69). Poznań. Wydawnictwo Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu.

 • Stanko-Kaczmarek, M., Kaczmarek L.D. (2016). Effects of tactile sensations during finger painting on mindfulness, emotions, and scope of attention. The Creativity Research Journal, 28, 283-288.

 • Stańko-Kaczmarek, M. (2013). Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa: Difin.

 • Stanko-Kaczmarek, M. (2012). The Effect of Intrinsic Motivation on the Affect and Evaluation of the Creative Process Among Fine Arts Students. The Creativity Research Journal, 24:4, 304-310.

 • Stańko, M. (2009). Arteterapia z dziećmi i młodzieżą – perspektywa rozwojowa. Psychiatria, 2, 66-73.

 • Stańko, M. (2009). Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii. Psychoterapia, 2, 29-35.

 • Stańko, M. (2008). Odbiorcy, metody i efekty arteterapii- synteza badań. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

 • Stańko, M (2008). Art therapy as a professional method of help for cancer patients (Arteterapia, jako metoda profesjonalnej pomocy chorym na nowotwory). Contemporary Oncology (Współczasna Onkologia), 12, 148-152.

 • Stańko, M. (2008). Nagradzać czy nie? Wpływ nagrody na aktywność twórczą. W: J. Rajang, J. Lessing-Pernak (red.), Psychologia w życiu osobistym i zawodowym człowieka (s. 54-60). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

   

Ważniejsze publikacje:

Stanko-Kaczmarek, M., Kaczmarek L.D. (2016). Effects of tactile sensations during finger painting on mindfulness, emotions, and scope of attention. The Creativity Research Journal, 28, 283-288.

Artykuł stanowi raport z badań na temat wpływu różnych typów aktywności twórczej i doświadczeń sensorycznych na uważność (mindfulness), emocje i zakres uwagi. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, malowanie palcami jest związane z większą ilością doznań dotykowych, większą uważnością i szerszym zakresem uwagi i wywołuje złożone stany emocjonalne

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2011-2013 Własny grant badawczy NCN nr 2011/01/n/hs6/02221. Tytuł: Wpływ wrażeń dotykowych na procesy uwagowe – mechanizm działania w kontekście arteterapii KIEROWNIK GRANTU (Opis: autorka projekt, organizacja, przygotowanie, koordynacja i prowadzenie badań laboratoryjnych, analiza, opis i publikacja wyników);

 • 2014 UAM. NAGRODA ZESPOŁOWA III STOPNIA za książkę Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (Rozdział Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjoterapii dzieci i młodzieży, s. 281-296). Poznań: Wydawnictwo Naukowe.

 • 2008.NAGRODA GŁÓWNA ZA POSTER. 4th European Conference on Postive Psychology.

 • 2008 WYRÓŻNIENIE ZA REFERAT, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt. „ Złożoność świata- lęki i nadzieje człowieka”

Zainteresowania badawcze:

 • 2016-2021 Tytuł: Związek stosowania arteterapii opartej na uważności (Mindfulness-based Art Therapy, MBAT) z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję. KIEROWNIK: dr Maja Stańko-Kaczmarek, prof. dr hab. Robert Bartel. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

 • 2021: Tytuł: Poznawcza analiza emocji-twórczość emocjonalna”. Współpraca: Jasielska, A.;. Trnka R., (The Prague College of Psychosocial Studies)

 • 2020/2021 Tytuł: Czynniki poznawcze i emocjonalne towarzyszące twórczości. Związek niepokoju egzystencjalnego z postawą twórczą. Współpraca: Myalska, A., Sternal, K., Ratajczak A.

 • 2019-2021 Tytuł: „Związek uważności z przyjmowaniem postawy stoickiej”. Współpraca: Zięba, W. Szczepankiewicz, A. Kleka, P.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Realizowane projekty badawcze koncentrują się wokół tematyki psychologii twórczości oraz uważności (mindfulness). Celem prowadzonych badań jest analiza związków pomiędzy szeroko rozumianą twórczością i uważnością a czynnikami poznawczymi i emocjonalnymi wśród osób z grup klinicznych i nieklinicznych. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – projekt popularyzujący naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic.

 • Fabryka Młodych Profesjonalistów – konsultacje merytoryczne projektów dla organizacji, która zajmuje się organizacją warsztatów dla różnych grup, w tym studentów, licealistów, seniorów, a ostatnio rozpoczęła również projekt warsztatów dla pacjentów kliniki psychiatrii w Poznaniu.

 • PSSiaP Poznań – współpraca (prowadzenie warsztatów) przy organizacji wydarzeń integrujących studentów WPiK o charakterze otwartym.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content