prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

Podstawowe informacje:

e-mail: soroko@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 109

Telefon: 618292300

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3527-1698

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM130130/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
 • Kierownik Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej (QMMCLAB)
 • Członek Rady Dyscypliny
 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Rady Programowej
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej
 • Członek Zespołu WPIK ds III Kryterium Ewaluacji
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej
 • Promotor prac doktorskich w ramach Szkoły Doktorskiej
 • Sekretarz komisji habilitacyjnych (doraźnie)

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana – Psychologia kliniczna (wykład)
 • Specjalność – Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych 1 (wykład)
 • Jakościowe podejście do badań – od problemu badawczego do raportu (laboratorium)
 • Psychologia kliniczna I (wykład)
 • Psychologia kliniczna II (wykład)
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Słysz, A., Soroko, E. (2021). How do psychotherapists develop a case conceptualization? Thematic analysis of conceptual maps. Journal of Contemporary Psychotherapy, https://doi.org/10.1007/s10879-020-09484-2.
 • Cierpiałkowska, L., Soroko, E., & Mielcarek, M. (2021). Timeliness of the developmental tasks in adulthood among children of mothers suffering from schizophrenia. Current Issues in Personality Psychology. https://doi.org/10.5114/cipp.2020.102598
 • Soroko, E. Jankowiak, B. (2020). Shaping Social and Psychological Competencies or Intervening in a Crisis? Sociotherapists’ Experiences of Helping Adolescents in Poland. International Journal of Advancement in Counseling, DOI: 10.1007/s10447-020-09405-x.
 • Soroko, E., Majchrzak, P. (2020). Studies on self-narrative activity: The self-report and verbal expression. Journal of Constructivist Psychology, DOI: 10.1080/10720537.2020.1739581.
 • Soroko, E., Dolczewski, M. (2020). Qualitative Content Analysis in Clinical Psychology to explain the Pathomechanism of Personality Disorders [49 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 21(1), Art. 19,
 • http://dx.doi.org/10.17169/fqs-21.1.
 • Soroko, E., Janowicz, K., Frąckowiak, K., Siatka, A. (2019). Polska wersja kwestionairusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej (Awareness of Narrative Identity Questionnaire, ANIQ). Polskiego Forum Psychologiczne, 24,4, 477–497. 10.14656/PFP2090406
 • Soroko, E., Cierpiałkowska, L. (2018). Levels of personality organisation and internal relational patterns. Current Issues in Personality Psychology, 6, 4, 292-304.
 • https://doi.org/10.5114/cipp.2018.80198
 • Kleka, P., Soroko, E. (2018). How to Avoid the Sins of Questionnaires Abridgement? Survey Research Methods, 12, 2, 147-160 doi:10.18148/srm/2018.v12i2.7224
 • Górska, D., & Soroko, E. (2017). Between verbalization and reflection: Referential activity and narrative processes in borderline personality organization. Psychoanalytic Psychology, 34(4), 422-433. http://dx.doi.org/10.1037/pap0000117]
 • Arcimowicz, B., Cantarero, K., Soroko, E. (2015). Motivation and Consequences of Lying. A Qualitative Analysis of Everyday Lying. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 16(3), Art. 31, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1503318.

Ważniejsze publikacje:

Jankowiak, B. Soroko, E. (2021). Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka „Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne” to kompendium wiedzy na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako intencjonalne uruchamianie czynników pomocowych bazujących na relacji z socjoterapeutą i na procesie grupowym. Celem socjoterapii jest uaktywnienie potencjału rozwojowego, zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów psychospołecznych, zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie mechanizmów zdrowia i/lub osłabienie patomechanizmu utrzymującego problemy psychospołeczne. Czytelnik znajdzie tu:
Charakterystykę adolescencji jako okresu przejścia między dzieciństwem a dorosłością oraz określenie zadań rozwojowych młodzieży.
Opis socjoterapii jako szczególnej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lokującej się między treningiem interpersonalnym a psychoterapia grupową.
Informacje na temat diagnozowania w socjoterapii jako wieloaspektowego i celowego procesu zbierania informacji, stawiania hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacji.
Analizę socjoterapii jako sposobu pomagania w drodze uruchamiania procesu grupowego i aktywowania czynników pomocowych.
Wiedzę na temat pożądanych cech socjoterapeuty: kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, diagnostycznych, pomocy grupowej, pracy pomocowej z młodzieżą, a także tożsamości zawodowej socjoterapeuty.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Kierownik projektu pt. „Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas pandemii COVID-19 przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego?” (październik 2020 – kwiecień 2021) finansowany przez Rektora UAM w ramach projektu „Badania nad COVID-19”
 • Kierownik projektu (wraz z dr Katarzyną Adamczyk) pt. Wzorce relacyjne jako czynnik warunkujący posiadanie versus brak partnera życiowego w okresie dorosłości. Grant wewnętrzny. Okres realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2014.
 • Kierownik projektu pt. Poziom autonarracyjności wypowiedzi i typy autonarracji osób o różnych poziomach organizacji osobowości Nr N N106 052537. Okres realizacji: wrzesień 2009 – czerwiec 2014
 • 2015 – stypendium naukowe Rektora UAM
 • 2018 – nagroda Rektora UAM (indywidualna III stopnia)
 • Goethe University Frankfurt, 29-31 maja, 2017 – wyjazd na zaproszenie Tillmanna Habermasa i wykład pt. An analysis of self-narration in personality pathology – reflection on methods and results.

Zainteresowania badawcze:

Interesuje się psychopatologią osobowości, diagnozą kliniczną dla potrzeb psychoterapii, podej­ściem jakościowym i mieszanym w badaniach i diagnozie psychologicznej, analizą treści wypowiedzi, podejściem narracyjnym w psychologii, a także zagadnieniami socjoterapii.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt badawczy prowadzony w ramach Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Kliniczne (QMMCLAB): Postawy wobec interwencji psychologicznych przez internet. Podejście ilościowe i mieszane (zespół badawczy: Maciej Borzyszkowski – kierownik, Zuzanna Pawlak, Maja Skory, Julianna Skawińska, Arkadiusz Wesołowski, Emilia Soroko – superwizor).
Wydziałowy projekt badawczy 1: Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej (zespół badawczy: Monika Zielona-Jenek – kierownik, Agnieszka Izdebska, Emilia Soroko).
Wydziałowy projekt badawczy 2: Zdolność do mentalizacji psychoterapeutów a ich skuteczność w naprawie siły sojuszu terapeutycznego z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline. (zespół badawczy: Lidia Cierpiałkowska – kierownik, Dominika Górska, Monika Jańczak, Emilia Soroko Jarosław Groth)
Wydziałowy projekt badawczy 3: Poznawcza analiza emocji (zespół badawczy: Aleksandra Jasielska – kierownik, Emilia Soroko, Dominika Górska)
Opiekun naukowy Indywidualnym projekcie badawczym Macieja Borzyszkowskiego, pt. „Minimalizm a radzenie sobie w sytuacjach stresowych na co dzień” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, „Study@Research”.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Artykuły i wystąpienia popularyzujące wiedzę naukową dla towarzystw profesjonalnych, np.

 • Soroko, E. (2020). Kliniczna diagnoza opisowa w ICD-11. Diagnozowanie zaburzeń osobowości jako przykład zdążania w stronę modeli dymensjonalnych w psychopatologii. Psychoterapia psychodynamiczna w Polsce, 7, 104-122. [artykuł]
 • Jankowiak, B., Soroko, E. (2021). Perspektywa psychopatologii rozwojowej w pracy socjoterapeutycznej. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, 3. [artykuł]
 • Soroko, E. (2019). Wokół dymensjonalnych modeli w diagnozie zaburzeń osobowości, III Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, 2019-03-09 [wystąpienie]
 • Soroko, E., Jankowiak, B. (2019) Jak pomagać adolescentom/tkom w procesie socjoterapii? Perspektywa socjoterapeutów/tek. Jakościowa analiza opowieści o doświadczeniach zawodowych. II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutow i Trenerow „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki”, 9 czerwca 2019, Bydgoszcz, Polska [wystąpienie]

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content