dr Michał Sochański

Podstawowe informacje:

e-mail: michal.sochanski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 97

Telefon: 618292322

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6888-3407

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190994/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Analiza i wizualizacja danych
 • Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Experimenting with Diagrams in Mathematics, w: „Diagrammatic Representation and Inference”, red. Pietarinen Ahti-Veikko, Peter Chapman, Leonie Bosveld-de Smet, Valeria Giardino, James Corter, Sven Linker, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, Tallin 2020, s. 507-510.

 • Interpreting Diagrammatic Reasoning in Mathematics – Between Empiricism and Realism, w: „Diagrammatic Representation and Inference”, red. Peter Chapman, Gem Stapleton, Amirouche Moktefi, Sarah Perez-Kriz, Francesco Belucci, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, Edinburgh 2018, s. 172-179.

 • What is diagrammatic reasoning in mathematics?, “Logic and Logical Philosophy“, Vol 27, No 1 (2018).

 • Uwagi o semiotyce matematyki, w: „Problemy filozofii matematyki i informatyki”, red. Roman Murawski, Jan Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s.117-130.

 • Zagadnienie matematyczności przyrody a argument z niezbędności za realizmem matematycznym, w: „Wokół redukcjonizmu fizycznego. Filozoficzne dylematy humanistów i przyrodoznawców”, red. Zdzisław Błaszczak i Antoni Szczuciński, Oficyna Wydawnicza Batik, Poznań 2017, s. 18-28.

 • Diagramy a spór empiryzmu z racjonalizmem o charakter poznania matematycznego, w: „Filozofia matematyki i informatyki”, red. Roman Murawski, Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 141-157.

 • Wizualizacje w poznaniu matematycznym a kategoria intuicji przestrzennej, „Filozofia Nauki” nr 1/2013, s. 153-164.

 • Wokół twierdzenia Gödla i zagadnienia algorytmiczności umysłu, „Studia Metodologiczne”, nr.33, 2014, s. 171-200 (dostępne online: http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/SM33-10.pdf).

 • Poznanie matematyczne a poznanie religijne, „Humaniora”, nr. 1 (9)/2015 (dostępny online na stronie:
  http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%20nr%209/Hum_1_15_Sochanski.pdf).

   

Ważniejsze publikacje:

W artykule „Experimenting with Diagrams in Mathematics” wprowadzam rozróżnienie pomiędzy dwoma typy diagramów w matematyce. Diagramy pierwszego typu używane są w dziedzinach matematyki, które badają pojęcia przestrzenne, takich jak geometria czy topologia. Wyrastają one z intuicji przestrzennych, które następnie w różny sposób idealizują i uściślają za pomocą sformalizowanego języka matematycznego. Przestrzenne własności takich diagramów odnoszą się bezpośrednio do badanych przestrzennych własności (jak długość, szerokość, itd.) bądź ich idealizacji. Diagramy drugiego typu tworzone są w celu analizy pojęć, które nie są ze swojej natury przestrzenne, jak pojęcie liczby, relacji czy funkcji. Przestrzenne własności takich diagramów reprezentują odpowiednie własności matematyczne w sposób czysto konwencjonalny – możemy na przykład przyjąć, że liczba jest reprezentowana przez kropkę czy relacja przez kreskę. Tworząc diagramy drugiego typu staramy się w jak najlepszy sposób wykorzystać zalety reprezentacji przestrzennych w celu stworzenia reprezentacji, która ułatwia zrozumienie danego obiektu matematycznego czy rozumowania z nim związane. W moim artykule proponuję rozpatrywać proces tworzenia takich diagramów jako pewien typ eksperymentu – eksperymentu z reprezentacją.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Udział w projekcie „Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi” realizowanym w ramach grantu NCN.

 • Jestem członkiem stowarzyszenia „Association for the Philosophy of Mathematical Practice”.

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze obejmują: filozofię matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli diagramów w poznaniu matematycznym; automatyczne dowodzenie twierdzeń; metody „empiryczne” w matematyce i logice, w szczególności metody oparte na analizie danych.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie koncentruję się na badaniach związanych z projektem „Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi”, realizowanym w ramach grantu NCN. W ramach prac nad projektem, nasz zespół implementuje w językach programowania wybrane metody automatycznego dowodzenia twierdzeń (rezolucja, rachunek sekwentów oraz tablice syntetyczne) oraz porównuje działanie tych metod na różnych typach formuł logicznych. Szukając odpowiedzi na stawiane przez nas pytania generujemy bardzo duże zbiory danych, zawierające m.in. wybrane miary określające skuteczność poszczególnych metod dowodzenia dla tysięcy formuł logicznych. Moim zadaniem jest m.in. stosowanie klasycznych metod analizy danych w celu eksploracji wspomnianych danych, badania własności poszczególnych metod oraz wskazywania najlepszej metody dowodzenia dla formuł o określonych własnościach.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Skip to content