prof. UAM dr hab. Anna Słysz

Podstawowe informacje:

e-mail: aslysz@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: poniedziałek, godz. 11:00-13:00

Pokój: 102

Telefon: 618292354

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1745-7416

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM130147/

www: http://paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/?dzial=diagnoza

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. wsparcia psychologicznego.
 • Udział w zespole redakcyjnym (jako zastępca redaktora naczelnego) czasopisma Testy psychologiczne w praktyce i badaniach (ISSN: 2449-9072). Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, od 2017 roku.

Prowadzone zajęcia:

 • Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje (ćwiczenia, konwersatoria)
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczna (wykład)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Słysz, A., Soroko, E. (2021). How do Psychotherapists Develop a Case Conceptualisation? Thematic Analysis of Conceptual Maps. Journal of Contemporary Psychotherapy, 51, 87–96.
 • Słysz, A., Haładziński, P., & Kaczmarek, P. (2020). Lifelong learning and the structure of professionals’ thinking, on the example of case conceptualisation. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, 15, 181-190.
 • Zinczuk-Zielazna, J., & Słysz, A. (2019). Autopercepcja cech osobowości u kobiet niskolękowych, wysokolękowych i wypierających. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 31(4), 197-217.
 • Kaczmarek, P., Słysz, A. (2018). Applying matrix factorization techniques to compare experts’ categorization process during case formulation task performed by concept maps. Cognitive Systems Research, 47, 173-185.
 • Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Słysz, A. (2017). Wstępna polska adaptacja kwestionariusza poziomu świadomości TLOCI. Przegląd Psychologiczny, 60 (2), 223-231.
 • Słysz, A. (2015). Analiza koncepcji kluczowych hipotez klinicznych Barbary Ingram pod kątem przydatności w diagnozie psychologicznej. Studia Psychologiczne, 53 (2), 20-32.
 • Słysz, A. (2012). Kształcenie w zakresie podstawowych umiejętności diagnozowania – założenia, cele i sposoby realizacji. Czasopismo Psychologiczne, 18 (1), 37-41.
 • Słysz, A. (2011). Psychologists’ cognitive preferences and assessment strategies. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 12, 582-587.
 • Słysz, A. (2008). Typy diagnostów. Preferencje poznawcze psychologów a strategie diagnozowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ważniejsze publikacje:

 • Monografia: Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.
 • Monografia obejmuje m.in. analizę podstawowych nurtów psychoterapii oraz koncepcji człowieka leżących u podłoża tych podejść do terapii. Wnioski zostały sformułowane nie tylko na podstawie analizy teoretycznej, ale także badań własnych autorki nad konceptualizacją przypadku w ramach każdego z tych nurtów. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Realizacja projektu NCN OPUS 6 pt.: „Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku” [UMO-2013/11/B/HS6/01567].
 • Realizacja grantu Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM (termin: od 5.05.2020 r. do 30.12.2020 r., temat: „Percepcja więzi z rodzicami a podejmowanie zmian w systemie znaczeń osobistych w okresie wchodzenia w dorosłość. Mediacyjna rola stylów kształtowania się tożsamości”).
 • Realizacja badań w ramach grantu otrzymanego w konkursie Rektora UAM „Badania nad covid-19” (termin: od 30.10.2020 r., temat: „Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan”, współautorka: Joanna Urbańska).

Zainteresowania badawcze:

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Błędy poznawcze i heurystyki w decyzjach diagnostycznych
 • Diagnoza i konceptualizacja przypadku w psychoterapii
 • Cechowe teorie osobowości
 • Samowiedza i samooszukiwanie
 • Psychologiczne koncepcje przebaczania

Realizowany obecnie projekt badawczy:

1. Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii COVID-19: wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan.
Celem naukowym projektu jest zbadanie psychologicznych konsekwencji doświadczania pandemii koronawirusa COVID-19 (zmiany w obszarze zdrowia psychicznego oraz w zakresie dobrostanu; myśli i zachowania samobójcze) oraz sprawdzenie, czy są one powiązane z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi.

2. Psychologiczne koncepcje przebaczania. Celem badań jest eksploracja przebaczania sobie i innym jako psychologicznych konstruktów. Opracowywana jest także polska adaptacja wybranych trzech kwestionariuszy Enrighta do badania przebaczania sobie, grupie i drugiej osobie.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Członek Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy – aktywny udział w opracowaniu Propozycji szczegółowych przepisów dotyczących diagnozy psychologicznej w projekcie II części Kodeksu etycznego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (aktualna wersja z dn. 10.02.2020 r.).
 • Współpraca z Wielkopolską Szkołą Psychoterapii Gestalt (ul. Dąbrowskiego 75/18, 60-523 Poznań) – koordynacja badań nad skutecznością psychoterapii.
 • Koordynacja (jako pełnomocnik dziekana WPiK ds. wsparcia psychologicznego) dyżurów wsparcia psychologicznego dla pracowników i studentów UAM oraz medyków i służb mundurowych w okresie pandemii COVID-19 (od 04.2020 r.).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content