prof. dr hab. Helena Sęk

Podstawowe informacje:

e-mail: shecel@o365.amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 59

Telefon: 618292377

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pracownik emerytowany

Prowadzone zajęcia:

 • Okresowe zajęcia dla studiów zaocznych z psychologii zdrowia.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Sęk, H. (1992). Fostering parental competence. W: G.W. Albee, L.A. Bond, T.W. Cook-Monsey (red.), Improving children’s life. Global perspective on prevention (s. 253-260). Newbury Park: Sage.
 • Heszen, I., Sęk. H. (2007, 2008, 2020). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2001, 2004, 2007, 2011). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2004, 2008). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna, (tom 1,2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowego PWN.
 • Sęk, H. Kaczmarek, Ł. ( 2010). Żyć z godnością w zdrowiu i chorobie. Czasopismo Psychologiczne, 2, 7-20.
 • Sęk, H. (2010). O wzajemnym uzupełnianiu się metod jakościowych i ilościowych – doświadczenia z pola badań psychologii klinicznej. Roczniki Psychologiczne, 3, 1, Sęk, H. (2015) Znaczenie orientacji patogenetycznej i salutogenetycznej w rozwoju podstaw psychologii klinicznej. W: Nauki Humanistyczne i Społeczne wobec problemów współczesnego Świata
 • Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2015). Wyzwania dla psychologii klinicznej w XXI wieku, problemów współczesnego świata, Nauka, 2, 429-446.
 • Cierpiałkowska. L. Sęk. H. (2016). Psychologia kliniczna, Warszawa: PWN
 • Sęk, H. (2021). Godność człowieka w zdrowiu i chorobie – uwarunkowania społeczne i podmiotowe. W: Psychologia kliniczna w trosce o godność człowieka, KUL.

Ważniejsze publikacje:

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM PRZEZ POLSKICH EMIGRANTÓW
Otwarcie zachodnich rynków pracy dla Polaków będące wynikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej spowodowało masową emigrację zarobkową wielu tysięcy Polaków. Jej głównym celem stały się europejskie kraje anglosaskie; Irlandia, Anglii. Zmiana miejsca zamieszkania i pracy jest sytuacją trudną wymagającą poradzenia sobie z nią.
W badaniu wzięło udział 239 osób, które wyemigrowały do Anglii, Szkocji i Irlandii Badania miały na celu odpowiedź na pytanie, czy Polacy emigrujący do różnych krajów doświadczają innego natężenia stresu i stosują odmienne strategie radzenia sobie. Przeprowadzone badania wykazały różnice w obciążeniach w zależności od docelowego kraju emigracji. Odnotowano również istotne różnice w zakresie wykorzystywanych strategii radzenia sobie ze stresem. Ponadto, zidentyfikowano czynniki, które wpływają na poziom obciążenia stresem. Wysokiem poziomowi obciążenia emigrantów towarzyszyły m.in. strategie radzenia sobie ze stresem skoncentrowane na unikaniu stresora i obwinianiu się, a także niskie poczucie własnej skuteczności.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 1983 – USA San Diego State University Prof. Herbert Harari wspólne badania 1986 Niemcy, Universität Trier pobyt w charakterze visiting professor
 • 1990 – USA, Vermont University, visiting professor, współpraca z prof. G. Albee, prof. D. Forgays
 • 1992 – 2008 Stała współpraca z zarządem European Health Psychology Society (Lipsk, Alicante, Bruksela, Dublin, Bordeaux, Wiedeń, Leiden, St. Andrew, Lizbona, Kos)
 • 1993 – Współpraca z Bengurion University prof. A. Antonovsky wspólne seminaria naukowe, tłumaczenie książki o salutogenezie
 • 2001-2008 Współpraca z Instytutem Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia w Lipsku. Pobyt w charakterze visiting professor.
 • Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Złoty Medal za długoletnią służbę, 2013
 • Prof. dr hab. Helena Sęk – Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis nr 27, wyróżnienie to przyznawane jest uczonym, mającym szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania obejmują podstawy psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologię stresu i krytycznych wydarzeń oraz zasobów i problemy wsparcia społecznego i godność człowieka

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Analiza problemów godności i zdrowia. Przedmiotem studiów i badań są relacje pomiędzy elementami godności a rodzajem i poziomem poczucia zdrowia. Uwzględnia się znaczenie problemu zagrożeń Covidowych

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content