dr Anna Roszyk

Funkcje pełnione na UAM:

 • starszy wykładowca,
 • wykładowca na studiach podyplomowych

Prowadzone zajęcia:

 • Wykładowca dla studentów psychologii przedmiotów: Specjalność Seksuologia Kliniczna, Specjalność: Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna, Ścieżka: Neuropsychologia w praktyce klinicznej, Diagnoza neuropsychologiczna.

 • Wykładowca Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej Opiniowanie, Edukacja, Terapia w zakresie następujących zagadnień: Diagnoza i terapia dzieci przejawiających problemowe zachowania seksualne i zaburzenia w sferze seksualnej, Metody diagnozy seksuologicznej, Zaburzenia preferencji seksualnych – neuropsychologiczne uwarunkowania i diagnoza, Neuropsychologia ofiar przemocy seksualnej – psychoneurotraumatologia, opiniowanie gotowości i dojrzałości do przesłuchania

 • Wykładowca na studiach podyplomowych specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej przedmiotów: Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży, Diagnoza Skalą Inteligencji Stanford-Binet-5.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Turner D., Roszyk A. (shared first authorship), Szumski F., Rettenberger M. (2020). Deviant Sexual Interests but Not Antisocial Behaviors are Associated With Deficits in Executive Functioning in Individuals Convicted of Sexual Offenses Against Children. Neuropsychology, 34 (8), 906-916.

 • Roszyk A. (2016). Neuronalne podstawy mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 112-139). Poznań: Wydawnictwo UAM.

 • Roszyk A., Izdebska A., Peichert K. (2013). Planning and inhibitory abilities within antisocial personality disordered criminals. Acta Neuropsychologica, 11 (2), 193-205.

 • Izdebska A., Beisert M., Roszyk A. (2015) Doświadczenia seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w dorosłych związku partnerskim. Psychiatria Polska, 49 (3), 625-636.

 • Roszyk A., Łukaszewska B. (2011). The Neuropsychological Determinants of Sexual Crimes, Acta Neuropsychologica, 9 (4), 369-381.

 • Roszyk A. (2010). Diagnozowanie sprawców przestępstw seksualnych w procesie terapii – rozdział. W: G. Iniewicz, M. Mijas (red.), Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

 • Roszyk A. (2010). Rola ojca jako figury przywiązania we wczesnym dzieciństwie. W: M. Kujawska, L. Huber (red.) (2010), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców (s. 185 – 201), Poznań: Wydawnictwo WSHiD.

 • Roszyk A. (2010). The early relationship with an attachment figure and psychosomatic disorders in children. W: K. Grzesiuk, K. Jankowski (red.), Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Volume 2. (s. 47-60). Lublin: BEST PRINT.

 • Roszyk A. (2009). Kiedy ciało choruje. O podejściu psychosomatycznym w rozumieniu fizycznej kondycji człowieka. W: B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, M. Chołody (red.) Ciało w nauce i kulturze (s.81-94). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Ważniejsze publikacje:

W badaniu wykazano, że sprawcy czynów pedofilnych, sprawcy zgwałceń dorosłych ofiar i sprawcy czynów agresywnych, ale nieseksualnych, cechują się obniżonym poziomem funkcji wykonawczych, ale wśród pedofilów znajduje się podgrupa, u której te procesy są szczególnie deficytowe i która wykazuje bardziej dewiacyjne zainteresowania.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Wyróżnienie Rady Instytutu Psychologii za obronę i pracę doktorską „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych” (2017)

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2008)

 • Stypendia „dla najlepszych doktorantów” i z dotacji projakościowej za osiągnięcia w nauce podczas studiów doktoranckich (2008 – 2012)

 • Grant badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N106 3513 40 „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych” (2011 – 2013)

 • Wykonawca grantu badawczego NCN „Rola zniekształceń poznawczych w etiologii wykorzystania seksualnego dziecka” (UMO-2011/01/N/HS6/00396) (2011- 2013)

 • Wykonawca w projekcie badawczym Instytutu Psychologii UAM „Czynniki kształtujące tożsamość płciową dzieci 5-8 letnich” (2011 – 2012)

 • Główny wykonawca grantu MNiSzW N N106 2611 33 „Pedofilia: geneza i mechanizm powstawania zaburzenia” (kierownik Prof. M. Beisert) (2008 – 2010)

 • Wykonawca grantu N N106 131437: „Uwarunkowania braku partnera życiowego we wczesnej dorosłości” (kierownik dr Katarzyna Palus) (2008)

 • Udział w projekcie badawczym „Ja cielesne u osób z różnych grup wiekowych” UAM – współtworzenie narzędzia badawczego (2005 – 2006)

Zainteresowania badawcze:

Neuropsychologia sądowa: zaburzenia struktury i funkcji mózgu u przestępców seksualnych, neuropsychologiczny profil przestępcy seksualnego, użyteczność metod diagnozy neuropsychologicznej w wykrywaniu specyficznych dla perwersji seksualnych zaburzeń mózgu, standardy seksuologiczno-neuropsychologicznego badania sądowego. Seksuologia rozwojowa: normatywny i zaburzony rozwój psychoseksualny, w tym kształtowanie się tożsamości rodzajowej (tożsamości płci).

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Seksuolog kliniczny, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

 • Biegła sądowa w sprawach przestępstw seksualnych i rodzinnych – opiniowanie ofiar przemocy seksualnej (dzieci i dorosłych), systemów rodzin kazirodczych, nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw seksualnych, więzi rodzinnych, ryzyka recydywy i przemocy w rodzinie, oddziaływań jakim powinni być poddani członkowie rodzin; udział w przesłuchaniach małoletnich świadków i ofiar przestępstw.

 • Własna działalność gospodarcza – gabinet w ośrodku terapii psychiatrycznej i psychologicznej w Poznaniu – diagnoza psychologiczna, seksuologiczna, neuropsychologiczna, poradnictwo i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin; w tym diagnoza psychologiczno-seksuologiczna osób w procedurze korekty płci oraz diagnoza spectrum autyzmu.

 • Praca w poradni zdrowia psychicznego, w dziennym oddziale psychiatrycznym oraz zespole leczenia środowiskowego.

 • Praca przy projekcie „Rodzina na Starcie” w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

 • Prowadzenie warsztatów edukacji seksualnej z młodzieżą w poznańskich liceach w ramach Fundacji „Rozmawiajmy o seksie”.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content