dr Agnieszka Rosińska

Podstawowe informacje:

e-mail: agaros@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 86

Telefon: 618292352

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik specjalności Animacja Społeczności Lokalnych – WPiK

Prowadzone zajęcia:

 • Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji – ćwiczenia
 • Psychologia w zarządzaniu – wykład
 • Animacja społeczności lokalnych – wykład, ćwiczenia, konwersatorium

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współpraca z Estradą Poznańską dotyczącą festiwalu „Animator” (od marca 2020 do lutego 2021)
  diagnoza potrzeb i oczekiwań młodzieży dla celu promocji w tej grupie wiekowej festiwalu filmów animowanych „Animator”
  ewaluacja i promocja festiwalu „Animator” w grupie młodzieży szkół ponadpodstawowych

 • Współpraca z Ogrodem Szeląg i działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poznańskich dzielnic Wilczak i Winogrady (od marca 2020 do lutego 2021)
  ewaluacja oferty Ogrodu Szeląg z udziałem aktywistów i członków lokalnych społeczności
  planowanie strategii rozwoju Ogrodu Szeląg i wsparcie lokalnego partnerstwa podmiotów aktywizujących społeczności dzielnic Wilczak i Winogrady

 • Współpraca z firmą Franklin Templeton oddział w Poznaniu w zakresie projektu facylitacyjnego dla stworzenia nowej przestrzeni feedbackowej przyczyniającej się do rozwoju wewnętrznej kultury komunikacyjnej (od marca 2020 do lutego 2021)

 • Współpraca z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w badania zakresie potrzeb i aktywności młodzieży oraz dla celów promocji organizacji pozarządowych i ich oferty adresowanej do młodzieży w Słupsku (od marca 2020 do lipca 2020), stworzenie programu warsztatów i narzędzi do diagnozy aktywności i potrzeb młodzieży we współpracy z Urzędem Miasta Słupską i słupskimi szkołami ponadpodstawowych (scenariusze, ankiety on-line, interaktywna platforma Jamboard do wykorzystania na warsztatach z młodzieżą)

 • Współpraca z Zarządem i wolontariuszami Stowarzyszenia „Psi-jaciel” działającego na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni (od marca 2020 do lipca 2021)
  diagnoza psychospołecznego funkcjonowania wolontariuszy stowarzyszenia pod kątem obciążeń i ryzyka wypalenia związanego z pracą na rzecz zwierząt i organizacji w czasie pandemii
  wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy i aktywistów stowarzyszenia

 • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1. im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w zakresie analizy ryzyk i potencjału do zmiany w pracy nauczycieli, w tym dotyczących przestrzeni fizycznej szkoły i przestrzeni zdalnej/hybrydowej wynikającej z epidemii COVID-19 (od października 2020 do lutego 2021)
  diagnoza aktualnych obciążeń oraz obszarów ryzyka w pracy nauczycieli

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content