dr Małgorzata Rękosiewicz

Podstawowe informacje:

e-mail: malgrek@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 81

Telefon: 618292301

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3950-0649

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/index.seam?CasAuthentication=true&lang=pl

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Wydziałowa koordynatorka ds. kontaktu z BWON i Poradnią RiWP
 • Koordynatorka prac w ramach Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia się na WPiK od 2016 roku

Prowadzone zajęcia:

 • Zdrowie publiczne – wykład i ćwiczenia
 • Wprowadzenie do psychologii edukacji – konwersatoria
 • Psychologia stosowana: Specjalność Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne – konwersatoria
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium fakultatywne: Psychologia niepełnosprawności intelektualnej
 • Zajęcia psychologiczne w ramach bloku psychologiczno-pedagogicznego na specjalnościach nauczycielskich na kierunkach zewnętrznych – konwersatoria i ćwiczenia

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.
 • Czub, T., Brzezińska, A. I., Czub, M., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2012). 羞愧感在同一 性发展中的调节作用 [ENG: Regulative role of shame in the process of identity formation]. Culture and Education – Chinese Edition, 7(93), 38-51.
 • Jankowski, P., Rękosiewicz, M. (2013). Type of social participation and regulation of emotion among upper secondary school students. Polish Psychological Bulletin, 3, 322-330. doi: 10.2478/ppb-2013-0035
 • Piotrowski, K., Kaczan, R., Rękosiewicz, M. (2013). Off-time higher education as a risk factor in identity formation. Polish Psychological Bulletin, 3, 299-309. doi: 10.2478/ppb-2013-0033
 • Rękosiewicz, M. (2012). W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wielichowo: TIPI.
 • Rękosiewicz, M. (2013). Type of social participation and identity formation in adolescence and emerging adulthood. Polish Psychological Bulletin, 3, 277-287. doi: 10.2478/ppb-2013-0031
 • Rękosiewicz, M. (2014). Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej w okresie wczesnej i późnej adolescencji oraz wyłaniającej się dorosłości: kontekst edukacyjny. Psychologia Rozwojowa, 4, 73-85. doi: 10.4467/20843879PR.14.025.2964
 • Rękosiewicz, M. (2020). Czy orientacje życiowe studentów mediują relację między sumiennością jako cechą osobowości a osiągnięciami akademickimi? Studia Edukacyjne, 57, 267-282. doi: 10.14746/se.2020.57.
 • Rękosiewicz, M. (2020). Identity development in people with mild intellectual disability: A short-term longitudinal study. Current Psychology, 39, 1798-1807. doi:10.1007/s12144-018-9880-0.
 • Rękosiewicz, M., Budzicz, Ł. (2018). The role of social participation in the formation of identity in young people with mild intellectual disability and in intellectual norm: A comparative study. Roczniki Psychologiczne, XXI, 4, 309-326. doi: 10.18290/rpsych.2018.21.4-2. 

Ważniejsze publikacje:

Rękosiewicz, M. (2020). Identity development in people with mild intellectual disability: A short-term longitudinal study. Current Psychology, 39, 1798-1807. doi:10.1007/s12144-018-9880-0.

Artykuł przedstawia badanie rozwoju tożsamości osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości w porównaniu z ich rówieśnikami w normie intelektualnej.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • GRANTY:

  • 2012 – kierowniczka projektu pt.: Adaptacja trzech narzędzi badawczych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na okres: lipiec-grudzień 2012. Grant badawczy Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

  • 2013-2016 – kierowniczka projektu nr 2012/05/N/HS6/04061 pt.: Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości na lata 2013 – 2015. Grant PRELUDIUM 3.

 • STYPENDIA i NAGRODY:
  • 2011, 2012, 2013, 2014 – stypendia doktoranckie UAM w Poznaniu
  • 2012, 2013, 2014 – zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej w UAM w Poznaniu
  • 2013, 2014 – stypendium dla najlepszych doktorantów UAM w Poznaniu
  • 2014 – stypendium Fundacji UAM w Poznaniu dla doktorantów UAM (2014/2015)
  • 2016 – wyróżnienie obrony pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Psychologii UAM
 • CZŁONKOWSTWO:
  • od 2018 – Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
  • od 2020 – Członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Sysytemowej w Poznaniu
  • od 2021 – Członkini Rady Redakcyjnej Current Psychology

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze obejmują:

 • psychologię niepełnosprawności, a w szczególności psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje rozwoju tożsamości osobistej i tożsamości niepełnosprawności u osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną;
 • psychologię rozwoju człowieka, przede wszytskim wkraczanie w dorosłość i rozwój tożsamości osobistej;
 • psychologię edukacji, w szczególności osobowościowe uwarunkowania sukcesów akademickich studentów oraz psychospołeczne uwarunkowania edukacji domowej.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Rozwój tożsamości niepełnosprawności – konsekwencje dla zdrowia psychicznego
  Przygotowano systematyczny przegląd literatury na temat relacji między rozwojem tożsamości niepełnosprawności a zdrowiem psychicznym. W dalszych planach znajduje się adaptacja kwestionariusza do pomiaru rozwoju tożsamości niepełnosprawności oraz badanie podłużne osób z widoczną i niewidoczną niepełnosprawnością.

 • Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania decyzji o edukacji domowej przez rodziców dzieci objętych edukacją domową
  Przeprowadzono wstępne badanie ilościowo-jakościowe społecznych i osobowościowych uwarunkowań rodziców podejmujących decyzję o edukacji domowej swoich dzieci. W dalszych planach znajduje się zaprojektowanie badania rozwijającego wątek relacji między światopoglądem politycznym i religijnym rodziców a angażowaniem się w edukację domową.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • 2014 – ekspertka zewnętrzna Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w zakresie psychologii. Przegląd i analiza literatury specjalistycznej.
 • 2019-2021 – współpraca przy realizacji projektu pt. SOS Digital – Providing Support to Students in Distress w ramach programu Erasmus+ przez partnerskie uniwersytety: Uniwersytet w Minho, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Santiago de Compostela, Uniwersytet w Trento. Współautorstwo dokumentu State of Art; analiza statystyczna i przygotowanie raportu z wyników badań; praca koncepcyjna nad treściami portalu SOS_Digital.
 • 2021 – współpraca przy realizacji projektu społecznego pt. Rodzicielstwo i niepełnosprawność. Specjalistyczne wsparcie dla matek i ojców z niepełnosprawnością intelektualną kierowanego przez Centrum Wspierania Relacji w Poznaniu dr Pauliny Gołaskiej-Ciesielskiej. Praca koncepcyjna zespołu roboczego i przygotowanie ostatecznej wersji produktów.
 • 2021 – współpraca z Fundacją MOCni POMOCni. Szkolenie i superwizowanie grup wolontariuszy pracujących w ramach Fundacji z dziećmi (m.in. z ograniczeniami sprawności) z wielkopolskich Domów Dziecka.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content