prof. dr hab. Jerzy Pogonowski

Podstawowe informacje:

e-mail: pogon@amu.edu.pl 

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 80

Telefon: 618292353

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3717-3661

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM23742/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Matematyczne podstawy kognitywistyki
 • Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań
 • Językoznawstwo ogólne
 • Zagadki matematyczne
 • Metalogika
 • Logika algebraiczna

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Tolerance spaces with applications to linguistics. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1981.
 • Set-theoretical approach to general systems theory. In: R. Trappl (Ed.) Cybernetics and Systems Research,
  North-Holland Publishing Company, 15-18.
 • Grundideen der kombinatorischen Semantik. SAIS Arbeitsberichte 8, Christian-Albrechts-Universität
  Kiel, 1985, 133-152.
 • Semantic engineering. In: Semiotic Theory and Practice, Mouton de Gruyter, Berlin – New York – Amsterdam, 899-907.
 • Hierarchiczne analizy języka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1991.
 • Pojęcia: intensji i ekstensji w pracach Romana Suszki. In: M. Omyła (Ed.) Idee logiczne Romana Suszki.
  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001, 73-81.
 • On conceptual metaphors in mathematics. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 9, 2017, 85-98.
 • Remarks on the principle of permanence of forms. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 11, 2019, 105-119.
 • Extremal axioms. Logical, mathematical and cognitive aspects. Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań, 2019.

Ważniejsze publikacje:

Extremal axioms. Logical, mathematical and cognitive aspects. Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań, 2019. Omawia się genezę aksjomatów ekstremalnych i ukazuje ich rolę w teoriach matematycznych. Analizuje się pojęcie modelu zamierzonego teorii matematycznej. Przedstawia się refleksje dotyczące intuicji matematycznej.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978-1979, visiting research scholar),
 • Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board),
 • Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232).
 • Projekt badawczy NCN 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne (2016-2020).

Zainteresowania badawcze:

Logika i podstawy matematyki.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt badawczy NCN 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne (2016-2020) dotyczył szczególnego rodzaju aksjomatów, formułowanych w matematyce m.in. po to, aby dokonać jednoznacznej charakterystyki modeli zamierzonych teorii. Opublikowano pięć książek i kilkanaście artykułów, w których omówiono genezę tych aksjomatów oraz ich rolę w teoriach matematycznych. Przedstawiono też rozważania dotyczące intuicji matematycznej.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content