prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

Podstawowe informacje:

e-mail: alpila@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 106

Telefon: 618292304

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9507-8710

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190826/

www: http://alpila.home.amu.edu.pl/

Funkcje pełnione na UAM:

 • członkini Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UAM (od 2021 r.);
 • koordynatorka ds. kontaktu ze Szkołą Nauk Społecznych UAM (od 2021 r.)
 • pełnomocniczka Dziekana WPiK UAM ds. nauki (od 2020 r.)
 • członkini Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia UAM (od 2019 r.)
 • członkini Rady Dziekańskiej WPiK UAM (od 2019 r.)
 • kierowniczka Zakładu Psychologii Osobowości WPiK UAM (od 2018 r.)
 • członkini Komisji ds. Grantów WPiK UAM (od 2017 r.)
 • członkini Komisji ds. Ocen Okresowych Pracowników WPiK UAM (od 2015 r.)

Prowadzone zajęcia:

 • Osobowość
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Pilarska, A. (2020). Sense of identity and self-control: The mediating role of goal characteristics. Psychological Topics, 29(2), 291–310. doi:10.31820/pt.29.2.5
 • Pilarska, A. (2018). Big-Five personality and aspects of the self-concept: Variable- and person-centered approaches. Personality and Individual Differences, 127, 107–113. doi:10.1016/j.paid.2018.01.049
 • Pilarska, A., Baumeister, R. (2018). Psychometric properties and correlates of the Polish version of the Self-Control Scale (SCS). Polish Psychological Bulletin, 49(1), 95–106. doi:10.24425/119476
 • Pilarska, A. (2017). Contributions of cognitive-motivational factors to the sense of identity. Current Psychology, 36(3), 468–482. doi:10.1007/s12144-016-9435-1
 • Pilarska, A. (2016). Wokół pojęcia poczucia tożsamości: przegląd problemów i propozycja konceptualizacji. Nauka, 2, 123–141.
 • Pilarska, A. (2016). How do self-concept differentiation and self-concept clarity interrelate in predicting sense of personal identity? Personality and Individual Differences, 102, 85–89. doi:10.1016/j.paid.2016.06.064
 • Pilarska, A. (2015). Contextualized self-views and sense of identity. Personality and Individual Differences, 86, 326–331. doi:10.1016/j.paid.2015.06.042
 • Pilarska, A., Suchańska, A. (2015). Self-complexity and self-concept differentiation – What have we been measuring for the past 30 years? Current Psychology, 34(4), 723–743. doi:10.1007/s12144-014-9285-7
 • Pilarska, A. (2014). Self-construal as a mediator between identity structure and subjective well-being. Current Psychology, 33(2), 130–154. doi:10.1007/s12144-013-9202-5
 • Pilarska, A. (2012). Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.

Ważniejsze publikacje:

Pilarska, A., Suchańska, A. (2015). Self-complexity and self-concept differentiation – What have we been measuring for the past 30 years? Current Psychology, 34(4), 723–743. doi:10.1007/s12144-014-9285-7

Artykuł prezentuje analizy mające na celu ocenę trafności i rzetelności wskaźników powszechnie stosowanych w pomiarze strukturalnej wielości Ja. Uzyskane rezultaty ujawniły problemy wynikające z matematycznej konstrukcji wskaźników oraz współzależności treściowych i formalnych aspektów samowiedzy.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • kierowniczka projektu NCN SONATA 10 nr 2015/19/D/HS6/00577 pt.: Poczucie osobistej tożsamości a regulacja działań celowych: pośrednicząca rola właściwości celów oraz kontroli działania (2016-06-08–2019-03-07).
 • wykonawczyni w projekcie NCN OPUS 6 nr 2013/11/B/HS6/01463 pt.: Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja (2014-07-14–2017-07-13).
 • wykonawczyni w projekcie NCN SONATA 3 nr 2012/05/D/HS6/03000 pt.: Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predykatory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości – badania longitudinalne (2013-02-12–2016-02-11).
 • wykonawczyni w grancie promotorskim MNiSW nr 0290/B/H03/2010/38 pt.: Konstrukt Ja a afektywne korelaty struktury tożsamości (2010-04-13–2012-02-07)
 • kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Percepcyjne i sensomotoryczne reprezentacje ciała a poczucie tożsamości cielesnej i osobistej (2016-05-10 do 2016-12-31)
 • kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Adaptacja narzędzi do pomiaru poziomu identyfikacji działania i siły samokontroli (2015-10-19–2015-12-31)
 • kierowniczka grantu badawczego Instytutu Psychologii UAM dla młodych naukowców pt.: Poznawcze uwarunkowania poczucia tożsamości osobistej (2014-06-03–2014-12-31)
 • laureatka Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2018 r., 2016 r.)
 • laureatka Stypendium JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2017 r., 2016 r.)

Zainteresowania badawcze:

W pracy badawczej podejmuję zagadnienia psychologii osobowości i psychologii klinicznej. Najważniejszym obszarem moich zainteresowań naukowych jest problematyka struktury i funkcji regulacyjnych systemu Ja i tożsamości osobistej. W ramach badań empirycznych podejmowanych w tym obszarze zajmuję się także konstruowaniem oraz adaptowaniem narzędzi psychometrycznych.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie we współpracy z prof. WSB dr hab. Anną Suchańską realizuję projekt badawczy poświęcony operacjonalizacji oraz empirycznej eksploracji regulacyjnych funkcji samoopiekuńczości. Samoopiekuńczość rozumiemy jako rozwijane na gruncie naturalnej tendencji do życia i rozwoju poczucie wartości własnej osoby i własnego życia oraz wzorce reakcji opiekuńczych służących ochronie tych wartości. Projekt wpisuje się w czynione w psychologii od dawna próby zrozumienia samorozwojowych i/lub samoniszczących sił kierunkowych zachowania. Stanowi zarazem odpowiedź na bieżące obserwacje życia codziennego oraz analizy naukowe, które dostarczają wielu przykładów niezłomnej woli życia i twórczej samorealizacji, ale równocześnie ujawniają obecność wielu zjawisk wskazujących na zaprzeczenie lub dewaluację wartości i zasad służących ochronie życia.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • członkini Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (od 2016 r.) oraz członkini Rady Programowej WO PTPPd (od 2019 r.)
 • członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (od 2014 r.)
 • współpracowniczka Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis (od 2015 r.)
 • członkini Rady Naukowej czasopisma Testy psychologiczne w praktyce i badaniach (ISSN: 2449-9072; od 2014 r.)
 • redaktorka naukowa serii wydawniczej WPiK Open Access (Wydawnictwo Rys; od 2021 r.)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content