prof. dr hab. Jacek Paluchowski Władysław

Podstawowe informacje:

e-mail: paluchja@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 111

Telefon: 618292318

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5305-6102

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29726/

www: paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl

Funkcje pełnione na UAM:

  • od 2014 do teraz członek Komisji Etycznej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ds.badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi
  • od 2014 do chwili obecnej redaktor naczelny Testy psychologiczne w praktyce i badaniach
  • od 2005 do 2022  Komisji Etycznej ds. Projektów Badawczych WPiK UAM

Prowadzone zajęcia:

  • etyka zawodu psychologa
  • seminarium magisterskie
  • wybrane seminaria fakultatywne

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

·       Paluchowski, W. J., Hornowska, E., Jadczak-Szumiło, T., Szumiło, E. (2021).  Pierwsze dni pandemii COVID-19 – jak sobie radziliśmy ze stresem [W:] W. J. Paluchowski, L. Bakiera (red.) Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce, 23-44, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

·       Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2021). O pojęciu pracoholizmu, Zeszyt 04 w serii wydawniczej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: WPiK Open Access, Poznań: Wydawnictwo Rys.

·       Paluchowski, W. J. (2021). Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 1, 1-21.

·       Paluchowski, W.J., Wojtowicz B. (2021). Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 1, 21-32.

·       Filipiak, M., Paluchowski, W. J. ( 2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Numer specjalny: Standardy diagnozowania, 2, 1-6.

·       Paluchowski, W. J., Podemski, K. (2019). Mowy miesięcznicowe Jarosława Kaczyńskiego jako spektakl władzy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81, 4, 253-268.

·       Paluchowski, W. J. (2019). Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Numer specjalny: Standardy diagnozowania, 2, 41-56.

·       Paluchowski, W. J. (2017). Diagnozowanie diagnozy. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

·       Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2017). Problemy związane z badaniami testowymi osób niepełnosprawnych. [W:] W.J. Paluchowski (red.). Diagnozowanie: wyzwania i konteksty, 289-301, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

·       Paluchowski, W. J., Ptaszyński,T. (2017). Metodologiczne problemy zbierania danych za pośrednictwem internetu (na przykładzie normalizacji kwestionariusza KONOP). [W:] W.J. Paluchowski (red.). Diagnozowanie: wyzwania i konteksty, 149-175, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

·       Paluchowski, W.J. (2017). Diagnozowanie diagnozy. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

·       Kleka, P., Paluchowski, W.J. (2017). Shortening of psychological tests – Assumptions, methods and doubts. Polish Psychological Bulletin, 48(4), 516-522.

·       Hornowska, E., Paluchowski, W.J. (2016). Opiniowanie czy formowanie? Z doświadczeń Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii UAM. Nauka, 2, 163-169.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Proces diagnozowania, metody diagnozy psychologicznej, komputerowe wspomaganie diagnozy, analiza treści, metodologia badań jakościowych i ilościowych w humanistyce i naukach społecznych, etyka zawodu psychologa

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem
Przedmiotem badania będzie rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. Analizowane będą dane osób z nielosowej próby, zbierane od dnia 07.04.2020 do stycznia 2021.
Na rok 2021 planujemy dokonanie analizy czynnikowej obu wskazanych wyżej zmiennych oraz analizę szeregów czasowych (z uwzględnieniem wydarzeń znaczących w okresie zbierania danych).Planowanym efektem będzie przygotowanie raportu z badań (w języku polskim) oraz artykułu w języku angielskim.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

  • 2011-do chwili obecnej członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Współpracy Naukowej z Zagranicą MNiSzW/MEiN
  • 2013-2016 członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
  • 2012-2018 członek Komisji Testów Komitetu Psychologii PAN

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content