prof. dr hab. Jacek Paluchowski Władysław

Podstawowe informacje:

e-mail: paluchja@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 111

Telefon: 618292318

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5305-6102

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29726/

www: paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/?dzial=diagnoza/wyklad

Funkcje pełnione na UAM:

 • od 2014 do 2022 członek Komisji Etycznej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ds.badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi
 • od 2014 do chwili obecnej redaktor naczelny Testy psychologiczne w praktyce i badaniach
 • od 2005 do 2022  Komisji Etycznej ds. Projektów Badawczych WPiK UAM

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Paluchowski, W. J. (2019). Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Online first, 1, 1-21.
 • Paluchowski, W. J. (2019). Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Numer specjalny: Standardy diagnozowania, 2, 41-56.
 • Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2017). Problemy związane z badaniami testowymi osób niepełnosprawnych. [W:] W.J.
 • Paluchowski (red.). Diagnozowanie: wyzwania i konteksty, 289-301, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Paluchowski, W. J., Podemski, K. (2019). Mowy miesięcznicowe Jarosława Kaczyńskiego jako spektakl władzy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81, 4, 253-268.
 • Paluchowski, W. J., Ptaszyński,T. (2017). Metodologiczne problemy zbierania danych za pośrednictwem internetu (na przykładzie normalizacji kwestionariusza KONOP). [W:] W.J.
 • Paluchowski, W. J., Wojtowicz, B. (2021). Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 1 (w druku)
 • Paluchowski (red.). Diagnozowanie: wyzwania i konteksty, 149-175, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Paluchowski, W.J. (2017). Diagnozowanie diagnozy. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Filipiak, M., Paluchowski, W. J. ( 2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Numer specjalny: Standardy diagnozowania, 2, 1-6.
 • Kleka, P., Paluchowski, W.J. (2017). Shortening of psychological tests – Assumptions, methods and doubts. Polish Psychological Bulletin, 48(4), 516-522.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Proces diagnozowania, metody diagnozy psychologicznej, komputerowe wspomaganie diagnozy, analiza treści, metodologia badań jakościowych i ilościowych w humanistyce i naukach społecznych, etyka zawodu psychologa

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian w percepcji i radzeniu sobie ze stresem
Przedmiotem badania będzie rejestracja i opis zmian w zakresie percepcji stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak i strategii radzenia sobie z nimi. Analizowane będą dane osób z nielosowej próby, zbierane od dnia 07.04.2020 do stycznia 2021.
Na rok 2021 planujemy dokonanie analizy czynnikowej obu wskazanych wyżej zmiennych oraz analizę szeregów czasowych (z uwzględnieniem wydarzeń znaczących w okresie zbierania danych).Planowanym efektem będzie przygotowanie raportu z badań (w języku polskim) oraz artykułu w języku angielskim.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • 2011-do chwili obecnej członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Współpracy Naukowej z Zagranicą MNiSzW/MEiN
 • 2013-2016 członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP
 • 2012-2018 członek Komisji Testów Komitetu Psychologii PAN

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content