prof. UAM dr hab. Monika Obrębska

Podstawowe informacje:

e-mail: obrebska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 113

Telefon: 618292132

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0457-5402

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM72355/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • 2014– egzaminator na studiach doktoranckich (kierunki filologiczne)
 • 2015– członek Komisji ds. Programów Nauczania WPiK UAM
 • 2015 członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej
 • 2016– członek Komisji ds. Grantów WPiK UAM
 • 2017 członek Komisji ds. Efektów Kształcenia
 • 2017 członek Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • 2018–2021 członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo”
 • 2021– redaktorka naczelna czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo”
 • 2020– członek Komisji Wydawniczej WPiK Wydawnictwa Naukowego UAM
 • 2021 członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej

Prowadzone zajęcia:

 • wykład fakultatywny: „Psychologia języka i komunikacji”,
 • wykład z Wprowadzenia do Psychologii Społecznej: „Psychologia rozwiązywania problemów społecznych”,
 • seminaria magisterskie.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Obrębska, M., Kleka, P. (2022).Lexical indicators of anxiety in schizophrenia, Anxiety, Stress & Coping, published online: 13 May 2022. https://doi.org/10.1080/10615806.2022.2076081
 • Obrębska, M., Kleka, P., Knoll, R. (2022). Can a Scientist Be a Young, Attractive Woman? The Stereotype of a Scientist and the Lexical Choices of Women and Men. Journal of Psycholinguistic Research. published online: 24 March 2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s10936-022-09870-y
 • Obrębska, M., Rohoza, K. (2021). Stress as a moderator of the relationship between alexithymia and dreaming: Research findings. Dreaming, 31(2), 186–194. https://doi.org/10.1037/drm0000167
 • Obrębska, M., Dobrowolska, M. (2021). Gdy słowo dzieli. Mowa pogardy i nienawiści w relacjach między ludźmi. Człowiek i Społeczeństwo, 51, 221-239. https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.12
 • Doda-Wyszyńska, A., Obrębska, M. (2021). The political subject and hero in culture in the light of Juri Lotman’s theory. The case of Lech Wałęsa. Argument: Biannual Philosophical Journal, 11(2), 435–446. https://doi.org/10.24917/20841043.11.2.06
 • Obrębska, M., Pankalla, A. (2020). Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.
 • Bręński S., Obrębska M. (2017). Język, płeć i władza. Analiza leksykalna przemówień programowych polskich premierów. Socjolingwistyka, 31, 117-132.
 • Obrębska M., Zinczuk-Zielazna J. (2017). Explainers as an indicator of defensive attitude to experienced anxiety in young women differing in their styles of coping with threatening stimuli. Psychology of Language and Communication, 21(1), 34-50.
 • Zinczuk-Zielazna J., Obrębska M. (2016). Styles of coping and the level of dogmatism in utterance texts as an indicator of anxiety in situations of social exposure. Polish Psychological Bulletin, 47(4), 402-411.
 • Obrębska M., Zinczuk-Zielazna J. (2016). Style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi a częstość użycia partykuł w wypowiedziach jako wskaźnik lęku w sytuacji społecznej ekspozycji. Socjolingwistyka, 30, 261-275.
 • Obrębska, M. (2013). Styl mówienia w schizofrenii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ważniejsze publikacje:

Obrębska, M., Kleka, P., Knoll, R. (2022). Can a Scientist Be a Young, Attractive Woman? The Stereotype of a Scientist and the Lexical Choices of Women and Men. Journal of Psycholinguistic Research. published online: 24 March 2022. https://doi.org/10.1007/s10936-022-09870-y

Problematyka zgodności cech badacza za stereotypem naukowca rzadko podejmowana jest w kontekście badań naukowych. Postanowiliśmy sprawdzić jej znaczenie w dwóch eksperymentach z udziałem kobiet (N1=75 i N2=150) i mężczyzn (N1=75 i N2=150), które różniły się cechami osób je przeprowadzających: zgodnych i niezgodnych ze stereotypem naukowca. Obydwa eksperymenty przeprowadzono w schemacie interakcyjnym: 2 (płeć badanego: kobieta, mężczyzna) x 3 (kontekst społeczny: neutralny rodzajowo, zgodny rodzajowo, niezgodny rodzajowo), gdzie obydwa czynniki miały charakter międzyobiektowy, a zmiennymi zależnymi była długość wypowiedzi i wybory leksykalne. Zdecydowaliśmy się na wybór materiału językowego, gdyż jak pokazują klasyczne badania, jest on szczególnie podatny na wpływ kontekstu społecznego i właściwości rozmówcy. W celu operacjonalizacji zmiennej zależnej posłużyliśmy się zmodyfikowanymi i zaadaptowanymi do języka polskiego Wskaźnikami Stylu Mówienia Suitberta Ertela. Wyniki obydwu eksperymentów okazały się istotne dla porównań kontekstowych, nieistotne dla płci, co potwierdza znaczenie cech rozmówcy dla długości wypowiedzi i wyborów leksykalnych.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Projekty badawcze (kierownictwo):

 • Obrębska, M. Pozytywne i negatywne objawy zaburzeń językowych w schizofrenii.
 • Projekt Badawczy Własny, Nr N N106 039734, na lata 2008-2011.

Staże zagraniczne i wizyty studyjne

 • 1994 – Établissement Public de Santé Mentale de Ville-Évrard, Neuilly sur Marne, Francja
 • 1995 – Université Paul Valéry, Montpellier, Francja

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003 nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM

Zainteresowania badawcze:

Problematyka psychologii języka i komunikacji: indywidualne style mówienia i komunikowania się w obszarze normy i patologii, kompetencja językowa i komunikacyjna, psychospołeczne uwarunkowania kompetencji społecznych oraz komunikacja perswazyjna, zwłaszcza w obszarze przemówień publicznych i skuteczności autoprezentacyjnej. Ostatnio prowadzone badania dotyczyły werbalnych wskaźników lęku w sytuacji społecznej ekspozycji oraz kontekstowych uwarunkowań języka kobiet i mężczyzn.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Celem realizowanego obecnie projektu badawczego jest próba zrozumienia i integracji motywacyjnych, poznawczych i społecznych uwarunkowań mowy nienawiści, odwołujących się do klasycznych badań z zakresu psychologii społecznej nad uprzedzeniami i stereotypami, pokazanie jej psychospołecznych konsekwencji oraz wyodrębnienie cech charakterystycznych, umożliwiających precyzyjne zakwalifikowanie danej wypowiedzi do tej kategorii uzusu językowego.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Czerwiec 2015 – cykl spotkań z gimnazjalistami I Gimnazjum Dwujęzycznego im. Karola Marcinkowskiego w
  Poznaniu na temat rozwoju tożsamości i okresu dojrzewania na przykładzie lektury szkolnej „Córka
  czarownic” Doroty Terakowskiej
 • 26 kwietnia 2017 r. – wygłoszenie wykładu podczas XX edycji poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki:
  „Autoprezentacja: szanse i zagrożenia”.
 • 17 października 2019 r. – wygłoszenie wykładu dla seniorów w ramach programu „Senioralny Poznań”:
  „Konflikt pokoleń – prawda czy stereotyp?”
 • 24 października 2019 r. – poprowadzenie warsztatów dla seniorów (wspólnie z prof. Bakierą) w ramach
  programu „Senioralny Poznań”: „Jak skutecznie porozumiewać się z młodszymi. Warsztaty komunikacji
  interpersonalnej dla seniorów”.
 • Kwiecień 2020 – marzec 2021 cykl spotkań online z harcerkami z drużyn „Więzi” i „Steru” Szczepu
  Harcerskiego „Błękitna Czternastka” na temat radzenia sobie w sytuacji pandemii
 • 2 marca 2022 – wygłoszenie wykładu online „Język a kultura” na zaproszenie Koła Naukowego Psychologii
  Kultury i Religii UAM
 • 7 marca 2022 – wygłoszenie ogólnouniwersyteckiego wykładu online z okazji Europejskiego Dnia Logopedy:
  „Styl mówienia w schizofrenii”, na zaproszenie Katedry Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-
  Mazurskiego w Olsztynie

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content