dr Natalia Nowaczyk

e-mail: natalia.nowaczyk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 92

Telefon: 618292135

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2373-0386

Researchportal: https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Nowaczyk

www: –

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Diagnoza neuropsychologiczna (konwersatoria)
 • Badanie funkcjonowania poznawczego (konwersatoria)
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych (konwersatorium)
 • Neuropsychologia uzależnień od substancji psychoaktywnych (seminarium)
 • Neuropsychology of mental and behavior disorders – diagnosis and therapy (seminarium)
 • Psychopatologia procesów poznawczych (ćwiczenia)
 • Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (praca empiryczna)
 • Wykładowca na specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (przedmioty z neuropsychologii w praktyce klinicznej)

   Praca naukowo – badawcza

   Wybrane publikacje:

   • Pąchalska, M., & Nowaczyk, N. (2021). Event-related potentials studies of PTSD after infection of SARS-Cov-2 and neuroCOVID-19. Acta Neuropsychologica, 19, 347-360.
   • Nowaczyk, N. (2019). Frontal and callosal white matter changes and their potential effects on neurocognitive functioning in alcohol addicts: a meta-analysis. Acta Neuropsychologica, 17(2), 189- 205.
   • Nowaczyk, N., Kalinowska-Łyszczarz, A., Paprzycki, W., Michalak, S., Kaźmierski, R., & Pawlak, M. A. (2019). Spatial distribution of white matter degenerative lesions and cognitive dysfunction in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, 53(1), 18-25.
   • Nowaczyk, N. (2018). The clinical image of memory, attention, and executive functions in a school- aged child with autoimmune epilepsy: a case study. Acta Neuropsychologica, 16(1), 83-97.
   • Nowaczyk, N. (2018). Effects of neuropsychological therapy in a school-aged child with autoimmune drug-resistant epilepsy: A case study. Acta Neuropsychologica,16(3), 291-305.
   • Nowaczyk, N. (2018). Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view. Polskie Forum Psychologiczne, 23(4), 709-722.
   • Nowaczyk, N., & Cierpiałkowska, L. (2017). Resources evaluation in patients with multiple sclerosis: A moderation effect of time since diagnosis. Polish Psychological Bulletin, 48(3), 357–365.
   • Nowaczyk, N., & Cierpiałkowska, L. (2016). Coping with multiple sclerosis from the perspective of Stevan E. Hobfoll’s theory of conservation of resources. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25(2), 111- 123.
   • Nowaczyk, N., & Cierpiałkowska, L. (2016). Psychological profiles of patients with multiple sclerosis based on Hobfoll’s conservation of resources theory. Health Psychology Report, 4(4), 332-339.
   • Nowaczyk, N., & Michalak, S. (2013). Impairment of cognitive functions in patients with the most frequent autoimmune disorders of the central nervous system. Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology, 8(3), 101-109.

    Ważniejsze publikacje:

    Wyniki raportu z grantu badawczego oraz pracy doktorskiej wskazują na kluczową rolę czasu uzależnienia w zmniejszaniu się integralności korowych włókien istoty białej (prawego i lewego pęczka czołowo-potylicznego oraz lewego pęczka podłużnego dolnego o.u.n.) odpowiadających za procesy uczenia się wzrokowo-przestrzennego niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w pracy zawodowej i w codzienności. Sprawność zapamiętywania i uczenia się zależy także od struktury temperamentu w badanej grupie klinicznej. Problemy z reaktywnością emocjonalną i aktywnością szybciej doprowadzają do zaburzeń pamięci i uczenia, jeśli zaczyna pojawiać się zanik korowy lub korowo-podkorowy mózgu. Z tego względu wyodrębniono profile mężczyzn uzależnionych od alkoholu różniących się czasem nadużywania alkoholu, intensywnością spożywania alkoholu,  stopniem uszkodzenia mózgu i zakresem objawów neuropsychologicznych.

    Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

    • Nagrody Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2021” oraz „Virtuti Medicinali 2018”.
    • Wyróżnienie Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki za obronę i pracę doktorską Zmiany strukturalne mózgu a obraz kliniczny funkcji neuropsychologicznych u mężczyzn z zaburzeniem używania alkoholu.
    • Kierownik grantu i główny wykonawca: Natalia Nowaczyk, Zmiany strukturalne w płatach czołowych a obraz kliniczny poznawczych zaburzeń u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, grant badawczy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (PARPA, nr 75/44/3.4.3/18/DEA), okres realizacji: lipiec 2018 – listopad 2019.
    • Autor raportu końcowego z grantu badawczego: Nowaczyk, N., Cierpiałkowska, L. (2019). Zmiany strukturalne w płatach czołowych a obraz kliniczny poznawczych zaburzeń u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Obszar tematyczny projektu: Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu. Narodowy Programu Zdrowia 2016-2020.
    • Stypendia „dla najlepszych doktorantów”/ z dotacji projakościowej/ stypendia naukowe Rektora UAM za osiągnięcia w nauce podczas studiów doktoranckich (2015 – 2019).
    • Staż i kurs dotyczący metod analizy i struktury funkcji mózgu (analiza danych MRI głowy), Oxford Centre for Functional MRI of the Brain FMRIB, UK, opiekun kursu: prof. Mark Jenkinson, czas trwania: 08-18 września 2020 roku.
    • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (od 2021 roku).
    • Redaktor w czasopiśmie (gościnnie): Acta Neuropsychologica (2021, 2022).
    • Wykład gościnny: Nowaczyk, N. (2022). Brain structural changes in patients with psychoactive use disorder: A neuropsychological approach. Organizator: Laboratorio de Procesado de Imagen, Valladolid University w Hiszapanii. Seminarium naukowe, 29 listopada 2022 roku.

      Zainteresowania badawcze:

      W badaniach naukowych koncentruję się na opisywaniu i wyjaśnianiu patomechanizmu powstawania objawów neuropsychologicznych wynikających z uzależnienia od alkoholu jak i z przebiegu chorób demielinizacyjnych, neurodegeneracyjnych czy zaburzeń neurorozwojowych. W szczególności interesuje mnie wpływ zmian strukturalnych mózgu na obniżoną sprawność różnych składników funkcji wykonawczych, procesów pamięci i uwagi oraz rola temperamentu w kształtowaniu się symptomów poznawczych u osób z uszkodzeniem układu nerwowego. Neuropsychologią zajmuję się z perspektywy naukowo-badawczej, dydaktycznej i klinicznej.

      Realizowany obecnie projekt badawczy:

      W ramach pracy naukowej opisuję i wyjaśniam zależności przyczynowo-skutkowe wynikające z zaburzenia używania alkoholu. W badaniu uwzględniam: (1) zakres uszkodzeń struktury i funkcji mózgu (analiza danych MRI głowy, w tym analiza DTI – traktografia probabilistyczna i deterministyczna) (2) nasilenie objawów neuropsychologicznych (3) wpływ  struktury temperamentu na sprawność funkcji poznawczych i wykonawczych, gdy zaczyna następować  poalkoholowy zanik korowy i korowo-podkorowy mózgu.

      Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

      • Współpraca z Uniwersytetem SWPS w Warszawie:
       Nowaczyk, N. (2023). Czytanie i liczenie – dysleksja i dyskalkulia. Organizator: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Seminarium i warsztaty, 14 stycznia 2023 roku.
       Nowaczyk, N. (2022). Uwaga i funkcje wykonawcze: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Organizator: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Seminarium i warsztaty, 25 listopada 2022 roku.
      • Wykład w ramach Dnia Zdrowia Psychicznego na UAM:
       Nowaczyk, N. (2022). Miejsce diagnozy i terapii neuropsychologicznej w procesie leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień Zdrowia Psychicznego, 21 października 2022 roku.
      • Współpraca z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie: prowadzenie wykładów z przedmiotu „Wybrane problemy neurologii”, czas trwania: od marca do czerwca 2022 roku.
      • Współpraca z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
       Organizacja XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego pt. Neuropsychologia kliniczna – teoria, badania, praktyka, który odbył się w dniach od 4 do 5 grudnia 2021 r. w formie zdalnej na platformie Click Meeting (głównym organizatorem był Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM).
      • Koordynator XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego pt. Neuropsychologia kliniczna – teoria, badania, praktyka (4-5 grudnia 2021 roku), nadzór merytoryczny nad filmem podsumowującym wydarzenie.
      • Członek Komitetu Organizacyjnego XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.
      • Wystąpienie w TVP3 Poznań, Materiał nt. XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 06.12.2021.
      • Wywiad do Radio Poznań, Materiał nt. IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, 22.10.2021.

         Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

         Skip to content