mgr Konrad Kazimierz Kośnik

Podstawowe informacje:

e-mail: konrad.kosnik@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 96

Telefon: 618292068

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6836-3121

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM220280/

 

Funkcje pełnione na UAM:

 • Opiekun Koła Naukowego Psychologii Kultury i Religii UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Osobowość
 • Praca empiryczna
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Wprowadzenie do studiowania

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.
 • Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne. Czas Kultury 2(189), 82-90.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.
 • Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna. Sensus Historiae 30(1), 57-68.
 • Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2019). Psychologia indygeniczna a słowiańska tożsamość polskiej psychologii akademickiej – znaczenie wiedzy lokalnej. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal 25(2), 137-142.
 • Kośnik, K., Hornowska, E. (2020). A preliminary quantitative study of the mysticism and religious maturity of contemporary Slavic Neopagans in Poland. Religio: revue pro religionistiku 28(1), 73-93.
 • Kośnik, K., Pawelka, S. (2020). Mity narodowe w kulturze internetowego śmieszkizmu. Prolegomena do teoretycznego systemu interpretacyjnego. W: M. Obrębska, A. Pankalla (red.), Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna (s. 257-274). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2021). Indigenous Psychology as Religious. Slavic Understanding of Human Psycho-Sexual Development. W: A. Dueck (red.), Indigenous Psychology of Spirituality. In My Beginning is My End (s. 183-202). Cham: Palgrave Macmillan.

Ważniejsze publikacje:

Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Monografia prezentuje badania własne z zakresu historii myśli psychologicznej nad przekonaniami przedchrześcijańskich Słowian na temat ludzkich zjawisk i procesów psychicznych. Przedstawia rekonstrukcję dawnej wiedzy oraz wierzeń na podstawie danych historyczno-etnograficznych zawierających informacje o słowiańskich mitach oraz obrzędowości. Książka przybrała formę podręcznika psychologicznego – „tak jakby” napisali go dawni Słowianie. Wprowadzenie kategorii indygeniczności pozwoliło natomiast na podjęcie refleksji również nad współczesną psychologią, w przypadku której użyteczne byłoby zachowanie większego pluralizmu kulturowego.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology, Slovenský Národopis – Slovak Ethnology

Zainteresowania badawcze:

Historia myśli psychologicznej z perspektywy indygenicznej, teoria i metodologia historii myśli psychologicznej, psychologia kultury i religii oraz ich związków z tożsamością narodową

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii [projekt doktorski]

Projekt zmierza ku opisowi zmienności przekonań polskich psychologów na temat właściwego przedmiotu ich dyscypliny na przestrzeni stu lat. Celem badania jest uzupełnienie historiografii myśli psychologicznej o dane z okresu po II wojnie światowej, podkreślenie znaczenia kontekstu historyczno-kulturowego dla procesu ewolucji myśli naukowej oraz uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy. Efektem projektu będzie również propozycja periodyzacji dziejów polskiej myśli psychologicznej we wskazanym okresie w oparciu o wskaźniki empiryczne.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Działalność wolontariacka na rzecz osób ze spektrum autyzmu w Fundacji FIONA oraz Fundacji Aktywnych FURIA

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content