dr hab. Paweł Kleka

Podstawowe informacje:

e-mail: kleka@o365.amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 103

Telefon: 618292306

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0841-0015

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM94384/

www: kleka.home.amu.edu.pl

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pełnomocnik Dziekana WPiK ds statystyki

Prowadzone zajęcia:

 • Obecnie prowadzę zajęcia z szeroko rozumianej statystyki (Przygotowanie Analiz Statystycznych, Obsługa Pakietów Statystycznych, Metodologia Badań Naukowych, Psychometria, Wielozmiennowe Techniki Analizy Danych) na studiach 1 i 2 stopnia.
 • Prowadzę seminarium magisterskie i licencjackie skoncentrowane na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w psychologii i kognitywistyce.
Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Hafke-Dys, H., Bręborowicz, A., Kleka, P., Kociński, J., and Biniakowski, A. (2019). The accuracy of lung auscultation in the practice of physicians and medical students. PloS One, 14(8):e0220606.
 • Kaczmarek, I., Kleka, P., Flici«ski, P., and Steinborn, B. (2018). Correspondence and cluster analysis of free-drawn clocks in a group of children and adolescents with neurological and psychiatric diseases. Developmental Neuropsychology, 43(1):69-81. PMID: 29278932.
 • Kleka, P., Brycz, H., Fanslau, A., and Pilarska, A. (2019). Becoming aware of one’s own biases in emerging adulthood – a longitudinal study. Metacognitive approach. Advances in Cognitive Psychology, 15(4):308-317.
 • Kleka, P. and Soroko, E. (2018). How to avoid the sins of questionnaires abridgement? Survey Research Methods, 13(2):9999-10012.
 • Kroliczak, G., Buchwald, M., Kleka, P., Klichowski, M., Potok, W., Nowik, A. M., Randerath, J., and Piper, B. J. (2021). Manual praxis and language-production networks, and their links to handedness. Cortex.
 • Krzysztoszek, J., Kleka, P., and Laudańska-Krzemińska, I. (2020). Assessment of selected nutrient intake by Polish preschool children compared to dietary recommendations: a meta-analysis. Archives of Medical Science, 16(1):1-13.
 • Szczepanik, J. E., Brycz, H., Kleka, P., Fanslau, A., Zarate Jr, C. A., and Nugent, A. C. (2020). Metacognition and emotion how accurate perception of own biases relates to positive feelings and hedonic capacity. Consciousness and Cognition, 82(102936):1-10.
 • Szychowska, M., Hafke-Dys, H., Preis, A., Kociński, J., and Kleka, P. (2018). The influence of audio-visual interactions on the annoyance ratings for wind turbines. Applied Acoustics, 129:190-203.
 • Tomczak, M., Kleka, P., Walczak, A., Bojkowski, Ł., and Walczak, M. (2021). Goal orientation and physical activity: Psychometric properties of the polish version of the goal orientation in exercise measure (GOEM). Journal of Clinical Medicine, 10(9):1900.
 • Tomczak, M., Walczak, M., Kleka, P., Walczak, A., and Bojkowski, Ł. (2020). Psychometric properties of the polish version of Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ). International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3593):1-12.

Ważniejsze publikacje:

Tworzenie skróconych wersji narzędzi badawczych jest procesem powszechnym i uzasadnionym, ale na nieszczęście często odbywa się bez należytej staranności metodologicznej i bez uwzględnienia konsekwencji podjętych decyzji. O błędach, które można popełnić, pisali już Smith i współpracownicy (2000), ale ich artykuł nie wywarł większego wpływu praktycznego.
Istnieją dwa główne błędy popełniane często przez badaczy: zakładanie, że trafność i rzetelność można przenosić między wersją pełną a skróconą oraz stosowanie mniej rygorystycznych kryteriów oceny ważności i rzetelności krótszych narzędzi. Te dwa problemy są często popełniane podczas konstruowania skróconych form, dlatego w artykule przedstawiamy procedury, które pozwolą badaczom uniknąć tych błędów i stworzyć możliwie najbardziej wiarygodne skrócone wersje narzędzi badawczych, a także oszacować koszty różnych metod skracania kwestionariuszy.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant Wydziału Nauk Społecznych – Instytutu Psychologii w 2011 na badania dotyczące tworzenia skróconych wersji kwestionariuszy badawczych.
 • Pobyt naukowo-badawczy w Instytucie Leibniza w Koloni w 2018 pt. „Bayesowskie równania strukturalne”
 • Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2018, 2019, 2020.

Zainteresowania badawcze:

Interesuje mnie obecność komputerów i technologii w codziennym życiu, możliwość ich wykorzystania do wspomagania rozwoju i edukacji, a ogólniej oddziaływanie postępu technologicznego na życie człowieka. Jako psycholog zajmuję się wykorzystaniem komputerów i internetu w procesie badawczym, jako psychometrę interesują mnie wszystkie pozakwestionariuszowe metody badawcze. Interesuje się też wykorzystaniem tzw. BigData w nauce.
W 2020 roku w obszarze moich zainteresowań pojawiły się sieci neuronowe, chcę też rozwinąć umiejętności analiz statystycznych w paradygmacie bayesowskim oraz ugruntować swoją wiedzę na temat uczenia maszynowego. Napisałem książkę o problemach we współczesnym pomiarze psychologicznym.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt pierwszy: Moderatory wpływu gier na zachowania prospołeczne. Jego celem jest przeprowadzenie statystycznego przeglądu wyników badań nad wpływem gier video na zachowania prospołeczne ludzi. Celem projektu jest przygotowanie i opublikowanie metaanalizy wyników takich badań.
Temat drugiego realizowanego projektu obejmuje rolę technologi informacyjnych ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe w zmianach społecznych, kulturowych a może i psychicznych. Chcę zbadać kontekst używania smartfonów, tabletów, komputerów czy ogólnie korzystania z internetu na różne wymiary zdrowia i dobrostanu.
Trzecim obszarem zainteresowania jest profilowanie cyfrowe – pozyskiwanie i wykorzystywanie danych pozostawianych przez ludzi w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Czy dla psychologów mogą to być wartościowe źródła danych o zachowaniu ludzi? Czy możemy porównać informacje uzyskane w oparciu o techniki samoopisowe (kwestionariusze, testy) do tych pozyskanych ze stron internetowych różnego rodzaju? Czy możemy budować wiedzę na obu źródłach informacji? Na te pytania szukam odpowiedzi.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content