dr Marta Karbowa-Płowens

Podstawowe informacje:

e-mail: mkarbowa@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 102

Telefon: 618292354

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1692-6564

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190418/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje (ćwiczenia i konwersatoria)
 • Osobowość (konwersatoria)
 • Emocje i motywacja (ćwiczenia)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Karbowa-Płowens M. (2019). Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej. Psychologia Rozwojowa, 4, 83-95.
 • Karbowa-Płowens, M. (2019). John Bowlby and Attachment Theory. W: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, T. Shackelford, V. Weekes-Shackelford (red.), (s. 1-4). Springer.
 • Karbowa-Płowens, M. (2017). Diagnozowanie stylów przywiązania za pomocą kwestionariusza ECR. W: J. W. Paluchowski (red.), Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (s. 203-222). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Karbowa, M. (2016). Trudne początki teorii przywiązania – przyczynek do biografii Johna Bowlby’ego. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 5 (s. 163-175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2015). Różnice indywidualne w przywiązaniu. Historia metod pomiaru. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 4 (s. 235-252). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2012). Samotność w świetle teorii przywiązania. Studia Psychologiczne, 50(1), 27-38.

Ważniejsze publikacje:

Artykuł pt. ,,Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej” przedstawia proces rozwoju więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej, wskazując na znaczenie przejściowego okresu jakim jest adolescencja. Artykuł zawiera także charakterystykę głównych cech tej więzi, poprzez zestawienie jej z opisem więzi przywiązaniowej w relacji dziecko-opiekun. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant promotorski pt. ,,Trafność metod do pomiaru przywiązania w dorosłości” (grant MNiSZW, 2010/2011).
 • Członkostwo w International Society of Transferenced Focused Psychotherapy (od 2019r.).
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej (od 2017r.)

Zainteresowania badawcze:

Teoria przywiązania i jej związki z rozwojem osobowości, w tym rozumienie zaburzeń osobowości z perspektywy tej teorii oraz koncepcji psychodynamicznych.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Tytuł tematu badawczego: Kompozycja, struktura i rozwój sieci figur przywiązania. Głównym celem planowanych badań jest próba empirycznego zweryfikowania założeń dotyczących charakterystyki (kompozycja i struktura) oraz rozwoju sieci figur przywiązania. Problem badawczy dotyczy tego, jakim zmianom lub reorganizacjom ulega preferencja wobec określonych figur przywiązania w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości oraz jakie są tego wyznaczniki (tj. płeć; wiek; status związku; staż związku; eksploracyjnie testowane będzie znaczenie stylu przywiązania). Powiązaną z tymi zagadnieniami kwestią jest proces formowania się przywiązania w dorosłości (tj. transfer funkcji przywiązania). 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współpraca z Fundacją CISZUM, której celem jest jest promowanie i wdrażanie inicjatyw oraz standardów sprzyjających zdrowiu psychicznemu. W ramach współpracy: ewaluacja programu ,,Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Moja sprawa!”; przygotowanie narzędzi diagnostycznych; współprowadzenie case review; opracowanie e-learningów dla specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content