prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska

Podstawowe informacje:

e-mail: aleksandra.jasielska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 112

Telefon: 618292355

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. promocji i muzeum UAM
 • Członkini Komisji ds Nostryfikacji Dyplomów WPiK
 • Członek Komisji Wydawniczej WPiK Wydawnictwa Naukowego UAM
 • Członkini Rada Studium Językowego UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia poznawcza- wykład, konwersatoria
 • Ścieżka „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu”- wykład,
 • Wykład fakultatywny „Kindermarketing i psychologia”
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Warchoł-Biedermann, K., Daroszewski, P., Bączyk, G., Greberski, K., Bugajski, P., Karoń, J., Mojs, E., Ziarko, M., Jasielska, A., Samborski, W. (2021). Dysfunctional Coping Mediates the Relationship between Stress and MentalHealth in Health Care Staff Working Amid the COVID-19 Pandemic. Medical Principles and Practice, 1-6 doi:10.1159/000516181
 • Patalas, D. & Jasielska, A. (2020). Cultural Differences between Poland and the United States Found Through the Use of Hofstede’s Model – Brief Report.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33 (3), 83-104. DOI:10.17951/j.2020.33.3.83-104
 • Korpal, P. Jasielska, A. (2019). Investigating interpreters’ empathy,Target International Journal of Translation Studies, 31, 1, 2-24. DOI: https://doi.org/10.1075/target.17123.kor.
 • Jasielska, A. (2019). The Representation of Models of Emotion in Damien Hirst’s Works of Art. Critical Arts. South-North Cultural and Media Studies, 33,1, 15-29. DOI: 10.1080/02560046.2019.1627471.
 • Jasielska, A., Ziarko, M. (2019). Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych,Medycyna Pracy;70(1):53–66. DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00757.
 • Przystańska, A., Jasielska, A., Ziarko, M., Pobudek-Radzikowska, M., Maciejewska-Szaniec, Z., Prylińska-Czyżewska, A., Wierzbik-Strońska, M., Gorajska, M., Czajka-Jakubowska, A. (2019). Psychosocial Predictors of Bruxism,BioMed Research International, vol. 2019, Article ID 2069716, 1-8 pages, DOI: https://doi.org/10.1155/2019/2069716.
 • Ziarko, M., Jasielska, A., Mielcarek, M. (2018). Habitual Worry as a Factor Sustaining Depressive Symptoms in Patients With Rheumatoid Arthritis Psychology, Przegląd Psychologiczny, 61(4), 553-565.
 • Jasielska, A., Buchnat, M. (2017). Knowledge about the joy in children with mild intellectual disability,Polish Psychological Bulletin, 48(2), 154-166.
 • Jasielska, A., Maksymiuk, R. (2017). Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci.Dziecko krzywdzone, 16(4), 119-137.
 • Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ważniejsze publikacje:

Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Tematem książki jest wiedza na temat emocji, jaką konstruują ludzie, aby zrozumieć emocje zarówno swoje jak i innych ludzi. Pozycja ta jest próbą udzielenia odpowiedzi na laickie z punktu widzenia nauki pytania dotyczące znaczenia i sensu procesów emocjonalnych. Myślą przewodnią jest opis aspektu formalnego i strukturalnego potocznego rozumienia emocji oraz zdiagnozowanie jego funkcji i wartości operacyjnej. Pierwsza część zwiera kolejno: oddzielenie teorii emocji ludowych od potocznych, porównanie teorii naukowych i laickich, opis treści, modeli rozumienia oraz konsekwencji potocznych teorii. W części drugiej przedstawiony jest udział formacji prototypowej w kształtowaniu leksykonu emocji. Części trzecia poświęcona została emotywnemu znaczeniu emocji podstawowych i złożonych, międzynarodowym porównaniom w tym zakresie oraz symbolizmowi fonetycznemu. Czwarta część dotyczy konsekwencji złożoności emocjonalnej egzemplifikowanej w teorii aleksytymii oraz koncepcji złożoności integratywnej.

„Characteristics and Consequences of the Colloquial Understanding of Emotions”
The theme of this book is the knowledge about emotions that people construct in order to understand their own as well as others’ emotions. The book attempts to answer questions about the importance and meaning of emotional processes, which are lay questions from a scientific point of view. The main idea is to describe the formal and structural aspect of the colloquial understanding of emotions as well as to identify its functions and operational value. The first part presents, in the following order: the separation of folk theories of emotions from common
theories of emotions, the comparison between scientifi c and lay theories, and a description of the content, the models of understanding as well as the consequences of common theories. The
second part presents the role that prototype formation plays in developing the lexicon of emotions.
The third part is devoted to the emotive meaning of basic and complex emotions as well as to international comparisons in this regard and phonetic symbolism. The third part deals with the consequences of emotional complexity which is exemplifi ed by the theory of alexithymia as well as the concept of integrative complexity.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Recenzja wydawnicza: Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Projekt „Ocena wpływy praktycznych ćwiczeń przedklinicznych na rozwój sprawności manualnej i postrzegania wzrokowego studentów I roku stomatologii” wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Projekt „Psychospołeczne aspekty bruksizmu” wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Analiza statystyczna wyników badań w projekcie: „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością”, Centrum Projektów Europejskich Program operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWR.04.03.00-00-0006/17-08. Wyższa Szkoła Uni-Terra, ul. Prądzyńskiego 53, Poznań
 • Współpraca w ramach Programu „Narodowa debata o zdrowiu. Wspólnie dla zdrowia “- prelekcja „Psychologiczne aspekty stresu”, Stowarzyszenie Pomocy chorym na Fenyloketonurię i choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, grudzień 2018 r., Sękocin Stary
 • Polskie normy dla Emotional Processing Scale w populacji ogólnej opracowane wspólnie z dr D. Górską i opublikowane w Baker, R., Thomas, P., Thomas, S., Santonastaso, M., & Corrigan, E. (2015). Emotional Processing Scale Norms Booklet – Version 1. Oxford, UK: Hogrefe.
  Autumn School on the Assessment of Emotional Intelligence/Competence, Gandawa, 23-29 11.2014 r.
 • Pobyt Studyjny w ramach wymiany między uczelnianej w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, maj 2012 r
 • International Summer School in Affective Sciences of National Center of Competence in Research (NCCR) in Affective Sciences, Genewa, 23.08-1.09.2010

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak potoczna reprezentacja emocji twórczość emocjonalna, przetwarzanie emocjonalne, schematy emocjonalne. W swojej pracy naukowej zajmuję się także psychologicznymi aspektami kindermarketingu, ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta podatnego na zranienie jakim jest dziecko.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Poznawcza analiza emocji. Problematyka poznawczej analizy emocji jest badana zgodnie z modelami teoretycznymi wiedzy społecznej, zaadaptowanymi dla potrzeb rozumienia wiedzy na temat emocji.

Zgodnie z tymi przesłankami badania dotyczą:

 • analizy reprezentacji pojęciowych emocji pod postacią schematów emocjonalnych,
 • analizy wiedzy na temat emocji podstawowych u dzieci w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z wykorzystaniem narzędzia pomiarowego (WE06) ,
 • polskiej adaptacji Skali Przetwarzania Emocjonalnego (Emotional Processing Scale),
 • odbioru i interpretacji symbolicznych reprezentacji emocji w dziełach sztuki.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Wywiad dla Wysokich Obcasów „Dla marketingowców matki i córki nie istnieją, ich interesuje „matkocórka”. Dobrze ją rozpracowali” (15.04.2021)
 • Cykl 3 wykładów dla Hematoonkologia.pl pt.” Bycie skutecznym w czasie pandemii” Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w czasie pandemii… i nie tylko”, Efektywne działanie w stresie”, „Co to jest traumatyzacja zawodowa?
  Maksymiuk, R. A., Jasielska, A. (2020). Słodko- gorzki wpływ. Newsweek Extra. Psychologia dziecka, 3, 88-91.
 • Organizacja wspólnie z Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego zwiedzania Muzeum Poznańskiej Psychologii (grudzień 2019)
  Kolorowy Uniwersytet zajęcia „Złudzenia optyczne- prawda czy fałsz?” (październik, 2019)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content